پایان نامه رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مشاوره

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 

موضوع

رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان…………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده. 1

 

فصل اول : طرح تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

1-4. اهداف: 12

1-4-1. هدف کلی: 12

1-4-2. اهداف جزئی: 12

1-5. سؤالات: 13

1-5-1. سؤالات کلی: 13

1-5-2. سؤالات جزئی: 13

1-6. فرضیه‌ها: 13

1-6-1. فرضیه کلی: 13

1-6-2.  فرضیات جزئی: 13

1-6-3. تعریف واژه‌ها واصطلاحات: 14

1-6-4. تعاریف عملیاتی: 14

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. تصویر بدنی.. 16

2-1-1. علل تصویر بدنی.. 17

2-2. عزت نفس…. 19

2-2-1. علل عزت نفس…. 21

2-3. سازگاری زناشویی.. 22

2-3-1. علل سازگاری زناشویی.. 25

2-4. تحقیقات داخلی.. 29

2-5. تحقیقات خارجی.. 32

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. روش‌ 36

3-2. جامعه آماری و حجم نمونه. 36

3-3. ابزارگردآوری داده‌ها: 36

3-3-1. پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی: 36

3-3-2. پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپراسمیت: 37

3-3-3. سازگاری زناشویی انریچ.. 37

3-4. روش اجرا 38

3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها 38

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- توصیف ویژگی‌های زمینه‌ای پاسخگویان.. 40

4-1-1. وضعیت سن پاسخگویان: 40

4-1-2. وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان.. 42

4-2. توصیف وضعیت متغیرها 43

4-2-1. وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان چگونه است؟. 43

4-2-2: وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان چگونه است؟. 45

4-2-3: وضعیت عزت نفس پاسخگویان چگونه است؟. 47

4-3. بررسی فرضیه اصلی.. 49

4-3-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها رابطه دارد. 49

4-4. بررسی فرضیه‌های فرعی.. 52

4-4-1. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 52

4-4-2. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها رابطه دارد. 55

4-4-3. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها رابطه دارد. 57

4-4-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. 60

4-4-5. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. 62

4-4-6. بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان رابطه معناداری وجود دارد. 65

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

5-1. بحث در نتایج.. 68

5-1-1. تصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 69

5-1-2. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آن‌ها رابطه دارد. 69

5-1-3. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ها رابطه دارد. 69

5-1-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. 70

5-1-5. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. 71

5-2. محدودیت‌ها 71

5-3. پیشنهادات… 72

5-3-1. پیشنهادات کاربردی: 72

 

منابع

منابع فارسی: 74

منابع انگلیسی 80

چکیده انگلیسی.. 87

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  88

فهرست جداول

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 40

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات.. 42

جدول 4-3: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

جدول 4-4 توزیع فراوانی وآماره‌های توصیفی سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

جدول 4-5: توزیع فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 47

جدول 4-6. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 49

جدول 4-7. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 50

جدول 4-8. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 52

جدول 4-9. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 53

جدول 4-10. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 55

جدول 4-11. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 56

جدول 4-12. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 58

جدول 4-13. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

جدول 4-14. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-15. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 61

جدول 4-16. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 63

جدول 4-17. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

جدول 4-18: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 65

 

فهرست نمودارها

 

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1: درصد فراوانی سن پاسخگویان.. 41

نمودار 4-2: درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. 43

نمودار 4-3 درصد فراوانی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 44

نمودار 4-4 توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان.. 45

نمودار 4-5 درصد فراوانی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 46

نمودار 4-6: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان.. 47

نمودار 4-7: درصد فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-8: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت عزت نفس پاسخگویان.. 48

نمودار 4-9. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها 51

نمودار 4-10. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها 54

نمودار 4-11. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها 57

نمودار 4-12. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها 59

نمودار 4-13. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها 62

نمودار 4-14. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها 64

نمودار 4-15: نمودار پراکنش رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان.. 66

 

 

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطه تصویربدنی وعزت نفس باسازگاری زناشویی در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده و روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. براساس نمونه‌گیری تصادفی 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و با آزمون‌های تصویر بدنی لیتیون و عزت نفس کوپراسمیت و سازگاری زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصیفی،تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبیین بیشتری نسبت به تصویر بدنی در تفسیر سازگاری زناشویی دارد. از میان مقیاس‌های فرعی سازگاری تصویر بدنی و عزت نفس بالاترین رابطه را از نوع معکوس با سازگاری زناشویی داشته اند.

سازگاری زناشویی توسط متغیرهای تعارض،  مسائل مالی،  روابط جنسی،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پیش‌بینی است. و از بین خرده مقیاس‌های فوق بر تربیت و تواما” می‌توان سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد.

کلید واژه: تصویر بدنی،  عزت نفس،  سازگاری زناشویی.

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید