تحقیق : جـرم سيـاسـي

در این پست می توانید متن کامل این تحقیق را  با فرمت ورد word دانلود نمائید: جـرم سيـاسـي

مقدمه :

تفكيك بين جرايم سياسي ، و جرايم عمومي و عادي ، تا انقلاب فرانسه (1789) نه تنها ناشناخته بود ، بلكه ، قبل از آن تاريخ ،‌جز در برخي حكومتها آن هم به صورتي بسيار محدود ، نامي از جرم سياسي برده نمي شد، ولي در عوض جرايمي كه ماهيت سياسي داشت و به نحوي مربوط به شاهان و سلاطين و امپراطوران مي شد ، با شديدترين و هولناك ترين مجازاتها ، مواجه بود . و گاه نه فقط مجرم سياسي ، بلكه خانواده و تبار و مال و منال و خلاصه هستي او ، فديه و قرباني عمل واقدام مجرم مي گرديد .

از انقلاب فرانسه به بعد ، اندك اندك با ظهور و بروز مكاتب طرفدار فرد « جرم سياسي » ماهيت و هويت مستقل پيدا كرد و سالها به عنوان اماره و نشاني از رشد ، و مترقي بودن و آزاديخواه بودن تلقي مي شد و همين سير به تدريج در ساير كشورها ادامه يافت و زماني جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرايم سخن روز شد .

طرح مقوله جرم سياسي و تفكيك آن از جرايم عادي و عمومي كه قرآن كريم و روايات و فقه غني و سرشار اسلام ، هزار و اندي سال پيش ، يعني درست زماني كه وحشتناك ترين مجازاتها در كمين مجرمان سياسي بود ، بدان پرداخته و مزاياي چشمگير و قابل توجهي به مجرمان سياسي داده بود .

همين انگيزه ،‌باعث كشش و كوششي بود كه دقت و تحقيق در اطراف و جوانب «‌جرم سياسي » را سبب مي شد .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ، اصلي را به « جرم سياسي و مطبوعاتي » اختصاص داده كه مقرر مي دارد :

«‌رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري ، صورت مي گيرد . نحوه انتخاب ، شرايط ، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را ، قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»

فصل اول  :‌كليات

بخش اول:  تعريف جرم شناسي [1]

جرم شناسي دانش نوساخته‌اي است كه دوران كودكي خود را مي‌گذراند . سده‌اي پيش نيست كه اين دانش تجربي و تركيبي از مقام پند او تفكر و انديشه و گفتار فارغ گرديده و به عمل پيوسته وذهني بودن به عيني شدن درآمده و راه امعان  نظر ، تجديد ،‌آزمون و سنجش را در پيش گرفته است .

جرم شناسي يكي از جالب ترين وارزنده ترين و انساني ترين و مقدس ترين و پرثمرترين رشته هاي دانش است.

جرم شناسي يكي از جلوه هاي با شكوه و درخشان كنجكاوي ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است . جرم شناسي ، دراين كنجكاوي ، همه دانشهاي تجربي و انساني از روانشناسي ، روانپزشكي، زيست شناسي  ، جامعه شناسي ، علوم پرورشي ، تاريخ ؛ فرهنگ ملي ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسي و رشته هاي ديگر از علوم را براي سعادت انساني و جامعه به خدمت خود درآورده است .

عالي ترين هدف هر جامعه پيشرو متكي بر ارزشهاي اخلاقي ،شناخت انسان‌ اين موجود ناشناخته و فراهم كردن بهترين شرايط تجلي حديث و نبوغ و خلاقيت و اعتماد معنوي و تأمين رشد هرچه بيشتر اخلاقي و سعادت اجتماعي آن جامعه متعالي است .

در اين زمينه جرم شناسي ، در ميان همه دانشها ، از لحاظ جامعيت مقامي ويژه و والا دارد و مضافاً آنكه انسان و سعادت و سربلندي او هدف نمائي انديشه كار جرم شناسي است .

جرم شناسي يا بزه شناسي رشته اي است از «‌علوم جنائي»كه دربارة « عوامل جرم زا» و كيفيات و امور و مقتضيات و شرايط فردي و محيطي واجتماعي مؤثر در بروز رفتار جنائي يا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه هاي كمي و كيفي آن و از پيدايش حالت خطرناك در انسان يا انسانهاي تبهكار و معماي تشكيل گروه هاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و آزمون و مقايسه و استقراء كافي  به بررسي وتحقيق مداوم مي پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص هاي علمي بر طرق پيشگيري مستقيم يا غير مستقيم از حدوث جرائم و روشهاي درمان و اصلاح و تربيت بزهكاران يا كساني كه در اثر عوامل جرم زاي فردي (‌تن و روان ) و محيط طبيعي و اجتماعي بدي را برگزيده اند و از خود رو برتافته و از انسانيت گريخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعي دست يابد.

گفتار اول : چرا جرم شناسي را دانش مقدسي مي شماريم ؟

جرم شناسي از اين رو دانش مقدسي است كه مي كوشد تا راهي بيابد كه انسان ناكامي كه با خودش قهر كرده و از خويش گرفته و از جامعه روبرتافته و سر ناسازگاري در پيش گرفته است با خودش آشتي كند و راه مهر ورزيدن بياموزد ، با جامعه نيز در صلح و صفا و يكرنگي به سر برد ، گم گشتگان را بر راه آورد ، رقابت و جنگ و ستيز را به تعاون و محبت و داد تبديل كند . شقاوت را به سعادت ، سقوط را به اعتلاء ، بدي را به نيكي ، زشتي را به زيبايي ، نفرت را به محبت ، خصومت را به دوستي ، كفر را به ايمان ، ناپاكي را به پاكي ، بدل ساز . خلاصه در نوسازي انسان و جامعه مي‌كوشد بدون اينكه بخواهد از پيشرفت مادي او و رشد آن چشم پوشد . سعي دارد از او انساني برتر و والاتر براي زندگي بهتر وانساني تر همگام با معنويات و سطوح عالي اخلاقي بسازد.

اين شيوه با هدف پاك و عالي آن كه ما آنرا احسان و برنامه انبياء راه اصلاح و خير عموم و حكومت عقل مي‌دانيم راهي است الهي و ازجنبه قدسي برخوردار است از تمام دانش ها من جمله از مذهب براي بهبود زندگي اجتماعي و پاكسازي و انساني والا شدن سود مي جويد .

كوتاه سخن آنكه جرم شناسي بر آنست تا عدالت واقعي را از طريق احسان به نيكوترين وجهي تحقق بخشد .

بايد نيكي كردن را آموخت تا محلي براي بد آموزي و سيه روزي و بدي كردن باقي نماند. بايد بيچارگان و عوامل بدبختي و تباه زدگي آنان را شناخت ، بيماري آنان را تشخيص داد ، به درمان آنان همت گماشت ، موانع داخلي و خارجي يا فردي اجتماعي را ، كه سد راه كمال و حقيقت و خلوص و پاكي و انسانيت و حريت است از سد راه برداشت و راه زندگي شرافتمندانه را به سوي آنان گشود .

بخش  دوم : علت جرم

بنا به روايت پي ناتل به تازگي از طرف سازمان ملل متحد علت چنين تعريف گرديده است :
«‌شرط لازمي كه بدون آن رفتار مجرمانه بروز نخواهد كرد »

تعريف سازمان ملل متحد از «‌علت » ناظر به «‌علت جرم » يا «‌علت جنايي » است يعني علت را به طور علي الطلاق و عام تعريف نمي كند بلكه نوعي از علت يا « علت جرم »‌را فقط تعريف مي كند و از سوي ديگر همانگونه كه آقاي پي ناتل از قول من هنتيگ نقل كرده است سازمان ملل متحد مفاهيم علت و شرط را به هم درآميخته است .

الف كين برگ استاد سوئدي مي نويسد :« هر رفتاري كه از انسان سر مي زند واكنش يك محرك است . هر موجود زنده كاملي نيز تابع اين اصل است و از آنجا چنين نتيجه مي شود كه تمامي اعمال انساني هميشه تابعي از وضع ساخت فردي او و فشارهاي وارده از محيط بر او است از تركيب طرز ساخت فردي و محيط فقط يك علت پديد مي آيد كه آنرا « عقده علي » مي شناسند .

با تجزيه و تحليلي كه از اطراف پژوهندگان به عمل آمد مسلم گرديد هر عمل آدمي ثمره سرشت يا نهاد فردي و استعدادهاي ارثي او و مجموع تأثيرات عوامل محيط هاي داخلي وخارجي است كه او را در برگرفته است ، محتويات تاريخچه حيات بزهكار از لحظه هاي كه خود او به صورت سلول تخم تشكيل شده تا لحظه‌اي كه عمل جنائي از او سرزده ، هريك به گونه‌اي در تكوين جنايت مؤثر بوده است . زنجير مسدود عليت از ارتباط ناگسستني تمام اين عوامل كه به نحوي در هم آميخته اند به وجود مي آيد . آخرين حلقه اين زنجير مسدود  عليت رفتاري است كه ما آنرا جرم مي ناميم .[2]

[1] – كي نيا ، مهدي ، مباني جرم شناسي ، جلد اول ، ( تهران )، انتشارات دانشگاه تهران ، 1382، چاپ ششم ، ص يك.

[2] – همان منبع ، ص پنجم و ششم .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لينک دانلود تحقيق :  جـرم سيـاسـي