پایان نامه رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان


دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

موضوع:

رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر  ابراهیم چیرانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله. 3

1-3) سؤالات تحقیق. 6

1-4) اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-5) اهداف تحقیق. 8

1-6) چارچوب نظری تحقیق. 8

1-7) فرضیه های تحقیق. 10

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 10

1-8-1) متغیر وابسته (عملکرد بازرگانی). 10

1-8-2) متغیرهای مستقل. 11

1-9) قلمرو تحقیق. 12

فصل دوم: ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 14

2-2) تشریح مفهوم عملکرد. 14

2-2-1) عملکرد بازار. 15

2-2-2) عملکرد مالی. 22

2-2-2-1) نرخ بازگشت دارایی. 23

2-2-2-2) سهم بازار. 23

2-2-2-3)  رشد فروش. 28

2-3) تشریح تولید ناب. 38

2-3-1) تولید ناب و تولید چابک. 49

2-3-2) چالش های توسعه تفکر ناب. 53

2-3-3)راهبردهای سازمانی توسعه تفکر ناب. 53

2-3-4) راهبردهای فراسازمانی توسعه تفکر ناب. 55

2-3-5) اصول تولید ناب. 56

2-3-6) مکانیزم های اجرای تولید ناب. 67

2-3-7) مدل های تولید ناب. 69

2-4) پیشینه تحقیق. 72

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 80

3-2) فرآیند تحقیق. 80

3-3) روش تحقیق. 80

3-4) جامعه و نمونه آماری تحقیق. 81

3-5) روشها و ابزار جمع آوری داده­ها و اطلاعات. 81

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 82

3-6-1) روایی پرسشنامه. 82

3-6-2) پایایی پرسشنامه. 82

3-7) روش های تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته­های تحقیق

 

4-1) مقدمه. 86

4-2) توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخگویان. 87

4-3) توصیف آماری متغیر های تحقیق. 90

4-4) آزمون فرضیه­ها. 101

4-4-1) فرضیه اصلی. 103

4-4-2) فرضیه های فرعی. 104

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادهای تحقیق

 

5-1) مقدمه. 112

5-2) نتیجه گیری. 112

5-2-1) نتایج حاصل از توصیف متغیرها. 112

5-2-2) نتایج آزمون فرضیه ها. 118

5ـ3) پیشنهادات. 123

5ـ4)  محدودیت های تحقیق. 127

منابع و ماخذ. 128

پیوست ها. 13

فهرست جداول

جدول 2-1) تفاوت های عمده تولید ناب و تولید انبوه.. 44

جدول 2-2) تفاوت های تولید ناب و چابک.. 51

جدول 2-3) مقایسه ویژگی های زنجیره ناب و چابک.. 52

جدول 3-1) شیوه امتیازدهی طیف لیکرت.. 82

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ منغیرها.. 83

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. 87

جدول4-2) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سن.. 88

جدول4-3) توزیع فراوانی نمونه آماری بر اساس سطح تحصیلات.. 89

جدول 4-4) توصیف متغیر حذف اتلاف.. 90

جدول4-5) توصیف متغیر بهبود مستمر.. 91

جدول4-6) توصیف متغیر نواقص صفر.. 92

جدول 4-7) توصیف متغیر تولید بهنگام.. 93

جدول4-8) توصیف متغیر سامانه تولید کششی.. 94

جدول4-9) توصیف متغیر تیم های چند وظیفه ای.. 95

جدول4-10) توصیف متغیر عدم تمرکز.. 96

جدول4-11) توصیف متغیر یکپارچگی.. 97

جدول 4-12) توصیف متغیر سامانه اطلاعات عمودی.. 98

جدول4-13) توصیف متغیر تولید ناب (متغیر مستقل).. 99

جدول4-14) توصیف متغیر عملکرد بازرگانی (متغیر وابسته).. 100

جدول4-15) آزمون توزیع نرمال متغیرها.. 102

جدول4-16) ضریب هبستگی بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی.. 103

جدول4- 17) آزمون رگرسیون بین اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان.. 103

جدول4-18) ضریب هبستگی بین حذف اتلاف و عملکرد بازرگانی.. 104

جدول4-19) ضریب هبستگی بین بهبود مستمر و عملکرد بازرگانی.. 105

جدول4-20) ضریب هبستگی بین نواقص صفر و عملکرد بازرگانی.. 105

جدول4-21) ضریب هبستگی بین تولید بهنگام و عملکرد بازرگانی.. 106

جدول4-22) ضریب هبستگی بین سامانه تولید کششی و عملکرد بازرگانی.. 107

جدول4-23) ضریب هبستگی بین تیم های چند وظیفه ای و عملکرد بازرگانی   107

جدول4-24) ضریب هبستگی بین عدم تمرکز در مسئولیت ها و عملکرد بازرگانی   108

جدول4-25) ضریب هبستگی بین یکپارچگی و عملکرد بازرگانی.. 109

جدول4-26) ضریب هبستگی بین سامانه اطلاعات عمودی و عملکرد بازرگانی.. 109

جدول 5-1) سازه­های مربوط به متغیر حذف اتلاف.. 112

جدول 5-2) سازه­های مربوط به متغیر بهبود مستمر.. 113

جدول 5-3) سازه­های مربوط به متغیر نواقص صفر.. 114

جدول 5-4) سازه­های مربوط به متغیر تولید بهنگام.. 114

جدول 5-5) سازه­های مربوط به متغیر تیم­های چند وظیفه­ای.. 115

جدول 5-6) سازه­های مربوط به متغیر عدم تمرکز.. 116

جدول 5-7) سازه­های مربوط به متغیر یکپارچگی.. 116

جدول 5-8) سازه­های مربوط به متغیر سامانه اطلاعات عمودی.. 117

جدول 5-9) سازه­های مربوط به متغیر عملکرد بازرگانی.. 11

فهرست اشکال

شکل 2-1) مدل تعاملی بازاریابی و فروش. 30

شکل 2-2) مدل مفهومی پیکره بندی بازاریابی و فروش. 31

شکل 2-3) شبکه تامین در تولید انبوه. 41

شکل 2-4) شبکه تامین در رویکرد ناب. 42

شکل2-5) گام‌های یکپارچه سازی زنجیره تامین ناب. 43

شکل 2-6) پیاده­سازی مدل درخت حقیقت جاری برای ترکیب عرصه ناب و چابک. 5

فهرست نمودارها

نمودار 1-1) مدل رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق. 9

نمودار 2- 1) مولفه ها و زیرمولفه های ارزیابی. 72

نمودار 4-1) نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان. 87

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 88

نمودار4-3) نمودار میله ای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 89

نمودار4-4) نمودار میله ای متغیر حذف اتلاف. 90

نمودار4-5) نمودار میله ای متغیر بهبود مستمر. 91

نمودار4-6) نمودار میله ای متغیر نواقص صفر. 92

نمودار4-7) نمودار میله ای متغیر تولید بهنگام. 93

نمودار4-8) نمودار میله ای متغیر سامانه تولید کششی. 94

نمودار4-9) نمودار میله ای متغیر تیم های چند وظیفه ای. 95

نمودار4-10) نمودار میله ای متغیر عدم تمرکز. 96

نمودار4-11) نمودار میله ای متغیر عدم یکپارچگی. 97

نمودار4-12) نمودار میله ای متغیر سامانه اطلاعات عمودی. 98

نمودار4-13) نمودار میله ای متغیر تولید ناب (متغیر مستقل). 99

نمودار4-14) نمودار میله ای متغیر عملکرد بازرگانی. 100

چکیده

تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان است تا از این طریق امکان کمک به بخش تولید کشور و استان در راستای تدوین استراتژی­های مناسب در جهت بهبود عملکرد به ویژه در حوزه بازرگانی با نظر به اصول تولید ناب را فراهم نماید. تحقیق حاضر از نظر اجرا از نوع توصیفی شاخه همبستگی است. همچنین جامعه آماری، کلیه شرکت­های تولیدی استان گیلان (با بیش از 20 پرسنل) می باشد که بر اساس آمارها در حدود 340 مورد برآورد گردیدند، جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان و کرجسی استفاده شد، که بر این اساس حجم جامعه نمونه 181 شرکت محاسبه گردید. ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضمن آن که روایی پرسشنامه نیز از طریق مشورت با اساتید و صاحب نظران مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت توصیف متغیرهای تحقیق از شاخص­های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، میانگین وزنی، انحراف معیار، واریانس و برای اثبات یا رد فرضیه­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بین میزان اجرای تولید ناب و عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی استان گیلان رابطه مثبت معنادار است. ضمن آن که رابطه بین ابعاد تولید ناب در بخش­های بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند وظیفه ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی با عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان نیز مثبت معنادار است. هم­چنین بین ابعاد حذف اتلاف و سامانه تولید کششی تولید ناب با عملکرد بازرگانی شرکت­های تولید استان گیلان رابطه مثبتی وجود ندارد.

کلید واژگان: تولید ناب، عملکرد بازرگانی، حذف اتلاف ، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند­ وظیفه­ای، عدم تمرکز، یکپارچگی وظایف و سامانه­های اطلاعاتی عمودی

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید