پایان نامه جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد صنایع دستی

گرایش پژوهش

عنوان پایان نامه:

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی

استاد راهنما:

دکتر عبدالکریم عطارزاده

استاد مشاور:

دکتر مهران هوشیار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در برنامه ریزی آموزشی و درسی، مشخص کردن نیازها و اولویّت­ها یکی از مهم­ترین مراحل به شمار می­آید. شناخت نیازهای فراگیران با توجه به عواملی مختلف از جمله فرهنگ آن جامعه صورت می پذیرد. صنایع دستی جزء جدانشدنی فرهنگ ایرانی است که محل تجلی ذوق و خلاقیت ایرانیان در طول تاریخ بوده است. همانند دیگر هنرها آموزش در این حوزه از اهمیّت فراوانی برخوردار است. کتاب­های هنر و حرفه وفن در دوره­ی راهنمایی تحصیلی، مناسب­ترین کتاب­ها برای معرفی و آموزش صنایع دستی به دانش آموزان می­باشند. در این پژوهش با بررسی توصیفی کتاب­های هنر و حرفه و فن در دوره­ی راهنمایی تحصیلی، به شناسایی و تحلیل آموزه­های صنایع دستی در این کتاب­ها از جنبه­های مختلف پرداخته شد تا میزان توجه مولفین این کتاب­ها به صنایع دستی و جنبه­های مختلف آنها معین گردد. نتایج حاصل نشان داد که هرچند میزان استفاده از آموزه­های صنایع دستی در کتاب­های هنر و حرفه و فن مناسب می باشد اما به ویژگی­های صنایع دستی توجهی نشده است. نحوه­ی استفاده از این آموزه ها در برخی از درس­ها دارای اشکال بوده و نیاز به بازنگری دارد. تغییر برخی از تصاویر مرتبط با صنایع دستی در کتب درسی، توجه به رشته های مختلف صنایع دستی و استفاده از متخصّصین صنایع دستی در تالیف کتب مرتبط، می تواند به بهبود جایگاه صنایع دستی در کتاب­های درسی دوره­ی راهنمایی تحصیلی کمک نماید.

واژه های کلیدی:صنایع دستی، آموزه­ها، کتاب­های هنر، کتاب­های حرفه و فن، دوره­ی راهنمایی تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1 – 1 : بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 4

1 – 2 : اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………4

1 – 3 : سوالات ………………………………………………………………………………………………………………….5

1 – 4 : فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………..5

1 – 5 : روش اجرا …………………………………………………………………………………………………………….. 6

1 – 6 : پیشینه ………………………………………………………………………………………………………………… 7-6

فصل دوم : کلیاتی پیرامون آموزش و صنایع دستی در ایران

2 – 1 : مفهوم برنامه ریزی آموزشی و عناصر برنامه درسی ……………………………………………19- 9

2 – 1 – 1: تعریف و مفهوم ………………………………………………………………………………………11- 9

2 – 1 – 2 : عناصر برنامه درسی ……………………………………………………………………………..13- 11

2 – 1 – 3 : برنامه درسی هنر در ایران ……………………………………………………………………17- 14

2 – 1 – 4 : برنامه درسی حرفه و فن در ایران ………………………………………………………..19- 17

2 – 2 : تعریف و گستره ی صنایع دستی در ایران …………………………………………………………..29- 20

2 – 2 -1 : تعریف و واژه شناسی صنایع دستی ……………………………………………………….27- 21

2 – 2 – 2 : تاریخچه و گستره­ی صنایع دستی ……………………………………………………….29- 27

2 – 3 : لزوم کاربرد صنایع دستی در کتاب­های درسی ……………………………………………………32- 29

فصل سوم : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب­های درسی هنر و حرفه و فن پایه اول راهنمایی

3– 1 : کتاب درسی هنر پایه اول راهنمایی ………………………………………………………………………92- 36

3 – 1- 1 : بخش نخست، طراحی و نقاشی ……………………………………………………….79- 36

3 – 1-2 : بخش دوّم، خوشنویسی …………………………………………………………………….92- 79

3 – 2 : کتاب درسی حرفه و فن پایه اول راهنمایی ………………………………………………………104- 92

فصل چهارم : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب­های درسی هنر و حرفه و فن پایه دوم راهنمایی

4 – 1 : کتاب درسی هنر پایه دوم راهنمایی ………………………………………………………………..129- 106

4 – 1- 1 : بخش نخست، طراحی و نقاشی …………………………………………………..125- 106

4 – 1-2 : بخش دوّم، خوشنویسی ………………………………………………………………..129- 126

4 – 2 : کتاب درسی حرفه و فن پایه دوم راهنمایی …………………………………………………….131- 129

فصل پنجم : بررسی وضعیت مباحث صنایع دستی در کتاب­های درسی هنر و حرفه و فن پایه سوم راهنمایی

5 – 1 : کتاب درسی هنر پایه سوم راهنمایی ……………………………………………………………….152- 133

5 – 1- 1 : بخش نخست، طراحی و نقاشی …………………………………………………..149- 133

5 – 1-2 : بخش دوّم، خوشنویسی ………………………………………………………………..152- 150

5 – 2 : کتاب درسی حرفه و فن پایه سوم راهنمایی ……………………………………………………159- 153

نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:………………………………………………………………………….162-160

فهرست منابع: ……………………………………………………………………………………………..162- 160

چکیده انگلیسی: ……………………………………………………………………………………………..163

مقدمه:

فرهنگ هر جامعه با ارزش­ترین داشته­های آن جامعه است. امروزه یکی از عوامل تعیین کننده در حوزه­های مختلف اجتماعی و سیاسی پیشینه­ی فرهنگی و میراث فرهنگی هر جامعه می­باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیلک کنید