پایان نامه جغرافیا : نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

 پایان نامه جغرافیا : نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک 220 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه تحصیلی درجه کارشناسی ارشد جغرافیا (M.A)

 

عنوان:

 

نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

 

استاد راهنما:

 

آقای دکتر علیرضا بنی واهب

 

استاد مشاور:

 

خانم دکتر کتایون علیزاده

 

نگارش:

 

فاطمه چروند

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                                                                                                                    

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

1-فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهمیت موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 5

1-6- روش تخقیق………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- مشکلات……………………………………………………………………………………………………. 9

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1- تعاریف و مفاهیم روستا………………………………………………………………………………… 14

2-2- مفاهیم و تعاریف توسعه………………………………………………………………………………… 15

2-3- تفاوت رشد و توسعه…………………………………………………………………………………….. 16

2-4- توسعه روستایی……………………………………………………………………………………………. 17

2-5- اهداف توسعه روستایی………………………………………………………………………………….. 18

2-6- برنامه ریزی توسعه روستایی……………………………………………………………………………. 19

2-7- کشاورزی و ضرورت توسعه آن……………………………………………………………………… 20

2-8- نظریه‌های توسعه روستایی………………………………………………………………………………. 21

2-8-1- نظریه صنعتی کردن روستاها……………………………………………………………….. 21

2-8-2- ناحیه اگروپلیتین……………………………………………………………………………… 22

2-8-3- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)……………………………………. 22

2-9- موانع توسعه روستایی……………………………………………………………………………………. 23

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 24

فصل سوم: جغرافیای طبیعی

مفدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان…………………………………………………………… 30

3-1-1-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان……………………………………………… 32

3-2- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………. 34

3-3- زمین شناسی…………………………………………………………………………………………………. 36

3-4- ژئومورفولوژی دهستان……………………………………………………………………………………. 39

3-5- آب و هوای دهستان اترک………………………………………………………………………………. 40

3-5-1- درجه حرارت (دما)………………………………………………………………………….. 40

3-5-2- میانگین حداقل و حداکثر دما……………………………………………………………… 41

3-5-3- بارندگی………………………………………………………………………………………… 45

3-5-4- توزیع فصلی بارش……………………………………………………………………………. 47

3-5-5- نم نسبی…………………………………………………………………………………………. 49

3-5-6- تبخیر و تعرق…………………………………………………………………………………. 50

3-5-7- یخبندان…………………………………………………………………………………………. 52

3-6- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………. 54

3-6-1- روش دومارتن…………………………………………………………………………… 54

3-6-2- روش آمبرژه…………………………………………………………………………….. 56

3-6-3-آمبروترمیک………………………………………………………………………………. 58

3-6-4- هایتروگراف……………………………………………………………………………… 60

3-6- منابع آب…………………………………………………………………………………………………….. 62

3-6-1- منابع آب‌های سطحی………………………………………………………………………… 62

3-6-2- منابع آب‌های زیرزمینی…………………………………………………………………….. 63

3-7- خاک‌شناسی دهستان………………………………………………………………………………………. 64

3-8- پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………. 66

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 69

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 74

4-1- تعداد و توزیع جمعیت…………………………………………………………………………………….. 75

4-2- تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………………….. 77

4-2-1- تراکم نسبی……………………………………………………………………………………. 77

4-2-2- تراکم بیولوژیک……………………………………………………………………………… 78

4-3- ترکیب جمعیت…………………………………………………………………………………………….. 80

الف- ترکیب جنسی جمعیت………………………………………………………………………….. 80

ب- ترکیب سنی جمعیت………………………………………………………………………………. 82

4-4- سواد……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-5- فعالیت و اشتغال جمعیت………………………………………………………………………………….. 89

4-6- حرکات جمعیت…………………………………………………………………………………………….. 90

4-6-1- ولادت………………………………………………………………………………………….. 90

4-6-2- مرگ و میر……………………………………………………………………………………. 91

4-6-3- مهاجرت………………………………………………………………………………………… 94

4-7- بررسی تحولات جمعیتی…………………………………………………………………………………… 95

الف- نرخ رشد طبیعی……………………………………………………………………………………. 95

4-8- برآورد و آینده نگری جمعیت………………………………………………………………………….. 96

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 100

5-1- کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….. 100

5-2- انواع مالکیت اراضی کشاورزی………………………………………………………………………….. 101

5-2-1- مالکیت خصوصی……………………………………………………………………………….. 102

5-2-2- مالکیت دولتی…………………………………………………………………………………… 102

5-2-3- مالکیت وقفی……………………………………………………………………………………. 102

5-3- منابع تأمین آب کشاورزی……………………………………………………………………………….. 102

5-3-1- آب‌های سطحی………………………………………………………………………………….. 103

5-3-2- چشمه‌ها…………………………………………………………………………………………… 103

5-3-3- چاه‌ها………………………………………………………………………………………………. 103

5-4- روش‌های آبیاری…………………………………………………………………………………………… 103

الف- آبیاری کرتی…………………………………………………………………………………………. 104

ب- آبیاری نشتی……………………………………………………………………………………………. 104

5-5- زراعت………………………………………………………………………………………………………… 104

5-5-1- گندم……………………………………………………………………………………………………….. 105

5-5-2- جو………………………………………………………………………………………………….. 110

5-5-3- برنج………………………………………………………………………………………………… 114

5-5-4- گیاهان صنعتی…………………………………………………………………………………… 115

5-5-4-1- پنبه……………………………………………………………………………………….. 115

5-5-4-2- چغندر قند……………………………………………………………………………….. 117

5-5-5- هندوانه……………………………………………………………………………………….. 119

5-6- درآمد حاصل از زراعت…………………………………………………………………………………… 122

5-7- باغداری……………………………………………………………………………………………………….. 124

5-8- دامداری و دامپروری در دهستان اترک……………………………………………………………….. 124

5-9- صنعت…………………………………………………………………………………………………………. 129

5-10- خدمات……………………………………………………………………………………………….. 129

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 134

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 138

6-1- امکانات آموزشی………………………………………………………………………………………………. 138

6-2- امکانات بهداشتی و درمانی…………………………………………………………………………………… 139

6-3- خدمات زیربنایی………………………………………………………………………………………….. 141

6-3-1- آب‌رسانی………………………………………………………………………………………………. 141

6-3-2- برق‌رسانی………………………………………………………………………………………………. 141

6-3-3- راه‌های ارتباطی……………………………………………………………………………………….. 142

منابع…………………………………………………………………………………………………………………. 147

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 150

7-1- تاریخچه سد شیرین دره……………………………………………………………………………………. 150

7-2- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره………………………………………………………………………. 150

7-3- سطح حوزه آبریز سد……………………………………………………………………………………….. 151

7-4- مساحت منطقه……………………………………………………………………………………………….. 151

7-5- اهداف سد…………………………………………………………………………………………………….. 151

7-6- مشخصات سد و سرریز…………………………………………………………………………………….. 151

7-6-1- مشخصات مخزن…………………………………………………………………………………………. 152

7-6-2- مشخصات سیستم انحراف………………………………………………………………………… 152

7-6-3- احجام عمده عملیات اجرایی سد………………………………………………………………… 152

7-6-4- مشخصات آبگیرها…………………………………………………………………………………. 152

7-6-5- هزینه اجرایی سد…………………………………………………………………………………… 153

7-7- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه……………………………………… 155

7-7-1- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…………. 155

7-7-2- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه      161

7-7-3- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد…………………………………….. 162

7-7-4- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه……….. 168

7-7-5- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه…….. 170

7-7-6- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه…….. 171

منابع……………………………………………………………………………………………………………………. 174

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

8-1- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه……………………………………………………………………… 176

8-2- آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………… 189

8-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………… 189

8-2-2- فرضیه دوم………………………………………………………………………………………….. 190

8-3- ارائه راهبردها………………………………………………………………………………………………… 191

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. 195

 

«فهرست جداول»

عنوان                                                                                                                                                                                    

 

جدول شماره (3-1) تقسیمات کشوری مانه و سملقان…………………………………………………………. 30

جدول شماره (3-2) نام و مختصات آبادی‌های دهستان اترک……………………………………………….. 31

جدول شماره (3-3) تغییرات دما در سال‌های 1386-1356……………………………………………….. 43

جدول شماره (3-4) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 1386-1356………….. 45

جدول شماره (3-5) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد 136-1356………………….. 47

جدول شماره (3-6) میزان رطوبت در دهستان اترک………………………………………………………….. 49

جدول شماره (3-7) میزان تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد…………………………………………….. 50

جدول شماره (3-8) تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………….. 52

جدول شماره (3-9) مشخص کننده تیپ اقلیم بر اساس روش دمارتن……………………………………… 54

جدول شماره (3-10) ارتفاع و دبی رودخانه اترک…………………………………………………………….. 63

جدول شماره (3-11) پوشش گیاهی شهرستان مانه و سملقان 1385……………………………………… 67

جدول شماره (4-1) تحولات جمعیتی دهستان اترک…………………………………………………………… 76

جدول شماره (4-2) تحولات جمعیتی و تعداد خانوار در روستاهای نمونه…………………………………. 76

جدول شماره (4-3) تراکم نسبی دهستان اترک…………………………………………………………………. 77

جدول شماره (4-4) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه……………………………………………………. 79

جدول شماره (4-5) نسبت جنسی در روستاهای نمونه………………………………………………………… 81

جدول شماره (4-6) تعداد و درصد گروه‌های عمده سنی در روستاهای نمونه……………………………. 82

جدول شماره (4-7) توزیع جمعیت روستاهای نمونه به تفکیک گروه‌های سنی و جنسی……………… 83

جدول شماره (4-8) درصد باسوادی در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………………… 89

جدول شماره (4-9) تعداد شاغلین روستاهای نمونه در دهستان نمونه………………………………………. 90

جدول شماره (4-10) میزان موالید در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………………….. 91

جدول شماره (4-11) میزان مرگ و میر در روستاهای نمونه دهستان اترک…………………………….. 92

جدول شماره (4-12) میزان ولادت و مرگ و میر روستاهای نمونه در دهستان اترک………………… 92

جدول شماره (4-13) محاسبه نرخ رشد طبیعی جمعیت در روستاهای نمونه………………………………. 93

جدول شماره (4-14) میزان مهاجرت در روستاهای نمونه…………………………………………………….. 95

جدول شماره (4-15) آینده نگری جمعیت در روستاهای نمونه دهستان اترک………………………….. 96

جدول شماره (5-1) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای چوپلی تپه   106

جدول شماره (5-2) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای عشق آباد   107

جدول شماره (5-3) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای کیکانلو     108

جدول شماره (5-4) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول گندم در روستای محمد آباد   109

جدول شماره (5-5) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای چوپلی تپه     110

جدول شماره (5-6) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای عشق آباد     111

جدول شماره (5-7) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای کیکانلو        112

جدول شماره (5-8) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول جو در روستای محمد آباد     113

جدول شماره (5-9) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول برنج در روستاهای نمونه       114

جدول شماره (5-10) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول پنبه در روستاهای نمونه     116

جدول شماره (5-11) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول چغندر قند در روستاهای نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………… 118

جدول شماره (5-12) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول کلزا در روستاهای نمونه     118

جدول شماره (5-13) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول ذرت علوفه‌ای در روستای کیکانلو……………………………………………………………………………………………………………………………… 119

جدول شماره (5-14) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل

از مخصول هندوانه در روستاهای نمونه (عشق آباد، کیکانلو، محمد آباد)………120

جدول شماره (5-15) نمایش سطح زیر کشت، راندمان تولید و درآمد حاصل از مخصول هندوانه تخمی در روستای چوپلی تپه……………………………………………………………………………………………………………………………… 121

جدول شماره (5-16) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل و بعد از احداث سد……………… 122

جدول شماره (5-17) بررسی تعداد و هزینه و درآمد دامها (گوسفند و بز) در روستاهای نمونه……… 125

جدول شماره (5-18) درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گوسفند و بز…………………………………… 125

جدول شماره (5-19) بررسی تعداد و هزینه و درآمد گاو وگوساله در روستاهای نمونه……………….. 126

جدول شماره (5-20)درآمد و سهم هر خانوار از پرورش گاو و گوساله…………………………………… 126

جدول ( 5-21 ) درآمد خالص از دامداری و سهم هر خانواده………………………………………………… 127

جدول شماره (5-22)فعالیت صنعتی و درآمد آن در روستای محمد آباد…………………………………. 129

جدول شماره (5-23)فعالیت‌های خدماتی و درآمد آنها در روستاهای نمونه…………………………….. 130

جدول شماره (5-24)بررسی سهم خانوار از بخش خدماتی……………………………………………………. 130

جدول شماره (5-25)ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصاد در روستاهای نمونه……………………………… 131

جدول شماره (6-1)مرکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت دهستان اترک………………………….. 140

جدول شماره ( 6-2 )توزیع انواع خدمات در روستاهای دهستان اترک1386………………………….. 141

جدول شماره (7-1) مشخصات عمومی‌سد………………………………………………………………………. 154

جدول (7-2) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-چوپلی تپه……………. 155

جدول (7-2) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد- چوپلی تپه…………………. 155

جدول (7-3) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد-عشق آباد……………. 156

جدول (7-3) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-عشق آباد………………….. 156

جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سد روستای کیکانلو……. 157

جدول (7-4) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد روستای کیکانلو…….. 157

جدول (7-5) نوع محصولات کشت شده و سطح زیر کشت قبل از احداث سدروستای محمدآباد…… 158

جدول (7-5) محصولات کشت شده و سطح زیر کشت بعد از احداث سد-محمد آباد………………….. 158

جدول شماره (7-6):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل از احداث سد……………………….. 159

جدول شماره (7-7):توزیع فراوانی نوع محصولات کشت شده بعد از احداث سد………………………… 160

جدول شماره (7-8) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد…………… 162

جدول شماره (7-9) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل از احداث سد….. 163

جدول شماره(7-10) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد…………………………………….. 164

جدول شماره (7-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد ……. 165

جدول شماره (7-12) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد…. 166

جدول (7-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………………. 167

جدول شماره (7-14) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییردرآمد هر خانوار نسبت به قبل از احداث سد    168

جدول شماره(7-15) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. 170

جدول شماره (7-16) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا بعد از احداث سد……………………………………………………………………………………………………………………………… 171

جدول شماره (7-17) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… 172

جدول شماره (8-1) جدول توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا…………………………………… 176

جدول شماره (8-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………… 177

جدول شماره (8-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………. 178

جدول شماره (8 – 4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر وضعیت اشتغال قبل احداث سد…….. 179

جدول شماره (8-5) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد………………………………………. 180

جدول شماره (8-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع شغلی تأمین کننده عمده درآمد………… 181

جدول شماره ( 8-7) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب منبع عمده تأمین درآمد بعد احداث سد……. 182

جدول شماره(8-8) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر تعداد ماه‌های اشتغال به کار……………… 183

جدول شماره (8-9) توزیع فراوانی میزان تولید محصولات زراعی نسبت به قبل احداث سد……………. 184

جدول شماره (8-10) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… 185

جدول شماره (8-11) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تغییر درآمد خانوار نسبت به

قبل احداث سد…………………………………………………………………………………………………………… 186

جدول شماره (8-12) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیر چگونگی مهاجرت در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. 187

جدول شماره (8-13) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت مردم از ماندگاری در روستا

بعد احداث سد……………………………………………………………………………………………………………. 188

جدول شماره(8-14) آزمون فرضیه مقایسه میزان درآمد قبل و بعد احداث سد……………………………. 189

جدول شماره (8-15) آزمون یودمان ویتنی برای مقایسه میزان درآمد روستائیان قبل و بعد احداث سد شیرین دره    190

جدول (8-15) آزمون آماری – (دو نمونه جفت شده)………………………………………………………… 190

جدول شماره (8-16)…………………………………………………………………………………………………. 191

جدول شماره (8-17) مشخصات کلی تعاونی های تشکیل شده در محدوده پایاب سد شیرین دره……. 194

 

 

«فهرست نمودار»

عنوان                                                                                                                                                                                    

 

نمودار شماره (3-1) میانگین حداکثر، حداقل و متوسط دما در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………. 44

نمودار شماره (3-2) میانگین بارندگی ماهانه در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………… 46

نمودار شماره (3-3) توزیع فصلی بارش در ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………. 48

نمودار شماره (3-4) میانگین تبخیر در ایستگاه سینوپتیک بجنورد…………………………………………. 51

نمودار شماره (3-5) میانگین یخبندان در ایستگاه سینوپتیک بجنورد………………………………………. 53

نمودار شماره (3-6) وضعیت اقلیمی منطقه در اقلیم نمای دومارتن…………………………………………. 55

نمودار شماره (3-7) طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه در کلیماگرام آمبرژه……………………… 57

نمودار شماره (3-8) آمبروترمیک ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………………….. 59

نمودار شماره (3-9) هایتروگراف ایستگاه سینوپتیک بجنورد……………………………………………….. 61

نمودار شماره (4-1) تراکم بیولوژیک در روستاهای نمونه……………………………………………………. 79

نمودار شماره (4-2) نسبت جنسی در روستاهای نمونه………………………………………………………… 81

نمودار شماره (4-3) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای محمد آباد……………………………………….. 84

نمودار شماره (4-4) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای کیکانلو………………………………………….. 85

نمودار شماره (4-5) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای عشق آباد……………………………………….. 86

نمودار شماره (4-6) هرم سنی و جنسی جمعیت روستای چوپلی تپه……………………………………….. 87

نمودار (5-1) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار قبل از احداث سد……………………………….. 123

نمودار (5-2) درآمد حاصل از زراعت و سهم هر خانوار بعد از احداث سد………………………………… 123

نمودار شماره(5-3) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار قبل از احداث………………………………. 128

نمودار شماره(5-4) درآمد حاصل از دامداری سهم هر خانوار بعد از احداث……………………………….. 128

نمودار شماره (5-5)درآمد کل حاصل از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در روستاهای نمونه. 131

نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد…………………………… 159

نمودار شماره (7-1) مقایسه درصد فراوانی نوع محصولات کشت شده قبل سد…………………………… 160

نمودار شماره (7-3) مقایسه در فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد…………… 162

نمودار شماره (7-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت شتغال قبل از احداث سد ……………….. 163

نمودار شماره (7-5) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال بعد از احداث سد……………….. 164

نمودار شماره (7-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین میکند

قبل از احداث سد………………………………………………………………………………………………………… 165

نمودار شماره (7-7) مقایسه در صد فراوانی نوع شغل خانواد بعد از احداث سد…………………………… 166

نمودار شماره (7-8) مقایسه درصد فراونی پاسخگویان بر حسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………. 167

نمودار شماره (7-9) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد……………….. 169

نمودار شماره (7-10) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد………………………. 170

نمودار شماره (7-11) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایتمندی و ماندگاری در روستا بعداز احداث سد……………………………………………………………………………………………………………………………… 172

نمودار شماره (7-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زندگی در روستا

قبل یا بعد از احداث سد………………………………………………………………………………………………… 173

نمودار شماره (8 – 1): مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک روستا………………………………. 176

نمودار شماهر (8-2) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنسیت………………………………. 177

نمودار شماره (8-3) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………. 178

نمودار شماره (8-4) مقایسه درصد فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال قبل از احداث سد……………….. 179

نمودار (8-5) مقایسه درصد فراوانی وضعیت اشتغال بعد از احداث سد……………………………………… 180

نمودار شماره (8-6) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل که بخش عمده درآمد را تأمین می‌کند

قبل از احداث سد                                                                                                 181

نمودار شماره (8-7) مقایسه درصد فراوانی نوع شغل خانوار بعد از احداث سد……………………………. 182

نمودار شماره (8-8) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویی برحسب تعداد ماه‌های اشتغال به کار…………. 183

نمودار شماره (8-9) مقایسه درصد فراوانی تولید محصولات زراعی نسبت به قبل از احداث سد……… 184

نمودار شماره (8-10) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب زندگی در روستا

قبل یا بعد احداث سد…………………………………………………………………………………………………… 185

نمودار شماره (8-11) مقایسه درصد فراوانی تغییر درآمد خانوار نسبت به قبل احداث سد……………. 186

نمودار شماره (8-12) مقایسه درصد فراوانی مهاجرت در روستا بعد از احداث سد……………………… 187

نمودار شماره (8-12) مقایسه درصد فراوانی پاسخگویان برحسب میزان رضایتمندی و ماندگاری

در روستا بعد از احداث سد……………………………………………………………………………………………. 188

 

 

 

 

 

 

«فهرست نقشه‌ها»

عنوان                                                                                                                                                                                    

 

نقشه شماره (3-1) موقعیت دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان…………………………………….. 33

نقشه شماره (3-2) سطوح ارتفاعی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان……………………………. 35

نقشه شماره (3-3) زمین شناسی دهستان اترک در شهرستان مانه و سملقان………………………………. 38

نقشه شماره (8-1) مسیر شبکه آبیاری و روستاهای تحت پوشش سد شیرین دره……………………….. 195

 

«فهرست تصاویر»

عنوان                                                                                                                                                                                    

 

تصویر شماره (5-1) مزرعه پنبه در روستای عشق آباد………………………………………………………… 132

تصویر شماره (5-2) مزرعه برنج در روستای محمد آباد………………………………………………………. 132

تصویر شماره (5-3) مزرعه کلزا در روستای کیکانلو………………………………………………………….. 133

تصویر شماره (6-1) خدمات روستایی در روستای محمد آباد………………………………………………… 145

تصویر شماره (6-2) اجرای طرح هادی در روستای کیکانلو…………………………………………………. 145

تصویر شماره (6-3) خانه بهداشت در روستای کیکانلو……………………………………………………….. 146

تصویر شماره (8-1) رودخانه اترک در روستای عشق آباد…………………………………………………… 196

تصویر شماره (8-2) سد شیرین دره در روستای محمد آباد…………………………………………………… 196

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد. این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است.

طبق آمار 1385 جمعیت این دهستان 18698 نفر بوده و مساحت آن 5/14500 کیلومتر مربع وسعت دارد و دارای 44 آبادی می‌باشد.

بر اساس مطالعات انجام شده، کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم، از این طریق می‌باشد. بنابراین رساله حاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایت مندی مردم از زندگی در روستا، افزایش درآمد روستاییان، افزایش سطح زیر کشت، تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت‌های بی رویه کاسته شده است، اما توسعه کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش‌های صنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعی روستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.

واژگان کلیدی: توسعه، کشاورزی، سد

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

مقدمه:

روستا و روستا نشینی در ایران از جایگاه و اهمیت بسیار برخوردار است. عدم توجه به این فضاهای روستایی، بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی؛ از نظر طبیعی و نیروی انسانی پرتوان این نواحی می‌باشد (مطیعی لنگرودی، 1382:20).

در تاریخ گذشته سرزمین ما، روستا به عنوان سکونتگاه اولیه بشر اینگونه تعریف گشته است:« پهنه‌ای جغرافیایی که معیشت اکثر سکنه آن از طریق داد و ستد متقابل انسان با عوامل تجدید پذیر طبیعی حاصل می‌شود». (حسینی ابری، 1383:2).

سابقه و قدمت روستا نشینی در ایران طی مطالعات و تحقیقات علمی‌و باستان شناسی بعمل آمده، عمر روستانشینی را به پنج هزار سال قبل از میلاد برآورد می‌نماید (هومن، 1373: 56).

بررسی علمی‌روستا اگرچه به عنوان زمینه تحقیقاتی از دیرباز مورد توجه بوده است، تنها در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است (سعیدی، 1384:1)

بدون شک روستاهایی که عمده فعالیت‌هایشان بر امر کشاورزی متکی است، جایگاه خاصی را در اقتصاد کشور دارا می‌باشند (قره نژاد، 1369: 54) برخی روستاها دارای کارگرد عمدتاً صنعتی، برخی کشاورزی و در مواردی سکونتگاهی و یا اداری می‌باشند. نیازهای هر یک از این روستاها متفاوت و شیوه اداره امور آنها نیز مختلف است. با این همه تولید محصولات کشاورزی اساسی ترین وجه از کارکردهای اقتصادی هر روستا و یا منطقه روستایی را تشکیل می‌دهد (طالب، 1374: 10)

کشاورزی نخستین و قدیمی‌ترین فعالیت اقتصادی به شمار می‌رود و تاریخ شناخت آن طولانی تر از سایر رشته‌های اقتصادی است (صدرالاشراقی، 1365:53).

بدین منظور در این رساله کوشش می‌گردد با شناخت کامل از وضعیت روستاهای دهستان اترک و ارائه راهبردها، گامی‌هرچند ناچیز به سوی توسعه روستایی با تأکید بر توسعه کشاورزی برداشته شود.

 

1-1-بیان مسئله:

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در سایت درج می شوند(به طور نمونه) ولی در لینک دانلود تمام فایل همراه با تمام ضمائم موجود می باشند

دانلود تحقیق ، پروژه ، پایان نامه و مقاله با فرمت ورد همه رشته ها - کارشناسی و کارشناسی ارشد - سایت مرجع دانلود پایان نامه

شما با داشتن پسورد سایت ما می توانید از تمام فایل ها استفاده کنید برخلاف سایت های دیگر که برای هر فایل ، باید مبلغ جداگانه ای پرداخت نمائید.

 

 

 

دانلود متن کامل این پایان نامه به همراه تمام ضمائم : پایان نامه جغرافیا – نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک 220 ص

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید