پایان نامه درباره کانی شناسی – متن کامل فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه درباره کانی شناسی با فرمت ورد  word

 

 

     عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول : کلیات (1)                                                                            

     1-1       مقدمه                                                                                                          

     2-1     ترکیب پوسته اقیانوسی                                                                              

     3-1       نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی                                                           

     4-1       دگرگونی در پوسته اقیانوسی                                                                    

     5-1       افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین                                                              

     6-1       فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک                                                        

     7-1       منشأ افیولیت ها                                                                                          

     8-1       نیروی محرک صفحات                                                                            

     9-1       دگرگونی در مجموعه افیولیتی                                                                  

     10-1     افیولیت های ایران                                                                                    

     11-1     مشخصات افیولیت ملانژهای ایران                                                          

     12-1     دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران                                                        

     13-1     سن افیولیت ملانژهای ایران                                                                    

 

 

 

 

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                       صفحه

 

فصل دوم : کلیات (2)                                                                                                                                                       

1-2          کانسارهای کرومیت ایران                                                            

2-2       کرمیت                                                                                                          

 3-2       تجارت جهانی کرم                                                                                            

4-2       تیپ کانسارهای کرومیت                                                                              

           1-4-2   کانسارهای کرومیت لایه ای                                                                              

2-4-2                کانسارهای کرومیت انبانی                                                                  

5-2          مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای                                          

6-2        ساخت و بافت کانه کرومیت                                                                        

7-2          انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت                                                            

8-2        ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای                        

9-2          تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی            

10-2        دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان                                                                   

         1-10-2   کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان                                          

         2-10-2   کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه                                                    

11-2      کانسارهای کرومیت ایران                                                                                

 

 

 

فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ            

1-3            زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه                                                          

2-3       موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ                                                  

3-3       زمین شناسی منطقه رزکوئیه                                                                          

4-3       نمونه برداری از منطقه رزکوئیه                                                                    

5-3            مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه                          

          1-5-3 سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه                                                            

         2-5-3 رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه                                              

6-3          مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه                                                            

7-3          زمین شناسی منطقه ده شیخ                                                                          

8-3          نمونه برداری از منطقه شیخ                                                                          

9-3          نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ                                          

10-3      کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ                                              

11-3        مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ                                    

12-3        مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ                                                              

 

 

 

فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                    صفحه

 

فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)                                              

1-4     مقدمه                                                                                                          

2-4     آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ                                                

3-4     آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه                                                          

4-4    تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD                          

     1-4-4   مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ                      

نتیجه گیری                                                                                                                

پیشنهادات                                                                                                                    

منابع

 

 

 

– چكيده

كانسارهاي كروميت در جهان به دو صورت كروميت هاي تيپ لايه اي كه غالباً در كمپلكس هاي بزرگ لايه اي باسن پروتوزوئيك در دنيا يافت مي شود. (مانند كمپلكس بوشولد در آفريقاي جنوبي) و ديگري ذخاير تيپ آلپيني كه در آن كانسار كروميت به صورت عدسي شكل است و در سنگهاي سرپانتيني شده بسياري از افيوليتي آلپي مشاهده مي شود، يافت مي شود.

در ايران سنگهاي افيوليتي كمربند آلپي مشاهده مي شوند يافت مي گردد.

در ايران سنگهاي افيوليتي از گسترش و توسعه فراواني برخوردار بوده و كانسارهاي كروميتي مهمترين پتانسيل معدني در سنگهاي افيوليتي هستند. ناحيه اسفندقه در جنوب كرمان از جمله مناطق افيوليتي در ايران است كه از لحاظ ذخاير اقتصادي بسيار با اهميت است. در اين ناحيه كانسارهاي كروميت به صورت توده هاي عدسي شكل ونا منظم و پراكنده مي باشند كه در داخل سنگهاي آذرين بازيك تا فوق بازيك قرار دارد.

بعلت پيچيدگي ساختار زمين شناسي مجموعه هاي افيوليتي هنوز روش مشخص و دقيقي براي اكتشاف كانسارهاي كروميت تيپ آلپي شناخته نشده است و اكتشاف كانسارهاي كروميت در مناطق افيوليتي معمولاً از طريق روشهاي اكتشاف انجام پذيرفته است.

اصولاً در اكتشاف كانسارهاي كروميت آلپيني مشخص كردن تركيب سنگ شناسي و بافتهاي سنگ مطالعات ژئوشيميايي سنگ ميزبان و كانه كروميت و همچنين مطالعات زمين ساختي در مقياس ميكروسكپي (فوليشن ها و لينيشن ها و لايه بندي ها) و ماكروسكپي اهميت زيادي دارند.

با در نظر گرفتن اين موضوع مطالعاتي در مناطق رزكوئيه در 7 كيلومتري شمال شهر بافت و ده شيخ در120 كيلومتري جنوب شهر بافت از ناحيه معدني اسفنديه انجام شده است.

در گام اول برداشت هاي صحرايي و عمليات نمونه برداري در اين مناطق انجام و سپس از نمونه هاي برداشت شده مقاطع ميكروسكپي تهيه شد. با مطالعه نمونه ها تركيب سنگ شناسي مناطق و وضعيت كانه كروميت در كانسنگ هاي كروميتي مشخص شده است.

به منظور تائيد مطالعات سنگ شناسي بسياري از نمونه ها مورد آناليزXRD قرار گرفتند. هم جنين توسط روشهاي تجربي تركيب كانه كروميت از طريق آناليز XRD تعيين گرديد.

در ادامه مطالعات انجام شده تركيب شيميايي تعدادي از نمونه هاي سنگي منطقه شامل سنگهاي ميزبان و سنگ دربرگيرنده كانسارهاي كروميتي توسط روش آناليز XRF مشخص گرديد و از اين طريق نتايج بسيار با ارزشي در رابطه با روند تفريق ماگمايي و مكان تشكيل سنگهاي افيوليتي در منطقه بدست آمد.

به منظور مشخص نمودن تيپ كانسارهاي كروميتي منطقه و هم چنين مكان تشكيل آنها در كمپلكس افيوليتي توسط آناليز ميكروسكپ الكتروني تركيب شيميايي كانه كروميت تعيين گرديد.

در نهايت نيز نقشه زمين شناسي به مقياس 1:10000 از منطقه ده شيخ تهيه شده است.

مجموعه اي كه در اين جا گردآوري شده است، نتايج تمام مطالعات ذكر شده در بالاست كه در 6 فصل جمع آوري شده است.

 

 

فصل اول : كليات (1)

 

-1-1 مقدمه

 

وقتي از افيوليت صحبت مي شود منظور سنگ خاصي نيست بلكه توالي لايه هاي متشكل از سنگ هاي مختلف را در نظر مجسم مي كند و به همين دليل از مجموعه هاي افيوليتي (كمپلكس افيوليتي) يا سري هاي افيوليتي سخن به ميان مي شود‌‌‌‌‍‌ة[3]

افيوليتها و پريدوتيتها بخشهايي از گوشته بالايي و پوسته اقيانوسي هستند ( سنگهاي بازيك و الترا بازيك كه در مراكز گسترش اقيانوسي شكل گرفته اند) كه در ميان يا بر روي پوسته قاره اي استقرار تكنونيكي يافته اند. سنگهاي پوسته اقيانوسي در طي اين فرآيند مي توانند تغيير شكل پيدا كنند ولي ممكن است هيچ گونه تغيير شكلي در آنها ايجاد نگردد.[15]

افيوليت ها را از دو ديدگاه مي توان بررسي كرد:

  • منشأ افیولیت
  • چگونگی استقرار افیولیت در پوسته قاره ای

از نظر شیمیایی افیولیت ها با سنگ های ÷وسته اقیانوسی قرابت نزدیکی دارند(سمپوزیوم مسکو و پاریس 1973 و تائید مور 1975):[3]

  • میانگین ترکیب شیمیایی سنگ های یک مجموعه افیولیتی با ترکیب متوسط پوسته اقیانوسی شباهت بسیار دارد.
  • نحوه پراکندگی و فراوانی عناصر خاکهای نادر در مجموعه افیولیتی و پوسته اقیانوسی از نظم آهنگ یکسانی پیروی می کند.
  • بررسی نسبت های ایزوتوپی استرونسیم در پوسته اقیانوسی و افیولیت ها نشان دهنده تشابه تقریباً یکسان در آنهاست.(شکل 1-1)

از طرف دیگر وجود پیلولاواها در افیولیتها حاکی از تشکیل این مجموعه ها در محیط های دریایی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند  برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

فایل هایی که حجم آنها از حدود 25MB بالاتر است. در پیکوفایل درج می شود. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود غیر مستقیم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید