پایان نامه حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A”

عنوان

حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران

استاد راهنما

دکتر محمدحسن حسنی

استاد مشاور

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف ) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………….. 2

ب ) سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

پ ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 3

ت ) اهداف و کاربرد ها…………………………………………………………………………………………… 3

ث ) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4

ج ) معرفی پلان ……………………………………………………………………………………………………. 4

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین……………………………………………… 5

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………………………. 6

مبحث اول : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………. 6

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری……………………………………………………………………………….. 6

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری…………………………………………………………………………………. 7

بند اول : حمایت کیفری ساده……………………………………………………………………………………. 7

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی………………………………………………………………………………… 8

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )…………………………………………………………………. 9

گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری…………………………………………………………………………. 10

بند اول : پیامد های مثبت…………………………………………………………………………………………. 10

الف : بازدارندگی…………………………………………………………………………………………………… 10

1 – بازدارندگی عام……………………………………………………………………………………………….. 11

2 – بازدارندگی خاص……………………………………………………………………………………………. 11

ب : تقلیل بزهکاری……………………………………………………………………………………………….. 12

بند دوم : پیامد های منفی…………………………………………………………………………………………. 12

الف : بزهکاری……………………………………………………………………………………………………… 13

ب : بزه دیدگی……………………………………………………………………………………………………… 14

مبحث دوم : محجور ……………………………………………………………………………………………… 15

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر…………………………………………………………………………………. 15

گفتار دوم : اشخاص محجور …………………………………………………………………………………… 16

بند اول : اطفال …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم : مجانین……………………………………………………………………………………………………. 17

بند سوم : اشخاص غیر رشید …………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران…………………………………………………… 20

بند اول: فقدان مسئولیت کیفری ………………………………………………………………………………… 20

بند دوم : حمایت کیفری………………………………………………………………………………………….. 21

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………………….. 21

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین ……………………………………………………. 21

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین…………………………………………………………………………… 21

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری…………………………………………………………………………………. 22

گفتار سوم : مبنای ارزشی…………………………………………………………………………………………. 22

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا………………………………………………………………………………….. 22

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین ………………………………………………….. 24

گفتار اول : قوانین ملی …………………………………………………………………………………………… 24

بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381……………………………………. 24

بند دوم : قوانین مجازات…………………………………………………………………………………………. 32

گفتار دوم : اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………….. 32

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………. 32

بند دوم : سایر اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………. 38

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی……………………………………….. 40

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین …………………………………………… 40

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس……………………………………………….. 40

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال……………………………………………………………………….. 40

گفتار دوم : تنبیه اطفال…………………………………………………………………………………………….. 42

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال……………………………………………………………………… 44

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل ………………………………………………………………………… 44

ب : قطع زبان و ازاله نطق طفل…………………………………………………………………………………. 45

مبحث دوم : حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت ……………………………………………. 45

گفتار اول : قتل طفل توسط والدین …………………………………………………………………………… 45

بند اول : قتل طفل توسط مادر …………………………………………………………………………………. 46

الف : قتل طفل توسط مادر در حقوق ایران و فقه اسلامی………………………………………………… 46

ب : قتل طفل توسط مادر در حقوق خارجی………………………………………………………………… 52

بند دوم : قتل طفل توسط پدر…………………………………………………………………………………… 54

الف : دلایل عدم قصاص…………………………………………………………………………………………. 55

ب : میزان مجازات ……………………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین………………………………………………………………………. 58

گفتار سوم : اکراه محجور به قتل………………………………………………………………………………… 58

فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین …………………………………………….. 59

مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین……………………………………………………………. 60

گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال………………………………………………………………………………. 60

بند اول : ربودن و اختفاء طفل تازه تولد یافته………………………………………………………………… 60

بند دوم : ربودن و اختفاء سایر اطفال………………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم : تعرض ، مزاحمت و اهانت به اطفال در اماکن عمومی……………………………………… 61

گفتار سوم : قذف اطفال…………………………………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم : عدم تحویل ، رها کردن و عبور دادن غیر مجاز از مرز………………………………….. 64

مبحث دوم : حمایت کیفری از اخلاق محجورین…………………………………………………………… 65

گفتار اول : حمایت در برابر تجاوزات جنسی……………………………………………………………….. 65

بند اول : حمایت در برابر تسهیل یا تشویق به فساد اخلاق و شهوت رانی…………………………… 66

بند دوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در پورنوگرافی………………………………………… 67

بند سوم : حمایت در برابر سوء استفاده از اطفال در برابر توریسم جنسی…………………………….. 68

بند چهارم : حمایت از اطفال در برابر جرائم لواط و تقبیل……………………………………………….. 71

بند پنجم : حمایت در برابر ازدواج غیر قانونی با اطفال……………………………………………………. 73

گفتار دوم : حمایت در برابر تجاوزات غیر جنسی…………………………………………………………. 76

بند اول : بهره گیری از محجورین جهت تکدی گری …………………………………………………….. 76

بند دوم : سوء استفاده از ضعف نفس ، هوی و هوس و حوایج شخصی محجورین………………… 80

بند سوم : نقض حقوق ولادتی اطفال………………………………………………………………………….. 81

الف : عدم اعلام واقعه ولادت اطفال…………………………………………………………………………… 82

ب – عدم اخذ شناسنامه برای طفل…………………………………………………………………………….. 83

پ : اعلام خلاف واقع در مورد واقعه ولادت طفل………………………………………………………… 84

بند چهارم : حمایت از محجورین در برابر سایر جرائم……………………………………………………. 84

الف : حمایت در برابر جرائم مرتبط با بهداشت و کار…………………………………………………….. 84

ب : حمایت در برابر جرائم مرتبط با مواد مخدر……………………………………………………………. 89

پ : حمایت در برابر جرائم مرتبط با فعالیت سمعی و بصری غیر مجاز………………………………. 94

نتیجه و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………… 95

الف : نتیجه ها ……………………………………………………………………………………………………… 95

ب : پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………….. 96

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………… 98

الف ) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 98

1- کتاب ها………………………………………………………………………………………………………….. 98

2- مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 99

3- پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………… 100

4- پایگاه های اینترنتی………………………………………………………………………………………….. 100

5- قوانین ………………………………………………………………………………………………………….. 101

 چکیده

رسالت واقعی حقوق حمایت از مصالح فردی و اجتماعی است و در جهت ایفای این نقش مهم و اساسی در حقوق از ضمانت اجراهای گوناگون استفاده می شود . در این میان محجورین به دلیل ویژگی های خاصی که دارند بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی قرار دارند . این ویژگی ها عمدتاً مربوط به ضعف جسمانی ، فیزیکی ، روحی ، روانی و عقلی آن ها می باشد لذا حمایتی بیشتر از سایر افراد جامعه برای آن ها از سوی مقنن نیاز است . در واقع آن چه که بزه دیدگی را به عنوان ضربه جبران ناپذیر روانی در خصوص محجورین و به ویژه اطفال مطرح می سازد آن است که موجودی صاحب حق اما مظلوم یعنی فرد محجور توسط موجودی صاحب قدرت اما ظالم که معمولاً یک فرد بالغ است مورد سوء استفاده قرار      می گیرد .

در واقع آن چه که باعث می شود مسأله حمایت کیفری از محجورین مطرح می شود ، همین ضعف و آسیب پذیر بودن دسته هایی از بزه دیدگان یعنی محجورین نسیت به سایر افراد جامعه است که محرک اصلی در بزه دیدگی و ارتکاب جرم نسبت به آن ها می باشد .

بر این اساس محجورین را نمی توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد ، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان در نظر گرفته شده ، نیازمند حمایت های قانونی ویژه می باشند .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید