پایان نامه درباره جاوا اسکریپت

 مطالب این پست :  پایان نامه درباره جاوا اسکریپت

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

چكیده :

جاوااسكریپت یك زبان اسكریپتی كه بوسیلة مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live script بودكه بعدها با حمایت شركت Sun به نام Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسكریپت دارای قابلیتهای زیادی است كه در طول تحقیق ذكر شده است.

 

فهرست:                                                                                                                  

     چكیده …………………………………………………………………………………..5

1.جاوااسكریپت چیست؟ …………………………………………………………………… 6  

1ـ1. اصول اسكریپت نویسی در صفحات وب ………………………………………… …….6

2ـ1. اسكریپتها و برنامه ها …………………………………………………………………6

3ـ1. معرفی جاوااسكریپت ………………………………………………………………..7

4ـ1. قابلیتهای جاوااسكریپت ………………………………………………………………7

5ـ1.جاوااسكریپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….7                    

6ـ1.چگونه جاوااسكریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟……………………………………..8

2.خلق یك اسكریپت ……………………………………………………………………… ..8

1ـ2.ابزار اسكریپت نویسی …………………………………………………………………9

2ـ2.آغاز خلق اسكریپت …………………………………………………………………..9

  1. بررسی قابلیتهای جاوااسكریپت ……………………………………………………………9

1ـ3. زیباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكریپت ……………………………………….10

1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعیت …………………………………………………………….10

2ـ3.كاربابرنامه های اتصالی ………………………………………………………………10

  1. برنامه های جاوااسكریپت چگونه كار میكنند. ………………………………………………11

1 ـ4. توابع درجاوااسكریپت ……………………………………………………………….11

2ـ4. اشیاءدر جاوااسكریپت ……………………………………………………………….13

1ـ2ـ4 . جاوااسكریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می كند……………………………………13

3ـ4.كنترل حوادث ………………………………………………………………………..13

4ـ4. مخفی كردن اسكریپتها از مرورگرهای قدیمی ………………………………………..14

  1. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ………………………………………………………15

1 ـ 5. انتخاب نام برای متغییرها ……………………………………………………………15

2ـ 5. تعیین مقدار برای متغییر ها. ………………………………………………………….15

1ـ2ـ5. انواع اساسی داده ها در جاوااسكریپت …………………………………………….16

3ـ 5. انواع داده جاوااسكریپت……………………………………………………………16

6 . آرایه ها و رشته ها ……………………………………………………………………16

1ـ6 .خلق یك شیء String…………………………………………………………………17

7. بررسی و مقایسه متغییرها ………………………………………………………………17

1ـ7 . دستورIf………………………………………………………………………………17

2ـ7 . دستورEles …………………………………………………………………………..18

8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها …………………………………………………………..18

1ـ 8 . حلقه های For……………………………………………………………………..18

2ـ 8 . حلقه های While…………………………………………………………………….19

3ـ 8 . حلقه های Do…while ………………………………………………………………19

  1. اشیاء درون ساخت مرورگر…………………………………………………………………19

1ـ 9 . اشیاء چیستند؟ ………………………………………………………………………..19

1ـ 1ـ 9.خلق اشیاء ………………………………………………………………………….19

2ـ 9 . خاصیتهای اشیاء و مقادیر………………………………………………………………20

3ـ 9 . گـرد كردن اعداد …………………………………………………………………..20

4ـ 9 . خلق اعداد تصادفی …………………………………………………………………21

5 ـ 9. كـار با تاریخها ……………………………………………………………………..21

10 . مدل شیئی سند (DOM)………………………………………………………………..21

1ـ 10 . درك مدل شیئی سند ………………………………………………………………21

2ـ 10 . دسترسی به تاریخچه مرورگـر …………………………………………………….22

  1. خلق اشیاء اختصاصی ……………………………………………………………………23

1ـ11 . استفاده از اشیاء برای ساده كردن اسكریپتها ………………………………………..23

2ـ11 . اختصاصی كردن اشیاء درون ساخت ………………………………………………..24

12 . پنجره ها و زیر صفحه ها ………………………………………………………………..24

1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء …………………………………………………24

2ـ12 . ایجاد وقفه های زمانی ……………………………………………………………25

3ـ 12 . استفاده از اشیاء جاوا اسكریپت برای كار با زیر صفحه ها ………………………….25

  1. دریافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها …………………………………………………26

1ـ 14. اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML ………………………………………..26

2ـ 14 . شیءfrom در جاوااسكریپت …………………………………………………..26

3ـ 14 . ورودیهای متن …………………………………………………………………26

4ـ 14 . ورودیهای چند خطی متن ………………………………………………………26

5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها …………………………………………………….26

6ـ14 . دكمه ها …………………………………………………………………………27

7ـ 14 . مربعهای گـزینش ……………………………………………………………….27

8 ـ 14 . دكـمه های رادیوئی ……………………………………………………………27

15 . تصاویر گـرافیكی و انیمیشن …………………………………………………………..28

1ـ 15 . استفاده از جاوااسكریپت برای كار با نقشه های تصویری ……………………………28

2ـ 15 . تصاویر دینامیك در جاوااسكریپت …………………………………………………28

16 . اسكریپتهای فرامرور گری ……………………………………………………………….29

1ـ 16 . دریافت اطلاعات مرورگر …………………………………………………………..29

2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاری مرورگرها …………………………………………………..29

3ـ 16 . خلق یك صفحه چند منظوره ………………………………………………………29

4ـ16 . هدایت كاربران به صفحات وب …………………………………………………….29

5ـ16 . خلق یك صفحه چند منظوره ……………………………………………………..29

17 . كـار با شیوه نامه ها ……………………………………………………………………30

1ـ 17 . معرفیHTML دینامیك …………………………………………………………30

2ـ 17 . شیوه و ظاهرصفحات ………………………………………………………………31

3ـ17 . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS …………………………………………………31

4ـ 17 . تنظیم مكـان متن ………………………………………………………………….31

5ـ 17 . تغییر رنگ و تصاویر زمینه …………………………………………………………..32

6ـ 17 . كـار با فوتنهـا …………………………………………………………………….32

7ـ 17 . كنترل شیوه ها بكمك جاوااسكریپت …………………………………………………32

18 . استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیك ……………………………………………33

1ـ 18 . لایه ها چگونه كار میكنند؟ ………………………………………………………….33

2ـ 18 . دو استاندارد برای خلق لایه ها ……………………………………………………..33

3ـ 18 . خلق لایه های CSS ………………………………………………………………34

4ـ 18 . تعریف خواص لایه ها ………………………………………………………………34

19 . استفاده از جاوااسكریپت برای توسعه یك سایت وب ………………………………………34

1ـ 19 . خلق سند HTML  …………………………………………………………………34

2ـ 19 . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت كاربران ……………………………35

3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای …………………………………….35

4ـ 19 . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ………………………………………………..36

5ـ 19 . استفاده از پیوندهای گـرافیكی ……………………………………………………36

20 . نتیجه ………………………………………………………………………………….37

21 . خلاصه …………………………………………………………………………………38

22 . فهرست منابع ………………………………………………………………………….39

 

مقدمه :

انتخاب موضوع جاوااسكریپت،به معنی ورودبه دنیای طراحی و برنامه نویسی صفحات وب است. وب جهانی كه در ابتدا تنها بعنوان مخزنی از اطلاعات مختلف كه درقالب صفحاتی ساكن تنظیم شده بودند در نظر گرفته میشد. با رشد سریع خود توانست به یكی ازمهمترین وسایل آموزشی ،ارتباطی ،تجاری و تفریحی تبدیل شود. به موازات رشد سریع این رسانه، ابزارهاوروشهای توسعه آن نیز رشد كرده و متحول شده است .                  

گـر چه جـاوااسكـریپت یك زبان برنامه نویسی است،اما فراگیری آن بسیار ساده است. برخلاف اكثر زبانهای برنامه نویسی،برای آموختن این زبان به دانش زیادی نیاز ندارید.سادگی ودر عین حال تواناییهای فوق العاده این زبان آنرا به یك ابزار مشهور وپر طرفدار برای برنامه نویسی در صفحات وب تبدیل كرده است . در واقع امروزه كمتر صفحه وبی را می یابید كه در آن از جاوااسكریپت استفاده نشده باشد.

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه با فرمت ورد

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم (پیوست ها) : پایان نامه درباره جاوا اسکریپت

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید