پایان نامه رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی  گرایش منابع انسانی

عنوان:

رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان

استاد راهنما:

 دکتر مراد رضایی دیزگاه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول) کلیات تحقیق 3

1-1) مقدمه 3

1-2) بیان مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4) چهارچوب نظری تحقیق 7

1-5) اهداف تحقیق 8

1-5-1)  هدف اصلی تحقیق 8

1-5-2)  اهداف فرعی تحقیق 8

1-6) فرضیه­های تحقیق 9

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-7- 1) عدالت توزیعی 9

1-7-2) عدالت رویه­ای 9

1-7-3) عدالت تعاملی (مراوده­ای) 10

1-7-4) رفتار شهروندی سازمانی 10

1-7-5) اعتماد به مدیر 10

1-8) قلمرو تحقیق 11

1-8-1) قلمرو موضوعی 11

1-8-2) قلمرو مکانی 11

1-8-3) قلمرو زمانی 11

فصل دوم) مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق 13

2-1) مقدمه 13

2-2) سازمان 14

2-3) عدالت سازمانی 14

2-3-1) ابعاد عدالت سازمانی 15

2-3-1-1)  عدالت توزیعی 15

2-3-1-2)  عدالت رویه­ای 16

2-3-1-3) عدالت تعاملی (مراوده­ای) 16

2-3-2) عدالت در سازمان­ها 17

2-3-3) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی 17

2-3-4) راهکارهای پیشنهادی جهت رعایت عدالت در سازمان توسط مدیر 18

2-3-5) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان 18

2-3-6) آثار بی­عدالتی و تبعیض در سازمان 19

2-4) رفتار شهروندی سازمانی 19

2-4-1) انواع رفتار شهروندی در سازمان 21

2-4-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 21

2-4-3) ویژگی­های رفتار شهروندی سازمانی 23

2-4-4) عوامل اثر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی 24

2-4-5)  پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی 25

2-4-6) دیدگاه­های صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی 28

2-4-6-1) دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی 28

2-4-6-2) دیدگاه کاتز وکاهن در رفتار شهروندی سازمانی 28

2-4-6-3)  دیدگاه اورگان 29

2-4-6-4) دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی 32

2-4-6-5) دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی 33

2-4-6-6)  دیدگاه گراهام 36

2-5) اعتماد 37

2-5-1) اعتماد به مدیر 40

2-5-2) ابعاد اعتماد 41

2-5-3) نقش اعتماد در توسعه منابع انسانی 42

2-5-4) اعتماد سازمانی 43

2-5-5) ویژگی­های اعتماد سازمانی 43

2-5-6) عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن 44

2-5-7) ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی 44

2-5-8) اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی 45

2-5-9) تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی 45

2-6) پیشینه پژوهش 46

2-6-1) پیشینه تحقیقات داخلی 46

2-6-2)  پیشینه تحقیقات خارجی 49

فصل سوم)  روش اجرای تحقیق/ مواد و روش­ها 54

3-1) مقدمه 54

3-2) روش پژوهش 54

3-3) توصیف آزمودنی­های تحقیق 55

3-3-1) جامعه آماری 55

3-3-2) نمونه آماری 55

3-4) روش­های جمع آوری داده­ها و اطلاعات 56

3-5) ابزار گردآوری داده­ها و اطلاعات 56

3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها 57

3-6-1) روایی ابزار گردآوری داده­ها 57

3-6-2) پایایی ابزار گردآوری داده­ها 57

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده­ها 59

3-7-1) روش تحلیل همبستگی پیرسون 59

3-7-2) روش  رگرسیون 59

3-7-3) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف 59

فصل چهارم) تجزیه و تحلیل داده­ها و یافته­های تحقیق 62

4-1) مقدمه 62

4-2) تحلیل توصیفی داده­ها 63

4-3) تحلیل استنباطی داده­ها 68

4-3-1) بررسی فرض نرمال بودن داده­ها با استفاده از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف 68

4-3-2) توصیف متغیرها 70

4-3-2-1) عدالت توزیعی 70

4-3-2-2) عدالت رویه­ای 72

4-3-2-3) عدالت تعاملی (مراوده­ای) 74

4-3-2-4) رفتار شهروندی سازمانی 76

4-3-2-5) اعتماد به مدیر 78

4-3-3)  تحلیل فرضیه­های پژوهش 80

4-3-3-1) آزمون فرضیه اول 81

4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم 82

4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم 83

4-3-2-4) آزمون فرضیه چهارم 84

4-3-2-5) آزمون فرضیه پنجم 85

4-3-2-6) آزمون فرضیه ششم 87

4-3-2-7) آزمون فرضیه هفتم 89

فصل پنجم) بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادات 92

5-1) مقدمه 92

5-2)  یافته­های توصیفی پژوهش 93

5-2-1) یافته­های توصیفی پاسخ دهنده گان 93

5-2-2) یافته­های توصیفی متغیرهای تحقیق 94

5-3) یافته­های استنباطی تحقیق 95

5-4) پیشنهادها بر مبنای یافته­های تحقیق 97

5-5) محدودیت­های تحقیق 99

5-6) پیشنهادها برای تحقیقات آتی 99

الف) منابع فارسی 100

ب) منابع انگلیسی 105

پیوست­ها 108

پرسشنامه تحقیق 108

خروجی­های نرم افزار   spss……………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست جداول
عنوان جدولصفحه
جدول 3-1) میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیرهای تحقیق ……………………………………………….58
جدول 4-1) توزیع جنسیتی پاسخ گوها    …………………………………….……………………………………………….63
جدول 4-2) توزیع سنی پاسخ کوها ……………………………………………………………………………………………..64
جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-4) توزیع سابقه کار پاسخ­گوها ……………………………………………………………………………………….66
جدول 4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخ­گوها …………………………………………………………………………………67
جدول 4-6)  آزمون کالموگروف- اسمیرنوف  داده­های عدالت سازمانی…………………………………………….68
جدول 4-7)  آزمون کالموگروف- اسمیرنوف داده­های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………..69
جدول 4-8)  آزمون کالموگروف- اسمیرنوف داده­های اعتماد به مدیر………………………………………………..69
جدول 4-9) توزیع درصدی عدالت توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان  ………………………70
جدول 4-10)  عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………………….71
جدول 4-11) توزیع درصدی عدالت رویه­ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………72
جدول 4-12)  عدالت رویه­ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………………………73
جدول 4-13) توزیع درصدی عدالت تعاملی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………..74
جدول 4-14) عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………………75
جدول 4-15) توزیع درصدی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……76
جدول 4-16) رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………77
جدول 4-17) توزیع درصدی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان  ………………..78
جدول 4-18) اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………………………………………79
جدول 4-19) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت توزیعی و اعتماد به مدیر ……………………………………..81
جدول 4-20) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت رویه­ای و اعتماد به مدیر ………………………………………82
جدول 4-21) آزمون همبستگی پیرسون  بین عدالت مراوده­ای و اعتماد به مدیر …………………………………..83
جدول 4-22) آزمون همبستگی پیرسون  بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی …………………………84
جدول 4-23) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه پنجم ………………………………………………………85
جدول 4-24) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی بر روی فرضیه ششم ……………………………………………………..87
جدول 4-25) تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی برروی فرضیه هفتم ………………………………………………………89
جدول 5-1) میانگین متغیرهای تحقیق   ………………………………………………………………………………………..94
جدول 5-2) نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق  …………………………………………………………………………………95
فهرست نمودارها
عنوان نمودارصفحه
نمودار 1-1) مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….7
نمودار 2-1) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان ……………………………………………………………….31
نمودار 2-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید اورگان بر اساس نوع رفتار ……………………………………..32
نمودار 2-3) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دید پودساکف و همکاران ……………………………………………35
نمودار 2-4) مولفه­های رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه گراهام  …………………………………………………..37
نمودار4-1) توزیع جنسیتی پاسخ­گوها  …………………………………………………………………………………………63
نمودار4-2) توزیع سنی پاسخ­گوها ……………………………………………………………………………………………..64
نمودار4-3) توزیع تحصیلات پاسخ­گوها  ……………………………………………………………………………………..65
نمودار4-4) توزیع سابقه کار پاسخ­گوها ………………………………………………………………………………………..66
نمودار4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخ­گوها ………………………………………………………………………………….67
نمودار4-6) توزیع فراوانی عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………….71
نمودار4-7) توزیع فراوانی عدالت رویه­ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………….73
نمودار4-8) توزیع فراوانی عدالت تعاملی (مراوده­ای) در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……..75
نمودار4-9) توزیع فراوانی رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ………..77
نمودار4-10) توزیع فراوانی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………….78

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان می­پردازد. به منظور بررسی فرضیه­های تحقیق از پرسشنامه­های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (1990) و اعتماد به مدیر پراسرت و یانگین (2002)  با 47 گویه استفاده شد. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب بدست آمده برای عدالت توزیعی 77/0، برای عدالت رویه­ای 892/0، برای عدالت تعاملی 925/0، برای رفتار شهروندی سازمانی 919/0 و برای اعتماد به مدیر 774/0 که نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه است. پرسشنامه بین 178 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در دوره سه ماهه نخست سال 1393 توزیع گردید. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین ابعاد سه گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه­ای و تعاملی) و اعتماد به مدیر و همچنین بین اعتماد به مدیر و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و نتیجه رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان می­دهد که ادراک کارکنان از ابعاد سه­گانه عدالت سازمانی (توزیعی، رویه­ای و تعاملی)، از طریق اعتماد به مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی آنان مؤثر است.

واژه­گان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت تعاملی، اعتماد به مدیر

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید