پایان نامه رابطه بين روش تدریس پيشنهادی برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي


عنوان کامل پایان نامه :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز

۲-۵-۲- ۳  برقراری ارتباط

به معنی مهارت پیداكردن در انتقال و دریافت اطلاعات و یافته ها از راه های گوناگون مانند: صحبت كردن، نوشتن، گزارش كردن، رسم منحنی، نقاشی كردن، تهیه ی جدول و چارت، روزنامه ی دیواری، نمایش دادن و…. است. مهارت برقراری ارتباط، دانش آموزان را قادر می سازد تا آن چه را آموخته اند یا فكر می كنند به گونه ای مناسب، جذاب و پركشش به دیگران انتقال دهد. در واقع، برقراری ارتباط به معنی انتقال مؤثر اندیشه های خود به دیگران است. برقراری ارتباط به روش های گوناگون از قبیل گزارش شفاهی، گزارش كتی، استفاده از نقاشی، نمایش، رسم انواع نمودار و… ، امكان پذیر است. در تمام این موارد، دانش آموزان باید كم كم یاد بگیرند كه در نوشتار و گفتار خود از واژگان علمی استفاده كنند. توجه به پرورش مهارت برقراری ارتباط، فرصت های گران بهایی را برای ایجاد ارتباط عاطفی عمیق بین معلم و دانش آموزان و هم چنین، دانش آموزان با یك دیگر فراهم می آورد.در مهارت برقراری ارتباط، تشویق كردن دانش آموزان به استفاده از روش های ابتكاری در ارائه  گزارش ها، در نهایت به ایجاد و پرورش خلاقیت در آنها منجر می شود. هم چنین باید اهمیت یادداشت برداری در حین فعالیت را برای دانش آموزان روشن كنیم. متأسفانه فرهنگ مكتوب در كشور ایران، از فرهنگ شفاهی كم رنگ تر است. برخورد صحیح و عاطفی معلمان با دانش آموزانی كه  برخی ناتوانی های  جسمی وذهنی هستند، درنهایت به تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری در آنها  می انجامد. با سازمان دهی مناسب یك محیط آموزی می توان از تمامی امكانات مدرسه، دیوارها، درخت هاو..برای انتقال پیام های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی استفاده كرد.دركلاس ها ممكن است بعضی ازدانش آموزان دربرقراری ارتباط مشكلاتی داشته باشند. معلم باید مراقب باشد تا دانش آموزان از گردونه ی برقراری ارتباط خارج نشوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-۴-۲- اهداف ویژه  پژوهش

۱-۱- بين اهداف ارائه شده برنامه قصد شده و اهداف برنامه اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز انطباق وجود دارد.

۱-۲- تعيين ميزان انطباق بين  شرايط معلم  مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۳- تعيين ميزان انطباق  بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۴- تعيين ميزان انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز

۱-۵- تعيين ميزان انطباق بينجروش تدریس پيشنهادی  برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي  ناحيه ۲ شيراز.

۱-۶- تعيين ميزان انطباق  بين زمان پيشنهادی برنامه قصد شده و زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۷- تعيين ميزان انطباق بين مکان(آزمایشگاه وکلاس و…) پيشنهادی سازمان برنامه ريزي كتب درسی و مکانی (آزمایشگاه وکلاس و…) اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي مدارس ناحيه ۲ شيراز.

۱-۸- تعيين ميزان انطباق  بين روش ارزشيابي برنامه قصد شده و روش ارزشيابي معلم علوم تجربي پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۲-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز  پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۱- تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

۳-۲- تعيين ميزان انطباق بين محتوای برنامه اجرا شده و محتوای دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي ناحيه ۲ شيراز.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده،  اجرا شده وآموخته شده  علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز