پایان نامه جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر


 

عنوان                                                  شماره صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- ادبیات تحقیق.. 6

1-5- اهداف تحقیق.. 10

1-5-1 اهدف کلی.. 10

1-5-2 اهداف جزئی.. 10

1-5-3 اهداف کاربردی.. 11

1-6- سؤالات تحقیق.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- خلیج فارس.. 13

2-2- استان بوشهر.. 14

2-3- نفت و آلودگی‌های نفتی.. 15

2-4- ورود نفت به آب دریا.. 17

2-5- تغییرات نفت پس از ورود به آب دریا.. 17

2-5-1 پراکنده شدن.. 18

2-5-2 پخش شدن مواد نفتی در سطح آب.. 18

2-5-3 حل شدن.. 18

2-5-4 تبخیر شدن.. 18

2-5-5 اکسیداسیون فتوشیمیایی.. 18

2-5-6 بحالت امولسیون در آمدن.. 19

2-5-7 قابلیت تجزیه زیستی.. 19

2-5-8 ته نشین شدن.. 19

2-6- تجزیه‌زیستی.. 20

2-7- معرفی هیدروکربن‌های آروماتیک.. 20

2-7-1 طبقه‌بندی ترکیبات آروماتیک.. 20

2-7-2 فرمولاسیون ترکیبات آروماتیک.. 21

2-7-3 خواص فیزیکی و شیمیایی.. 22

2-7-4 درجه سمیت ترکیبات آروماتیک.. 23

2-7-5 اثرات هیدروکربن‌های پلی‌آروماتیک روی سلامتی انسان‌ها و موجودات زنده.. 27

2-7-6 هیدروکربن های پلی سیکلیک آروماتیک و سرطان.. 27

2-7-7 چه عاملی ترکیب را سرطان‌زا می‌کند؟.. 27

2-8- فنل.. 28

2-8-1 کلیات ترکیب فنل.. 28

2-8-2 نام‌گذاری.. 28

2-8-3 فنول‌های طبیعی.. 29

2-8-4 ساختمان مولکولی و خواص فیزیکی.. 29

2-8-5 خواص فیزیکی.. 29

2-8-6 تأثیر فنل بر محیط زیست و موجودات زنده.. 30

2-8-7 کاربردها.. 30

2-9- تجزیه‌زیستی.. 30

2-9-1 روش‌های پاکسازی بیولوژیکی.. 31

2-9-2 مبانی زیست‌درمانی.. 32

2-9-3 میکروارگانیسم‌های هوازی.. 32

2-9-4 میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی.. 32

2-9-5 مخمرها و قارچ‌ها.. 33

2-9-6 استفاده از بیوراکتور‌ها.. 33

2-9-7 کو‌متابولیسم.. 34

2-9-8 دی‌نیتریفیکاسیون.. 34

2-9-9 کمپوست کردن.. 34

2-9-10 درمان بیولوژیکی.. 34

2-10- میکروارگانیسم های تجزیه کننده ترکیبات آروماتیک.. 35

2-11- مسیر های تجزیه زیستی.. 36

2-11-1 تجزیه میکروبی فنل.. 36

2-11-2 تجزیه میکروبی نفتالین.. 39

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- محیط کشت‌های مورد استفاده.. 44

3-1-1 محیط ONR7a. 44

3-1-2 محیط (ONR7a + نفتالین) آگار.. 45

3-1-3 محیط) +ONR7a فنل( آگار.. 45

3-1-4 محیط مارین براث (MB).. 45

3-1-5 محیط مارین آگار (MA).. 46

3-1-6 محیط نوترینت براث (NB).. 46

3-1-7 محیط نوترینت آگار (NA).. 46

3-2- محلول‌ها.. 47

3-2-1 سرم فیزیولوژی.. 47

3-2-2 محلول اتیلن‌دی‌‌آمینو‌تترا‌استیک‌اسید (EDTA).. 47

3-2-3 محلول Tris-Base. 48

3-2-4 محلول TBE.. 48

3-2-5 محلول   EDTA Tris-Base- (TE) 48

3-2-6 محلول اتیدیوم بروماید.. 48

3-3- مواد مصرف شده در PCR.. 49

3-4- دستگاه‌های مورد استفاده.. 49

3-5- روش عملی.. 50

3-5-1 نمونه برداری به منظور جداسازی باکتری های تجزیه کننده   50

3-5-2 شمارش باکتری های موجود در محیط.. 51

3-5-2-1 شمارش باکتری های هتروتروف.. 51

3-5-2-2 شمارش باکتری‌های تجزیه‌کننده نفتالین.. 51

3-5-2-3 شمارش باکتری‌های تجزیه‌کننده فنل.. 51

3-5-3 جداسازی باکتری های تجزیه کننده.. 51

3-5-3-1 جداسازی و غربالگری باکتری های  تجزیه کننده.. 51

3-5-3-2 تست های تکمیلی.. 52

3-5-3-2-1 سنجش رشد باکتری.. 52

3-5-3-2-2 فعالیت امولسیون‌کنندگی (E24) 52

3-5-3-2-3  سنجش حذف فنل.. 52

3-5-3-2-4 سنجش حذف نفتالین.. 52

3-5-4 شناسایی باکتری ها.. 53

3-5-4-1 استخراج DNA ژنومی با روش فنل کلروفورم.. 53

3-5-4-2 تعیین غلظت DNA استخراج شده.. 54

3-5-4-3 برنامه وغلظت مواد مورد استفاده در PCR.. 54

3-5-4-4 بررسی محصول PCR.. 54

3-5-4-5BLAST  کردن نتایج حاصل از توالی یابی نوکلئوتیدی نمونه ها.. 55

 

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید