پایان نامه رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي


تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکيده :

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي (ses) دانش­آموزان دختردوره راهنمايي شهرستان ايذه مي­باشد­.­اين مطالعه روي 239 نمونه تصادفي­خوشه­ايي انجام شد.­­ابزارهاي مورد استفاده براي جمع­آوري اطلاعات شامل پرسشنامه وضعيت اقتصادي_ اجتماعي،­ آزمون­هاي­ ويژ­ه ارزيابي­آمادگي جسماني شامل استقامت­عضلاني (درازونشست)،­ انعطاف­پذيري،­­چابکي (دو9×4 متر)،­­­­سرعت (دو60 متر)،­­آمادگي­قلبي­تنفسي(پله)­،وآزمون­هاي ويژه ارزيابي ترکيب بدني شامل شاخص توده بدني و درصد چربي بدن بود.­از آزمون ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط بين متغيرها استفاده شد.­يافته هاي پژوهشي نشان داد که بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي جسماني وBMI ارتباط معني­داري وجود داشت.­­بين وضعيت اقتصادي اجتماعي با درصد چربي بدن ارتباط معني داري وجود نداشت.

 مقدمه

پيشرفت­هاي شگرف در فن­آوري و ماشيني­شدن زندگي از ويژگي­هاي دنياي مدرن امروزي است.پيامد ماشيني­شدن زندگي،­فقرحرکتي­ بوده که از ديدگاه تندرستي از مهم­ترين مشکلات بشر امروزي است.­اين پديده يکي از عوامل خطرآفرين چاقي محسوب مي­شود.­در پنجاه سال گذشته،­پژوهش­ها نشان­ داده­اند که مهم­ترين عواملي که سبب بروز ناتواني­ها و مرگ­هاي زودرس مي­شوند،­­از بيماري­هاي عفوني و واگيردار به بيماري­هاي مزمن وتحليل­برنده تغيير يافته­اند.­در طي اين سال­ها ازيک سو،­به علت افزايش توان اقتصادي در جوامع صنعتي­ورفاه بيش­ازحد در زندگي،­زياده­روي در مصرف چربي­ها­گوشت،­شکرونمک­ودخانيات رايج شده واز سوي ديگر ميزان فعاليت بدني کاهش يافته ­است که درمجموع عوامل فوق سبب افزايش شيوع بيماري­هاي غيرواگير وخطرات ناشي از آن شده­است(وو،2000).

دارا بودن سطوح بالاي شاخص تندرستي،­بهداشتي و قابليت­هاي جسماني مي­تواند نشان­دهنده سلامت وتوانمندي يک جامعه باشد.­در کشورهاي توسعه­يافته صنعتي به نظر مي­رسد چاقي نتيجه انتخاب رژيم­هاي غذايي نامناسب ،­کاهش فعاليت جسماني وشيوه نامناسب زندگي باشد.­با اين حال،عوامل ژنتيکي ومحيطي نقش اصلي را در چاقي بازي مي­کنند و وضعيت اقتصادي اجتماعي از جمله عوامل محيطي مي­ باشد.­بررسي ها نشان داده­اند که شيوع چاقي وساير عوامل خطرزاي بيماري­هاي قلبي عروقي در بسياري از جوامع تحت تاثير عوامل اقتصادي- اجتماعي است( ديل،2002). عوامل متعددي از جمله سن،­جنس،­ميزان تحصيلات،­ شغل و ميزان درآمد عواملي هستند که در ايجاد اضافه­وزن وچاقي مؤثرند­(عبدالوهاب،1999). کودکان با وضعيت اقتصادي- اجتماعي پايين که از تغذيه مناسبي برخوردار نيستند در مقايسه با کودکان برخودار از تغذيه مناسب،­به طور متوسط کوچک­تر مي­مانند وجهش نوجواني آن­ها ديرتر وبا وسعت کمتري اتفاق مي افتد.­نتيجه اصلي اين امر،­کاهش قد بزرگسالي وتوده عضلاني است.­يافته­هاي پژوهشي نشان مي­دهد بين سلامتي با کاهش فقر ورشد اقتصادي دردرازمدت ارتباطي قوي وجود دارد­(ساچز،1381). با توجه به اين که شاخص­هاي بدني تحت تاثير عواملي مانند جنس،­سن،­قوم ونژاد،­فرهنگ اجتماعي و وضعيت اقتصادي هستند و باتوجه به خطرات ناشي از آمادگي جسماني پايين وناهنجاري­هاي ترکيب بدني در تندرستي افراد و به طور کلي جامعه،­براي برخورداري از يک جامعه سالم شناخت زمينه هاي خطرزا ضروري است،­بر همين اساس تحقيق حاضر بر آن است تا ارتباط بين آمادگي جسماني و تركيب بدني را با وضعيت اقتصادي –اجتماعي دختران دانش­آموز دوره راهنمايي شهرستان ايذه مورد مطالعه قرار دهد.

 بيان مسئله:

آمادگي جسماني از مقوله هايي است که توجه کامل جامعه را به خود جلب کرده است.­افراد جامعه با شرکت در فعاليت­هاي سلامتي­بخش چون دويدن نرم وآهسته،­تمرينات موزون وهوازي در تلاشند تا آمادگي جسماني خود رابهبود بخشند ودر نهايت کيفيت زندگي،­بهره­وري و طول عمر خود را افزايش دهند.­بعضي از متخصصين تربيت­بدني معتقدند که توده­ها بايد آمادگي­جسماني را مدنظر داشته باشند،­چراکه با اين عمل به پيشگيري از بيماريهاي معيني چون چاقي،­اختلالات اسکلتي عضلاني کمک خواهد کرد. همچنين متخصصين تربيت­بدني برعناصري چون عملکرد قلبي –عروقي،­ترکيب بدني وانعطاف پذيري به منظورکسب آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي تأکيد مي­کنند(آزاد،1381).

در پژوهشي که دانشگاه هيوستون ومرکز آمادگي جسماني کويردالاس انجام داد افراد کمي چاق وآماده را با افراد لاغرغيرآماده مقايسه کردند دريافتند که چاق­هاي آماده نسبت به لاغرهاي غيرآماده کمتر درمعرض خطر بيماري هاي قلبي _عروقي وکاهش طول عمر بودند.­اين نتيجه،­تاييد چاقي نيست بلکه تاکيد بر آمادگي جسماني است( الوندي ،1382).

امروزه به واسطه تغيير در سبک و شيوه زندگي،­ميزان فعاليت بدني در زندگي روزانه کاهش يافته و به تدريج منجر به کاهش انرژي و قواي فرد مي­شود ودر نهايت منجر به افزايش بروزبيماري­ها وبرخي مشکلات مرتبط با تندرستي ميگردد(اوجي،1382).

فعاليت بدني و وضعيت بيولوژيک در بين افراد به خصوص در بين نوجوانان وجوانان تحت تاثير عوامل مختلف قرار دارد که ميزان تحصيلات وآگاهي والدين،­وضعيت اقتصادي،­اجتماعي وفرهنگي خانواده­ها نقش بسيار مؤثري در زمينه آمادگي­جسماني فرزندان دارد،­بطوريکه بروستاد استدلال مي نمايد که بايد از درک توقعات و ارزش­هاي والدين شروع کنيدوسپس در پي آن بر رشد روان شناختي کودکان ازجمله جاذبه نسبت به فعاليت جسماني اعمال نفوذ کنيد­(بروستاد ،1998).

لذا با توجه به اهميت مقوله آمادگي جسماني وارتباط آن با سلامت فردي واجتماعي به نظر مي­رسد که بررسي اين وضعيت بر روي دختران که به عنوان بخشي از متخصصان وفرهيختگان آينده را تشکيل خواهند داد بسيار با اهميت است.­بر اين اساس محقق بر آن است تا به بررسي وضعيت آمادگي­جسماني،­ترکيب بدني وارتباط آن با وضعيت اقتصادي واجتماعي دانش­آموزان دختران دوره راهنمايي شهرستان ايذه بپردازد وبه اين سؤالات پاسخ گويد:آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده­هاي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي و آمادگي جسماني آنان رابطه وجود دارد؟ آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده هاي دانش آموزان دختر دوره راهنمايي وتركيب بدني آنان رابطه وجود دارد؟

ضرورت واهميت تحقيق:

سلامت جسماني وداشتن وضعيت بدني مطلوب در زندگي افراد از اهميت خاصي برخوردار است. تغييرات مثبت ومنفي آن مي­تواند بر ساير ابعاد زندگي انسان اثر بگذارد.­امروزه اهميت فعاليت بدني به عنوان بخش مکمل يک زندگي سالم مورد توجه قرارگرفته است،­بعلاوه شواهد علمي در زمينه فوايد سلامت بخش ورزش نيز در حال افزايش است.­بررسي­ها نشان داده­اند اجراي منظم فعاليت بدني مزاياي معني­دار دارد.­حفظ سطح مناسبي از عناصر آمادگي­جسماني درکاهش خطر امراض­قلبي،­فشار خون،­­ديابت وناراحتي­هاي روحي –رواني مؤثر است.­­اما درجوامع امروزي که متکي بر فناوري پيشرفته مي­باشند کاهش فعاليت جسماني بيش از هر زمان ديگري به چشم مي­خورد. در کشورما نيز فعاليت بدني ناکافي به شکل يک نگراني بزرگ خودنمايي مي­کند،ماشيني­شدن زندگي،استفاده ازسرگرمي­هاي کاذب رايانه­اي، کاهش شديدي را در ميزان فعاليتهاي بدني افراد جامعه مخصوصا جوانان و نوجوانان به وجود آورده است و اين امر باعث بوجود آمدن نابساماني­هاي فراواني در زمينه­هاي جسمي ،روحي واجتماعي در جامعه شده است(رمضاني،1382).در مطالعات مختلف صورت­گرفته درجوامع پيشرفته مشخص کرده­اند که با افزايش ميزان تحصيلات،شيوع چاقي و استعمال سيگار کاهش يافته وميزان فعاليت بدني و داشتن عادات غذايي صحيح افزايش يافته است(لوزوف، 1999).

طبق نظريات جامعه شناختي نوجوانان به خصوص دختران از مادران به عنوان منابع اطلاعاتي با صلاحيت استفاده مي­کنند.(ويليامز ،2006).­­والدين مي­توانند با انجام تمرينات ورزشي و رعايت عادات صحيح بهداشتي و تغذيه­ايي چه درخانه وچه درمحيط کار وآگاه نمودن نوجوانان از مزاياي فعاليت بدني منظم تاثير قابل توجهي بر آموزش کودکان خود بگذارند( اوجي،1382).

ورزش وخصوصا فعاليتهاي مربوط به آمادگي جسماني به طورخاص تأثير بسزايي بر سلامت دختران جوان جامعه به عنوان مادران نسل آينده دارد.­از اين ديدگاه فعاليت جسماني دختران به صورت ويژه از ابعاد فيزيولوژيکي،­روان شناختي،اجتماعي،بهداشت رواني وفرهنگي و…مورد توجه قرار مي­گيرد.­به طوري که طبق تحقيقات به عمل آمده فعاليت­هاي­جسماني درافراد باعث کنترل چاقي،بي­تحرکي،آسيب ديدگي،اختلالات تغذيه­اي،توسعه فاکتورهاي آمادگي جسماني وتعامل بين کودک و والدين مي شود.(کين ولارکين،1999).

لذا محقق با توجه به جوان بودن جامعه وانجام تحقيقات ناکافي در اين زمينه مبادرت به انجام اين تحقيق مي نمايد تا به اين سوال پاسخ گويد که : آيا بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و آمادگي جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟ آيا بين وضعيت اقتصادي_ اجتماعي خانواده و تركيب بدني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي ارتباط وجود دارد؟

اهداف تحقيق:

الف-هدف کلي:

هدف کلي از اين انجام اين تحقيق بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده­ها با آمادگي جسماني و ترکيب بدني دانش­آموزان دختر دوره راهنمايي شهرستان ايذه در سال تحصيلي 87-1386مي باشد.

ب-اهداف اختصاصي:

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين سطح تحصيلات پدر و آمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين سطح تحصيلات مادر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين شغل پدر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين شغل مادر وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين نوع سکونت وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين درآمد والدين وآمادگي­جسماني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده­ها و نتايج درصد چربي زير پوست دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

– بررسي رابطه بين وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده ها و شاخص توده بدني دانش­آموزان دختر دورۀ راهنمايي شهرستان ايذه

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه رابطه بين آمادگي جسماني و ترکيب بدني با وضعيت اقتصادي اجتماعي