پایان نامه حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم


دانشکده علوم پایه

حل عددی معادلات انتگرال  دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم 

استاد راهنما :دکتر حمید مسگرانی

استاد مشاور :دکتر محسن شاهرضایی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

در رشته ریاضی کاربردی

مهر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده  ……………………………………….. .…………………………  الف

فهرست مطالب  ………………………………… ……………………………  ب

لیست جداول  ………………………….………… …………………………  ج

لیست تصاویر   . ……………….…….…………… …………………………  ح

1  تعاریف ومقدمات    

  • معادلات انتگرال دیفرانسیل ………………………………………  2
    • مقدمه وتاریخچه ……………………………..…………………  2
    • تعریف معادله انتگرال ……………………………………………  5
    • انواع معادلات انتگرال …………………………………………….  5

2.1      مروری بر آنالیز تابعی و تاریف مقدماتی  ………………………………  7

1.2.1    نرم ها  ………………………………………………………….  7

1.2.2    فضای برداری  ……………………………………………………  8

1.2.3    فضای   ………………………………………………………  8

1.2.4    ضرب داخلی  ……………………………………………………  9

1.2.5    فضای هیلبرت  ………………………….………………………  10

1.2.6    تعامد  …………………………………………………………  10

1.2.7    پایه فضای برداری  ………………………………………………  11

1.2.8    فضای   ………………………………….…………………  12

1.2.9    محمل تابع  ……………………………….……………………  12

1.2.10  عملگر های انتقال و اتساع یک تابع  …………………………………  12

 

 

2   معرفی موجک ها و توابع بلاک پالس

1.2   موجک  ….………………………………………….……………  14

1.1.2    مقدمه وتاریخچه  ………………………………………………  14

2.1.2    معرفی پایه های موجک  …………………………………………  15

3.1.2    آنالیز تجزیه چند گانه   ………………..…………………  16

4.1.2    موجک ها  ……………………………………………………  20

5.1.2    رابطه دو مقیاسی  ………………………………………………  22

6.1.5    تقریب وپایداری پایه موجکی متعامد یکه  ……………………….…   28

7.1.2    خواص مطلوب موجک ها  ………………………………………  28

2.2     موجک چبیشف نوع دوم   …………..………..………………  30

1.2.2    چند جمله ای های چبیشف نوع اول  ………………………………  30

2.2.2    چند جمله ای های چبیشف نوع دوم  …………………….…………  31

3.2.2    موجک چبیشف نوع دوم  ………………………..………………  32

4.2.2    همگرایی در پایه های موجک چبیشف نوع دوم  ………………………  36

3.2     توابع بلاک – پالس   ……………………..………….………  38

1.3.2    مقدمه  …………………………………….…………………  38

2.3.2    تعریف توابع بلاک – پالس  ………………………………………  38

3.3.2    ویژگی های توابع بلاک – پالس  ……………………………….…  40

3   دیفرانسیل وانتگرال از مرتبه کسری

     1.3    مقدمه  ……………………………………………………………  44

2.3    تابع گاما  ……………………………………………..……………  45

1.2.3    تعریف تابع گاما  ………………………………………………  45

2.2.3    فاکتوریل مقادیر کسری  …………………………………………  46

3.3    انتگرال گیری از مرتبه کسری  ………………..………….……………  46

1.3.3    تعریف عملگر انتگرال  ………………………….………………  46

2.3.3    انتگرال از مرتبه طبیعی  ………………….………………………  47

3.3.3    انتگرال از مرتبه کسری  …………………………………………  47

4.3    مشتق از مرتبه کسری  ……………………..…………………………  48

و…..

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد