پایان نامه جداسازی و تهیه تک­ کلون­ های القاء کننده پرحساسیتی دیررس از لیشمانیا ماژور


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده فناوری­های نوین، گروه زیست شناسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((.M.Sc))

گرایش: علوم سلولی و مولکولی

عنوان:

جداسازی و تهیه تک­کلون­های القاء کننده پرحساسیتی دیررس (DTH) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن­ها به صورت in vitro و invivo در مقایسه با لیشمانین

استاد راهنما:

 جناب آقای دکتر محمد حسین علیمحمدیان

اساتید مشاور:

 سرکارخانم دکتر طاهره ناجی

سرکار خانم دکتر سهیلا اژدری

 

فهرست مطالب:

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 3

فصل اول: کلیات

1-1 تعریف بیماری لیشمانیوز………………………………………………………………… 6

1-1-2 تاریخچه لیشمانیوز در جهان………………………………………………………….. 7

1-1-3 تاریخچه لیشمانیوز در ایران……………………………………………………………. 8

1-2 رده­بندی و طبقه­بندی انگل لیشمانیا…………………………………………………… 9

1-3 مورفولوژی و سیر تکاملی انگل لیشمانیا……………………………………………… 11

1-3-1-1 مورفولوژی انگل……………………………………………………………………… 11

1-3-1-2 شکل بی تاژک (آماستیگوت یا جسم لیشمن)…………………………………. 11

1-3-1-3 شکل تاژک دار (پروماستیگوت)…………………………………………………….. 12

1-3-2-1 سیر تکاملی انگل……………………………………………………………………. 15

1-3-2-2 سیر تکاملی انگل در بدن حشره…………………………………………………… 15

1-3-2-3 پشه خاکی……………………………………………………………………………. 15

1-3-2-4 سیر تکاملی انگل در بدن میزبان مهره دار…………………………………………. 16

1-4  راههای انتقال لیشمانیا به انسان……………………………………………………….. 18

1-4-1 انتقال از طریق نیش پشه خاکی………………………………………………………. 19

1-4-2  انتقال مکانیکی…………………………………………………………………………. 19

1-4-3 انتقال از راه خون……………………………………………………………………….. 19

1-4-4 انتقال مستقیم…………………………………………………………………………… 19

1-5 بیماری­زایی لیشمانیا…………………………………………………………………………. 20

1-5-1 خصوصیات بیماری لیشمانیا………………………………………………………….. 19

1-5-2 لیشمانیوز احشایی……………………………………………………………………….. 20

1-5-3  لیشمانیوز جلدی پس از کالاآزار (PKDL)…………………………………………….. 21

1-5-3-1 لیشمانیوز جلدی و اشکال بالینی آن………………………………………………… 22

1-5-3-2  لیشمانیوز جلدی خشک…………………………………………………………….. 22

1-5-3-3 لیشمانیوز جلدی مرطوب…………………………………………………………….. 22

1-5-3-4 لیشمانیوز جلدی مزمن (Chronic Cutaneous Leisniasihmas)………………….. 23

1-5-3-4-1 شکل لوپوئید یا عود کننده سالک (Lupoid or Recidivan form)………………. 24

1-5-3-5  لیشمانیوز جلدی- مخاطی……………………………………………………………. 24

1-6 ایمنولوژی عفونت­های لیشمانیا……………………………………………………………… 25

1-6-1  مشخصات ایمنولوژیکی در لیشمانیوز پوستی………………………………………… 25

1-6-1-1 نقش آنتی بادی یا ایمنی همورال…………………………………………………….. 25

1-6-1-2 نقش ایمنی سلولی در لیشمانیوز جلدی…………………………………………… 26

1-6-1-3 عمل سلولهای نوتروفیل و ماکروفاژ در لیشمانیوز………………………………….. 26

1-6-1-3  عملکرد T-CELL……………………………………………………………………….

1-6-2  مشخصات ایمنولوژیکی در لیشمانیوز احشایی………………………………………. 28

1-6-2-1 نقش ایمنی همورال در کالاآزار…………………………………………………………. 28

1-6-2-3 نقش ایمنی سلولی در کالاآزار………………………………………………………… 28

1-6-2-4 .نقش مهم سلول های CD+4……………………………………………………..

1-7  روشهای تشخیص و مطالعه لیشمانیوز…………………………………………………. 30

1-7-1 روشهای مستقیم تشخیص انگل………………………………………………………. 30

1-7-1-1 . جداسازی انگل از کناره ضایعات پوستی یا بافتهای آلوده…………………………. 31

1-7-1-1 رنگ آمیزی……………………………………………………………………………….. 31

1-7-1-2 کشت انگل……………………………………………………………………………….. 32

1-7-2  روشهای ایمنولوژی در شناسایی انگل…………………………………………………. 32

1-7-2-1 آزمایشات سرولوژی برای بررسی ایمنی همورال…………………………………… 32

1-7-2-2 آزمایشات ایمنولوژیکی جهت بررسی ایمنی سلولی……………………………… 33

1-7-2-2-1 تستهای پوستی……………………………………………………………………… 33

1-7-2-3 ماهیت پاسخهای ازدیاد حساسیت تاخیری (DTH)…………………………………… 34

1-7-3 آزمون پوستی لیشمانین یا تست مونتنگرو……………………………………………….. 35

1-7-3-1 معرف آنتی­ژنی لیشمانین برای تست پوستی………………………………………… 35

1-7-4 تست سنجش تکثیر لنفوسیتی  ymphocyte proliferation test(L.T.T) …………….

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

فصل سوم: مواد و روشها

3-1کشت انگل………………………………………………………………………………………. 43

3 -1-1  مواد مورد نیاز جهت کشت انگل………………………………………………………….. 43

3-1-2. وسایل مورد نیاز جهت کشت انگل……………………………………………………….. 43

3-1-3. طرز تهیه محیط کشت مایع RPMI- 1640‌…………………………………………………

3-1-4. طرز تهیه محیط کشت کامل………………………………………………………………….. 44

3-1-5. طرز تهیه محیط کشت NNN……………………………………………………………….

3-1-6. طرز تهیه (PBS) Phosphate Buffered Saline…………………………………………..

3-1-7. روش کشت انگل……………………………………………………………………………. 45

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید