پایان نامه رابطه اضطراب رایانه¬ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی93-1392


دانشگاه اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان:

رابطه اضطراب رایانه­ای با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پسرمتوسطه مدارس هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-1392

استاد راهنما:

دکتر سید شمس­الدین هاشمی مقدم

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه2
بیان مسأله3
اهمیت و ضرورت مسأله5
اهداف پژوهش7
فرضیه­ها8
تعاریف واژه­ها و اصطلاحات8
                           فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                          
مبانی نظری پژوهش12
مدارس هوشمند14
تاریخچه مدارس هوشمند14
تعریف مدارس هوشمند17
نقش فناوری­های نوین در هوشمندسازی مدارس20
مدل مفهومی مدارس هوشمند21
محیط یاددهی و یادگیری متنی بر محتوای چندرسانه­ای22
زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات23
مدیریت مدرسه توسط سیستم­های یکپارچه رایانه­ای24
برخورداری از معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات25
ارتباط یکپارچه رایانه­ای با مدارس دیگر26
پیشرفت تحصیلی27
عوامل مؤثر در پیشرفت27
هوش27
علایق و عوامل مربوط به دانش­آموز27
انگیزه28
خانواده و محیط خانواده29
برنامه­ریزی30
عوامل مربوط به مدرسه و معلم30
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی31
اندازه­گیری پیشرفت تحصیلی32
مفهوم انگیزش33
دیدگاه­های مطرح شده در مورد انگیزش35
دیدگاه رفتاری36
دیدگاه انسان­گرایی36
دیدگاه شناختی38
مفهوم انگیزش پیشرفت39
گرایش­های انگیزش دی­سی42
انگیزش تسلط44
رابطه میان نیاز به پیشرفت و عملکرد آن45
پایداری در انجام تکالیف46
خطرجویی46
تکمیل تکالیف ناتمام47
تفاوت­های جنسیتی در انگیزش پیشرفت47
انگیزش پیشرفت خود مختار در مقابل اجتماعی48
انگیزش پیشرفت و سازندگی اجتماعی48
خود اثربخشی و انگیزش پیشرفت48
نظریه اسناد و انگیزش پیشرفت49
اضطراب50
اضطراب و یادگیری51
اضطراب رایانه52
مروری بر تحقیقات انجام شده57
نقد و ارزیابی61
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق63
جامعه آماری63
حجم نمونه و روش نمونه­گیری64
ابزار جمع­آوری داده­ها64
پرسشنامه انگیزش پیشرفت65
پرسشنامه اضطراب رایانه­ای66
روایی و پایایی67
روش جمع­آوری داده­ها68
روش تجزیه و تحلیل داده­ها69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
توصیف داده­ها71
داده­های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانه­ای72
داده­های مربوط به پرسشنامه انگیزش پیشرفت74
داده­های مربوط به نمرات پیشرفت تحصیلی75
تجزیه و تحلیل داده­ها77
جمع­بندی82
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
استنتاج84
بحث و بررسی فرضیه اول پژوهش84
بحث و بررسی فرضیه دوم پژوهش86
سایر نتایج88
محدودیت­های پژوهش89
پیشنهادهای پژوهش90

فهرست جداول

جدول (2-1)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت41
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانه­ای72
جدول (4-2) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­آموزان73
جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت74
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­آموزان74
جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان75
جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان76
جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان77
جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان76
جدول (4-9). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان80

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانه­ای دانش­آموزان73
نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانش­آموزان75
نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان76
نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانه­ای و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان78
نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانه­ای و انگیزش پیشرفت دانش­آموزان80
نمودار (4-6) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان81

چکیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید