پایان نامه حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی

  ** دانلود متن کامل پایان نامه حشره شناسی كشاورزی و آ‍فات گیاهی  با فرمت ورد  word **

 

موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي

 

عنوان:

مطالعاتي در مورد حشره شناسي كشاورزي و آ‍فات گياهي بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گياهان

فهرست مطالب:

فصل 1: توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياه

مقدمه

تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي

توضيح وظايف اساسي موسسه

تشكيلات موسسه

بخش تحقيقات آ‍فت كش‌ها

بخش تحقيقات حشرات زيان آور به گياهان

بخش تحقيقات علف‌هاي هرز و انگل‌هاي گلدار

بخش تحقيقات سن گندم

بخش تحقيقات بيماري‌هاي گياهان

بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات

بخش تحقيقات جانور شناسي كشاورزي

بخش تحقيقات ؟ شناسي گياهي

بخش تحقيقات مبارزه بيولوژيك

بخش تحقيقات ويروس شناسي و بيماري‌هاي ويروسي گياهي

بخش تحقيقات شناسايي رستني‌ها

بخش تحقيقات بيولوژي مولكولي و بيوتكنولوژي

نيروي انساني

طرح‌هاي تحقيقاتي

انتشارات

منابع فصل

فصل 2: معرفي محل كارآموزي

معرفي محل كارآموزي

فصل 3: كليات

كليات

فصل 4: پرپاراسيون ميكروسكوپي حشرات و اقاله كردن حشرات

اقاله كردن حشرات

تهيه پرپاراسيوني از حشرات كوچك

منبع اين فصل

فصل 5: آزمايشات مربوط به مگس سفيدگلخانه‌اي و پروژه مربوط به آن

مقدمه

مراحل رشدي

مرفولوژي مراحل رشدي

دموگرافي و دنيامسيم جمعيت

پروژه مگس سفيدگلخانه‌اي

مگس سفيد

سم آندوسولفان و مبارزه شيميايي با مگس‌هاي سفيد گلخانه‌اي

انواع آندوسولفان

عسلك پنبه

كنه دو نقطه‌اي

شپشك آرد آلو ساحلي

منابع اين فصل

فصل6: پروژه سن گندم و تاثير روي كاهش سن‌زدگي در مزرعه آسيب‌ديده توسط اين آفت

زيرراسته ناجور بالان

كليد شناسايي خانواده‌هاي مهم سن‌ها

رده‌بندي‌ سن‌ها

الف: زيرراسته سن‌هاي آبزي

ب: زير راسته سن‌هاي خاكز

سن گندم

پروژه سن گندم و تاثير سوم روي كاهش سن زدگي روي مزرعه آسيب ديده

مواد و روش‌ها

نتايج

بحث

نتيجه اين آزمايشات

منابع اين فصل

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌اي جاليز و جداول مربوط به آن بعد از تاثير سموم مربوطه

مگس قهوه‌اي جاليز

24 SC Tracer

دپيتركس 80% SP

موسپيلان 4/20%

مگس خربزه

سرخرطومي هندوانه

منابع اين فصل

فصل هشتم: آزمايشات جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

آزمايشاتي جهت بررسي اثرات سموم بر روي درصد جوانه‌زني بذور كلزا

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه

ابعاد كشاورزي دقيق

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقيق

PIPM‌درون مرون مزرعه

سيستم‌هاي حس كننده از راه دور UAV

تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به عكس‌هاي حاصله از دستگاه UAV

PIPM‌در سطوح وسيع

اطلاعات منطقه‌اي

اطلاعات مربوط به مقياس محلي

سيستم حمايت از تصميم

ذخيره و بازيافت GIS

به كارگيري GIS و IPM‌حشرات

IPM و تكنولوژي حشرات

منابع اين فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

توضيح درباره موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«مقدمه»[1]

آدمي از سپيده دم ظهور بر اين كره خاكي و از آن هنگام كه دوران شكارگري دانه‌ها و ميوه‌ها را پشت سر گذاشت و براي تهيه غذاي كافي به كشاورزي پرداخت، هماره درگير نبردي بي‌امان با عواملي بوده است كه بعضي تندرستي و بقاي او را با ايجاد بيماري‌هاي گوناگون به چالش طلبيده اند و برخي با نابودسازي قوت و غذاي او قطحي و مرگ‌هاي ناشي از گرسنگي و بي غذايي را باعث شده‌اند.

كشتار بي رحمانه و گسترده بيماريهاي همه‌گيري همچون طاعون، وبا، مالاريا، تب زرد، سل و … در دوران‌هاي گذشته گهگاه نسل بشر را حتي تا آستانه نيستي و نابودي بوده است و زيان‌هاي وسيع آفات و بيماري‌هاي گياهي نظير ملخ، سن، بيماري‌هاي قارچي و …. با ايجاد قطحي‌هاي هولناك، مرگ‌هاي دسته جمعي ناشي از گرسنگي را به دنبال داشته است. در تاريخ بشري تلفيق زيان‌هاي اين دو گروه كرارا ديده شد كه فجايع سهمگيني آفريده است.

تا حدود يك قرن پيش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بيماري‌هاي گياهي بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود مي‌ساخت و تنها از اوايل قرن بيستم ميلادي، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوري، مبارزه موثري را با اين عوامل آغاز كند.

تحقيقات گياه پزشكي و جستجو براي يافتن راه‌حل‌هاي موثر در مبارزه با آفات كشاورزي زماني ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته اين عوامل را سرنوشت محكوم و گريزناپذير ندانست بلكه عوامل طبيعي به شمار آورد كه مي‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چيره شد.

به واقع تحقيقات گياه پزشكي حاصل تفكر نوين و نگرش جديد انسان به طبيعت پيراموني است و گياه پزشكان امروزه بخش مهمي از مسئوليت سنگين تامين خوراك بيش از 6 ميليارد نفوس بشري را بر دوش دارند.

گياه پزشك ايراني بايد هم فون و فلور طبيعي ايران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌هاي وارداتي را كه اكثرا بومي‌شده‌اند مورد بررسي قرار دهد و هم به موجودات زنده‌اي كه مداوما از مبادي ورودي رسمي و يا از مرزهاي طولاني كشور به صورت غير قانوني (از جمله آفات و بيماري‌ها و علف‌هاي هرز قرنطينه‌اي) وارد مي‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گياهان و غيره هم بايد فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه oriental‌و هم با منطقه پاله آركتيك (كه بخش اعظم سرزمين در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراواني از هر سه منطقه اصلي جغرافيايي جانوري (zoo geography) در ايران وجود دارند توجه به اين پيچيدگي‌ها، دشواري كار و مسئوليت سنگين گياهپزشكان ايران را به خوبي نشان مي‌دهد.

«تاريخچه موسسه»[2]

تاريخچه گياهپزشكي در ايران در واقع تاريخچه موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي نيز هست. در ايران بررسي‌هاي گياهپزشكي نسبت به ساير رشته‌هاي كشاورزي شروعي زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراين بررسي‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پايان تحصيلات در روسيه در1298 هجري شمسي به ايران بازگشت و شروع به تدريس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزي كرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 شمسي واحد كوچكي را در انستيتو پاستور ايران با نام «اداره تشخيص محلي- آفات و مبارزه آنها» بنيان گذاشت و تحقيق پيرامون حشرات و جانوران زيان آور كشاورزي و بعضا دامي و انساني را آغاز نمود و اين شروع رسمي تحقيقات گياهپزشكي در ايران و نيز هسته اوليه و سنگ بناي موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي بود. شادروان افشار در چند زمينه ديگر نيز پيشگام و بنيانگذار بود. ازجمله اولين كسي بود كه تدريس حشره شناسي و جانور شناسي و آفات گياهي را پايه گذاري نمود، علاوه بر آن جمع آوري و شناسايي حشرات و جانوران از جمله عوامل بيماري‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزي حشره شناسي و جانور شناسي پزشكي و دامپزشكي نيز با افشار آغاز شد و نيز او بر خلاف برخي مدعيات، پايه‌گذار تحقيقات جانور شناسي و همچنين اولين موزه جانور شناسي در ايران بود. به هر حال اداره كوچكي كه در آن شادروان بنيان گذاشت، در سال 1306 از انستيتو پاستور ايران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فوايد عامه پيوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتي و اجرايي به «بنگاه دفع آفات» تغيير نام داد. شادروان افشار در طي اين سالها همچنان در مدرسه عالي فلاحت (دانشكده كشاورزي فعلي) نيز تدريس مي‌كرد و نيز به تحقيق و تاليف مقالات و كتاب‌هايي مي‌پرداخت كه براي ايران جديد و بسيار سودمند بود، در همين سال‌ها موزه جانورشناسي دانشكده كشاورزي كرج را پايه‌گذاري نمود. در واقع فعاليت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جريان داشت، از يك سو اداره كوچكي را در انستيتو پاستور تشكيل داد كه منجر به موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي امروزي شد و از طرف ديگر فعاليت‌هاي وي در دانشكده كشاورزي كرج، هسته اوليه گروه‌هاي گياه‌پزشكي دانشگاه‌هاي ايران را پديد آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدريج از مدرسه عالي فلاحت فارغ التحصيل مي‌شدند روز به روز توسعه مي‌يافت به طوري كه در سال‌هاي 1313 و 1314 در شمال كشور اولين و شايد تنها مبارزه كاملا موفق بيولوژيك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استراليايي انجام داد. اين بنگاه به تدريج آفات مهم كشور را جمع آوري و شناسايي نمود و تحقيقات روي آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار آزمايشگاه حشره شناسي و دفع آفات نباتي» كه رياست آن را شخصا عهده‌دار بود بنا نهاد، اين آزمايشگاه زير نظر مستقيم و زير كشاورزي و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزي آن زمان (محل فعلي فروشگاه شهر و روستا درخيابان فردوسي تهران) فعاليت مي‌كرد.

با خاتمه جنگ جهاني دوم در سال 1324 چند متخصص سابق ازجمله آلكساندروف، چواخيم و كريوخين نيز در اين آزمايشگاه مشغول به كار و تحقيق شدند. در همين سال چند نفر فارغ التحصيل جوان دانشكده كشاورزي كرج نظير شادروان هايك ميرزايانس نيز در اين آزمايشگاه به فعاليت پرداختند. شادروان ميرزايانس در همين زمان به جمع آوري حشرات ايران و تعيين نام آنها پرداخت و در واقع سنگ بناي اوليه، مجموعه عظيم حشرات ايران در بخش تحقيقات رده‌بندي حشرات موسسه را كه اكنون رسما موزه حشرات مهندس هايك ميرزايانس نام دارد بنيان گذاشت. باز هم در اين سال قسمت تحقيقات قارچ شناسي و بيماري‌هاي گياهان، با آمدن شادروان دكتر اسفنديار اسفياري بنيانگذار اين نوع تحقيقات در ايران، و همچنين قسمت علف‌هاي هرز با انتقال شادروان مهندس عين اله بهبودي شاهسون، بنيانگذار جمع آوري و تشخيص و تحقيق در اين رشته به آزمايشگاه مذكور فعال گرديد. با همت اين دو شادروان، كار جمع آوري و تشخيص و تحقيق در اين رشته به آزمايشگاه مذكور فعال گرديد. با همت اين دو شادروان كار جمع آوري و تشخيص گياهان نيز در همين سال آغاز گرديد و اين تلاش‌ها به همراه تشكيل بخش شناسايي و بررسي گياهان كشور از سال 1327 بنيان اوليه هرباريوم بسيار ارزشمند و برزگ بخش تحقيقات رسنتي‌هاي موسسه به شمار مي‌رود. آزمايشگاه مذكور در سال 1326 مجددا به اداره كل دفع آفات نباتي انتقال يافت. اين آزمايشگاه كه روز به روز بر كميت و كيفيت آن افزوده مي‌شد در سال 1328 «اداره بررسي آفات» نام گرفت و به اداره كل بررسي‌ها در ساختمان آن زمان وزارت كشاورزي (واقع در نبش خيابان لاله‌زار نو و انقلاب) پيوست.

در سال 1326 اداره بررسي آفات به سطح اداره كل ارتقا يافت و به «اداره كل بررسي آفات نباتي و قرنطينه» تغيير نام داد و تحت نظارت و سرپرستي مديريت كل دفع آفات نباتي قرار گرفت و محل آن نيز تغيير يافت و به يك ساختمان استيجاري واقع در خيابان سعدي مقابل شركت بيمه ملي ايران منتقل گرديد. هم دراين زمان بعضي واحدهاي شهرستاني آن در اهواز، اصفهان و تبريز و ورامين گشايش يافت.

سال 1339 را بايد اولين نقطه عطف در تاريخچه موسسه و نيز گياهپزشكي كشور دانست در اين سال بر پايه تصويب نامه هيات وزيران 56000 متر مربع از زمين‌هاي دولتي (خالصه) اوين براي ايجاد تاسيسات جديد در اختيار اداره كل بررسي آفات نباتي و قرنطينه قرار گرفت. بالاخره نقطه عطف بعدي در تاريخ موسسه پيش آمده بدين معني كه در سال 1341 باز هم با تصويب هيات وزيران اداره كل بررسي آفات نباتي و قرنطينه، به انستيتوي بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي تغيير نام داد و به صورت سازماني وابسته به وزارت كشاورزي، از امكانات، اختيارات و استقلال ويژه‌اي برخوردار شد، ليكن قسمت قرنطينه از آن جدا شد و به اداره كل دفع آفات نباتي (سازمان حفظ نباتات فعلي) پيوست. در اين سال‌ها كار احداث ساختمانها و آزمايشگاه‌هاي جديد در زمين واگذاري آغاز شد و ادامه يافت. در سال 1341 انستيتو توانست 15 هكتار ديگر از اراضي اوين را براي احداث تاسيسات و مزارع و باغ‌هاي آزمايشي و خانه‌هاي سازماني محقين به دست آورد، انستيتو در سال 1342 رسما به ساختمان‌هاي تازه افتتاح شده در محلي فعلي انتقال يافت و در سال 1343 حدود 12 هكتار ديگر از زمين‌هاي خالصه را به دست آورد. در سال 1344 قانوني به نام «قانون تاسيس موسسه بررسي آفات و بيماري‌هاي گياهي» از تصويب مجلسين وقت گذشت. در اين قانون واژه انستيتو حذف و به جاي آن واژه موسسه رسميت يافت. در اين سال‌ها موسسه توسط هيات 5 نفري مركب از آقايان دكتر قوام الدين شريف، دكتر علي اكبر آگه، شادروان مهندس هايك ميرزايانس، شادروان فيروز تقي‌زاده و دكتر مجيد اميدوار اداره مي‌شد كه هر سال يكي از اعضاي هيات وظيفه رياست و يكي ديگر معاونت موسسه را به عهده مي‌گرفت، با تصويب قانون موسسه، مديريت چرخشي پنج نفره جاي خود را به مديريت ثابت داد و شادروان دكتر عباس دواچي رياست موسسه را به عهده گرفت. در طول دهه‌هاي چهل و پنجاه موسسه دوران شكوفايي و پيشرفت چشمگيري را پشت سر گذاشت و موفقيت‌هاي فراواني را با همت و كوشش كاركنان و مديران متعهد و دلسوزخود به دست آورد. كادر تحقيقاتي موسسه پيش از اين دوران از حدود 10 نفر نفر تجاوز نمي‌كرد و فضاي آزمايشگاه‌هاي آن محدود به 5 اطاق 3*4 متري بود. موسسه با يك برنامه منظم توفيق يافت كه تحصيل كردگان جوان و مستعد را با انجام آزمون‌هاي استخدامي بسيار دشوار به خدمت بگيرد و عده‌اي از آنان را براي تكميل معلومات و تحقيقات به خارج از كشور گسيل دارد. در اين دوران موسسه توانست چندين ساختمان بزرگ، گلخانه‌هاي متعدد و اطاق‌هاي حرارت ثابت و آزمايشگاه‌هاي مجهز تاسيس نمايد و همچنين تعدادي منزل مسكوني براي اسكان محققين خود احداث كند و علاوه بر اين واحدهاي (آزمايشگاهي) استاني و شهرستاني را به 15 واحد (تبريز، اروميه، بندرانزلي، تنكابن، گرگان، مشهد، ورامين، كرج، اصفهان، شيراز، بندرعباس، رفسنجان، جيرفت، اهواز و كرمانشاه) برساند. از بعد تحقيقاتي نيز موسسه توانست با تلاش كادرهاي تحقيقاتي و فني جوان و هدايت پيشكسوتان خود، طرح‌هاي بسياري را در تمام زمينه‌هاي گياه‌پزشكي و علوم وابسته اجرا كرده و به نتايج مهمي دست يابد. در اين دوران ارتباطات تحقيقاتي و علمي و مبادله كتب و نشريات و اطلاعات و محقق و كارشناس، با مراكز مهم تحقيقات گياه پزشكي و دانشگاه‌هاي كشورهاي پيشرفته، رشد چشمگيري يافت. همين تلاش‌ها موجب شد كه موسسه در سطح جهان با عنوان Plant Pest and Diseasa Research Inslitute‌ و با سر واژگان PPDRI‌شناسايي و اعتبار بين المللي يابد. دهه‌هاي 40 و 50 را به حق مي توان دوران طلايي شكوفايي و توسعه موسسه دانست.

با تصويب «قانون تاسيس سازمان تحقيقات و كشاورزي و منابع طبيعي» در سال 1352 موسسه و كليه واحدهاي آن در استان‌ها (و نه عملا) زير پوشش سازمان تحقيقات درآمد و نام آن جايگزيني واژه تحقيقات به جاي بررسي به «موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي» تغيير يافت، اما موسسه به دلايلي عملا پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي مستقل ماند و عاقبت در اوايل دهه 60 زير نظارت كامل سازمان قرار گرفت و واحدهاي استاني و شهرستاني آن نيز به صورت بخش‌هاي تحقيقاتي و با نام «بخش تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي» در مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان‌ها ادغام شدند.

بر اساس مصوبه بهمن 1371 شوراي عالي اداري، قسمت تحقيقات منابع طبيعي از سازمان تحقيقات جدا شد و اين سازمان با نام «سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي» عملا وظايف سازمان‌هاي ترويج و آموزش را نيز بر عهده گرفت، به تبع آن، موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي هم جزو سازمان جديد قرار گرفت. سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي از بدو تاسيس تاكنون در تمامي استان‌هاي كشور (به جز استان قم) يك يا دو (استان‌هاي خوزستان، كرمان و سيستان و بلوچستان)‌مركز تحقيقات كشاورزي ايجاد نموده و علاوه بر اين مراكز، چند موسسه تحقيقات تك محصولي نيز به وجود آورده است، اين موسسات تك محصولي عبارتند از: موسسه تحقيقات برنج كشور، موسسه تحقيقات پسته، موسسه تحقيقات خرما، موسسه تحقيقات پنبه كشور، موسسه تحقيقات مركبات، موسسه تحقيقات كشاورزي ديم و موسسه تحقيقات چغندرقند. هر يك از اين موسسات و نيز مراكز تحقيقات كشاورزي پيش گفته داراي بخشي به نام «بخش تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي» يا«بخش تحقيقات گياه پزشكي» هستند. موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي بر اساس شرح وظايف خود (كه در ذيل خواهد آمد)موظف به هدايت و نظارت بر اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي بخش‌هاي مذكور در مراكز تحقيقات كشاورزي استان‌ها و موسسات تك محصولي است. ليكن تداخل وظايف و روشن نبودن كامل حدود اختيارات، تفاوت بودجه و عدم استقلال كافي در ارتباط با مسائلي مالي، اداري و تحقيقاتي باعث شده است كه موسسه هنوز انسجام كامل دهه‌هاي چهل و پنجاه خود را به دست نياورد.

در اينجا به عنوان حسن ختامي بر تاريخچه موسسه، نام مديران آن از سال 1342 به بعد به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

 • مرحوم مهندس فيروز تقي‌زاده
 • دكتر علي اكبر آگه
 • دكتر قوام الدين شريف
 • مرحوم مهندس هايك ميرزايانس
 • مرحوم دكتر غلامعباس دواچي
 • مرحوم دكتر اسفنديار اسفندياري
 • دكتر قوام الدين شريف
 • دكتر محمد صفوي
 • دكتر جعفر ارشاد
 • دكتر سيد محمد اشكان
 • مهندس هوشنگ جوانقدم
 • دكتر بهمن پارسي
 • دكتر محمد خيري
 • دكتر هوشنگ بيات اسدي
 • دكتر غلامعباس عبداللهي

شرح وظايف اساسي موسسه:

هدف اصلي و اساسي از تاسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي در گذشته و حال را مي‌توان دريك جمله خلاصه نمود:

اتخاذ تدابير و شيوه‌هاي موثر جهت حفظ و حمايت فرآورده‌هاي كشاورزي از طريق اجراي تحقيقات دقيق روي عوامل خسارت‌زا به محصولات كشاورزي و به عوامل وابسته، با توجه به عوامل زيست محيطي و توسعه پايدار آخرين شرح وظايف موسسه كه در سال 1376 با 12 بخش تحقيقاتي (بعدا بخش بيوتكنولوژي از موسسه جدا شد و بخش‌هاي موسسه به 11 بخش تقليل يافت) تصويب و ابلاغ شده است به شرح زير ارائه مي‌گردد:

 • مسئله يابي گياهپزشكي و علوم وابسته از طريق مراجعه به مناطق و كسب اطلاعات و منابع مختلف به ويژه از طريق حوزه فعاليت معاونت‌هاي وزارت متبوع
 • سياست گذاري و تعيين اولويت‌هاي تحقيقات گياهپزشكي و علوم وابسته كشور با هماهنگي و همكاري واحدهاي مربوطه
 • تحقيق در زمينه شناخت بيولوژي، اكولوژي و فيزيولوژي عوامل زيان آور به محصولات كشاورزي در سطوح آزمايشگاه، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي.
 • اجراي پژوهش‌هاي بنيادي مسائل گياه پزشكي كشور با تاييد بر بهره‌گيري از روش‌هاي نوين و همچنين آن دسته از پژوهش‌هايي كه موسسات تك محصولي ديم در زمينه آن فعاليت ندارند و يا نياز به تجهيزات و امكانات پيشرفته دارد.
 • جمع آوري، شناساي و رده‌بندي حشرات، جانوران Fauna‌و رستني‌ها Flora‌ ايران و توسعه مجموعه‌هاي آنها و ايجاد نمايشگاه گياه پزشكي، استفاده علمي و تحقيقاتي، آموزشي و پاسخگويي به نيازهاي كشور در رابطه با مسائل كشاورزي.
 • تحقيق در مورد وجود منابع مقاومت، مكانيسم دفاعي و ايجاد مقاومت القايي (Induced resistance) در گياهان در مقابل عوامل زيان آور و همچنين بررسي علل مقاوم شدن اين عوامل به سموم كشاورزي
 • تحقيق در زمينه روش‌هاي مختلف مديريت تلفيقي IPM‌در مورد عوامل زيان آور به محصولات كشاورزي و تهيه مدل‌هاي پيش آگاهي
 • تحقيق در زمينه شناخت، بيولوژي، اكولوژي و عصاره‌گيري از گياهان براي استفاده در امر گياه‌پزشكي
 • تحقيق در زمينه ساخت، فرمولاسيون، تاثير و باقيمانده سموم كشاورزي و تكنيك‌هاي سمپاشي و آزمايش سموم جديد
 • بررسي اثرات تغييرات نظام و تحولات دائمي اكوسيستم‌ها در پيدايش و طغيان عوامل زيان آور به محصولات كشاورزي.
 • تحقيق در زمينه زهرابه‌هاي قارچي(مايكو توكسين‌ها) به منظور جلوگيري از توليد آنها در محصولات كشاورزي
 • تحقيق در زمينه توليد آنتي سرم ويروس‌هاي گياهي و ايجاد بانك آنتي‌سرم به منظور استفاده و پاسخگويي به نيازهاي علمي و تحقيقاتي مربوطه دركشور.
 • تحقيق در زمينه شناخت بررسي امكان ساخت فرمون‌ها، هورمون‌ها و مواردي كه در اعمال فيزيولوژيك و بيولوژيك بند پايان زيان آور كشاورزي اختلال ايجاد مي‌نمايد به منظور استفاده در امر مبارزه غير شيميايي با آنها
 • بررسي و تعيين آستانه زيان آور اقتصادي و مقايسه ابعاد و روش‌هاي مختلف پيشگيري كنترل عوامل زيان آور به محصولات كشاورزي.
 • بررسي جنبه‌هاي اقتصادي تحقيقات كشاورزي
 • همكاري با بخش گياهپزشكي در موسسات تك محصولي ديم در زمينه شناسايي آفات و عوامل بيماري‌زا و علف هاي هرز
 • همكاري با واحدهاي اصلاح نباتات به منظور معرفي ارقام مقاوم به عوامل زيان آور
 • ارتباط با دانشگاه‌ها و ساير موسسات تحقيقاتي داخلي و خارجي از طريق مبادله اطلاعات و اجراي اهرم‌هاي تحقيقاتي مشترك
 • تصويب طرح‌هاي پيشنهادي گياه پزشكي از مراكز تحقيقات و ساير ارگان‌ها بر اجراي آنها
 • نظارت عاليه بر اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي گياه پزشكي موسسات تك محصولي و موسسه تحقيقات كشاورزي ديم
 • تشكيل بانك اطلاعات گياه پزشكي و علوم وابسته و سرويس دهي به واحدهاي ذيربط
 • همكاري و انجام آموزش‌هاي مسائل گياه پزشكي و علوم وابسته در سطوح مختلف تحصيلي و تخصصي و ايجاد پژوهشكده بر اساس مجوزهاي قانوني
 • انتشار نتايج به صورت نشريات و كتب و برگزاري سخنراني‌ها و سمينارهاي علمي
 • عندالزوم انجام ساير امور ذيربط كه از سوي وزارت متبوع ارجاع مي‌گردد.

[1] -برگرفته از گزارش كار آموزي سركار خانم نوري نوشري

[2] -برگرفته از كتاب پنجاه و هشتمين سالگرد تاسيس موسسه تحقيقات آفات و بيماري‌هاي گياهي از سال 1332 تا 1380.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 دانلود پایان نامه حشره شناسی كشاورزی و آ‍فات گیاهی

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

 

فایل های این سایت دارای رمز هستند برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید