پایان نامه درباره تحول گفتمان ادبی


دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

گروه انسان شناسی

پایان نامه کار شناسی ارشد

 

تحول گفتمان ادبی دو نسل از داستان نویسان معاصر ایران

 با تاکید بر جنسیت نویسندگان

 

استاد راهنما:دکتر ابراهیم فیاض

استاد مشاور :دکتر یحیی مدرسی

پژوهشگر: ******

چکیده :

مساله زبان و جنسیت چندی است که در تحقیقات زبان شناسی و انسان شناسی وارد شده و علایق مطالعاتی را به خود جلب کرده است .در این مباحث جنسیت کاربران زبان در نحوه به کارگیری و تصرف در زبان بررسی می شوند. این رساله  ادبیات را با تمام الزامات ادبی خود به عنوان ،روایتی از زبان در نظر می گیرد و باوارد کردن متغییر جنسیت در دو نسل از نویسندگان  به تحلیل مورد نظر دست می زند.در این رساله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و وارد کردن گویه های ادبیت مکتب فرمالیسم ،2جفت  متن ادبی در فاصله 40 ساله بررسی شده اند تا ویژگی های جنسیتی و ادبی شان استخراج شود.این رساله به این مساله پرداخته که ویژگی های آثار زنان و مردان در حیطه هایی چون میزان حرکت در معیارهای ادبیت متن،خروج از  واژگان خارج از زبان معیار مانند به کارگیری واژگان قدیمی،واژگان بومی ،خلق واژگان جدید و یا نزدیکی به جریان های مرکزی زبان و فرهنگ مانند استفاده از اصطلاحات و ضرب المثل ها در دو نسل از نویسندگان و با توجه به جنسیت نویسندگان چگونه است .حاصل مطالعات نشان می دهد که در متون مورد بررسی ،مردان بیشتر از زنان به جریان های ادبی سازی متن نزدیک نشده اند ولی این کار را  به شیوه متفاوتی از زنان انجام داده اند؛مردان بیشتر از زنان به دشوار نویسی روی آورده اند ،در حالی که متون زنان در عین حفظ کردن معیارهای ادبیت ،روان تر هستند. این نکته نیز گفتنی است که حرکت  دو نسل از نویسندگان در طول زمان در جهت نزدیکی به یکدیگر بوده است . یعنی نویسنده مرد نسبت به نویسنده هم جنس خود در نسل قبل  از قواعد دشوار نویسی فاصله گرفته و نویسنده زن نیز نسبت به نویسنده هم جنس نسل قبل خود از روان نویسی دور شده است. در حیطه واژگانی در دو نسل ، زنان بیشتر به واژگان زبان منطقه ای و بومی و مردان بیشتر به واژگان زبان معیار وفادار مانده اند. در زمینه خلق واژگان جدید تفاوتی در  دو جنس دیده  نشد.در زمینه  به کارگیری دشواژه ها ، نسل دوم ،کمتر از نسل قبل خود از این واژگان استفاده کرده، گرچه موضوعات این دشواژه ها با یکدیگر متفاوت است .در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که نویسندگان زن و مرد درطول زمان از ویژگی های افراطی تر نسل قبل خود فاصله گرفته و در جهت مشترکی حرکت  می کنند ،هرچند که نقطه شروعشان متفاوت است .

واژگان کلیدی:

زبان ،زبان زنانه ،زبان شناسی اجتماعی،جامعه شناسی زبان،ادبیات ،رمان،جنسیت ،تحلیل گفتمان،تحلیل انتقادی گفتمان

فهرست مطالب

فصل اول کلیات

 1-1مقدمه

 -1-2موضوع پژوهش

-1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق:

-1-4-پرسش های پژوهش

 1-5-روش تحقیق

-1-6استخراج گویه ها

 1-7-اهداف تحقیق

1-8مروری بر تحقیقات پیشین

فصل دوم

1-2-تاریخچه مفاهیم

2-2-دوره های ادبی

2-3-ظهور نویسنده های زن

2-4-. گام‌های اولیه

2-5-. هموار کردن راه

2-6- رهسپار راه‌های تازه

فصل سوم

1-3-ادبیات زنانه

2-3-زبان زنانه

3-3-زبان شناسی اجتماعی

4-3-تفاوتهای زبان زنان و مردان

1-4-3رویکرد توصیفی نسبت به زبان زنان

2-4-3رویکرد توصیفی نسبت به زبان زنان

5-3-هلن سیکسو(Helen Cixous)

6-3-ژولیا کریستوا

7-3-تحلیل گفتمان

1-7-3زبان شناسی

8-3-خاستگاه های نظری تحلیل گفتمان

1-7-3زبان شناسی

2-8-3-ظهور نظریه توانش زبانی چامسکی

3-8-3- نظریه کنش گفتاری

4-8-3- نظریه استنباطی گرایس

9-8-3 قوم نگاری گفتار

9-3نقد ادبی

1-9-3فرمالیسم

2-9-3نشانه شناسی ،ساخت گرایی و ما بعدساخت گرایی

3-9-3-نقد سیاسی

10-9-3 هرمنوتیک

-11-9-3میشل فوکو

10-3-تحلیل انتقادی گفتمان چیست ؟

11-3اهداف تحلیل گفتمان

تحلیل انتقادی گفتمان در علوم اجتماعی

3-12جنسیت و زبان

فصل چهارم

روش  شناسی

1-4انتخاب آثار

2-4تکنیک های گرد آوری اطلاعات

3-4گویه های مورد  استفاده

4-4-پرسشهای پژوهش

فصل پنجم

5-1- مقدمه

5-2- مشخصات داستانهای موردبررس

5-3-خلاصه ای از داستانها

5-3-1شازده احتجاب

5-3-2چراغها را من خاموش می کنم

5-3-3نام ها و سایه ها

5-3-4-رمان  سووشون:

گفتارزنان و مردان در ادبیات داستانی

-4-1-دشواژه  یا تابوهای زبانی

داستان شازده احتجاب

5-4-3-سوو شون

-چراغها را من خاموش می کنم

5-5-کاربرد ضرب المثل

5-5-1 شازده احتجاب

5-5-2-نام ها و سایه ها

5-5-3سو وشون

5-5-4چراغها را من خاموش می کنم

5-6-قاعده کاهی سبکی

-6-1شازده احتجاب

شازده احتجاب1-9-5

2-9-5نام ها و سایه ها

سو وشون3-9-5

10-5قاعده کاهی گویشی

1-10-5شازده احتجاب

2-10-5نام ها و سایه ها

3-10-5سو وشون

4-10-5چراغها را من خاموش می کنم

فصل ششم

1-6-پاسخ به سوالات پژوهش

2-6-نتیجه گیری

منابع اصلی انگلیسی

منابع تکمیلی انگلیسی

منابع اصلی فارسی

منابع تکمیلی فارسی

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید