پایان نامه رابطه اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن


۱-۶- متغیرهای تحقیق

دراین تحقیق متغیرهای پیش بین جذب، غرق شدن، سن، جنسیت، تأهل و سن متغیر ملاک وابستگی به اینترنت است.

۱-۶-۱-تعریف مفاهیم نظری

– اعتیاد به اینترنت بطور مفهومی اعتیاد به اتاق­های گپ­زنی، هرزه نگاری، قماربرخط و خریدهای اینترنتی است (مجدیان، ۱۳۷۸).

– جذب شدن دقت و توجه به یک چیز یا اندیشه به بهای بی­توجهی به اشیاء و اندیشه­های دیگر ممکن است مفهوم مثبت دانسته و به جذبه و تمرکز سازنده مربوط باشد، ممکن است جنبه منفی هم داشته وبرگستگی از واقعیت منجر شود (پورافکاری،۱۳۸۰).

– غرق شدن در فرهنگ آکسفورد به معنی فرو رفتن در مایعات” فرو رفتن در آب، سایر مایعات یا چیزهای دیگر و احساس عمیقاً درگیر شدن و چیزی را واقعی باور کردن است (ایجسلستیجن و همکاران، ۲۰۰۱).

۱-۶-۲- تعریف مفاهیم عملیاتی

اعتیاد به اینترنت: در پژوهش حاضر منظور از اعتیاد اینترنت نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه اعتیاد اینترنت[۱] یانگ به دست می آورد (مجدیان، ۱۳۷۸).

جذب شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه  جذب[۲] تلگن بدست می آورد (پناهی شهری، ۱۳۸۸).

غرق شدن: در پژوهش حاضر منظور از جذب شدن نمره ای است که آزمودنی به وسیله پرسشنامه تمایلات غرق[۳] ویتمروسینگر به دست می آورد (همان منبع).

[۱] – Test Internet  Addiction(IAT)

[۲] – Tellgen Absorption Scale(TAS)

[۳] – Immersion Tendencies Questionnaire(ITQ)

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید