پایان نامه جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته برق-قدرت

موضوع:

جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

استاد راهنما:

دکتر سید مهدی حسینی

 

 

زمستان

1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان همواره از اهداف اصلی طراحان سیستمهای قدرت الکتریکی بوده است یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت نیل به این اهداف، استفاده از خازنهای موازی و منابع تولید پراکنده در سیستمهای توزیع است. مهندسین طراح همواره بدنبال برقراری توازنی منطقی بین هزینه‏های اقتصادی و بهبود کیفیت توان تحویلی به مشترکین می‏باشند. هدف اصلی این پایان­نامه تعیین اندازه و مکان بهینه­ی واحد تولید پراکنده و بانک خازنی با هدف بهینه‏کردن یک تابع هزینه جامع که متشکل از هزینه تلفات، هزینه قابلیت اطمینان و هزینه سرمایه‏گذاری خازن و تولید پراکنده است، می‏باشد.

جریانهای بالا منجر به بروز خرابی در کابل‏ها و خطوط هوایی خواهد شد نصب خازن و تولید پراکنده به ترتیب با کاهش مولفه‏های راکتیو و اکتیو جریان عبوری از شاخه‏های مختلف، موجب کاهش اندازه جریان عبوری از آنها شده در نهایت منجر به کاهش نرخ وقوع خرابی در آنها می‏شود. نوآوری اصلی این پایان‏نامه جایابی همزمان تولید پراکنده و خازن بر اساس تعریف یک تابع هدف جدید، با درنظرگرفتن هزینه‏های اقتصادی است که در آن تأثیرات نصب خازن و تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم، از دیدگاه اثرگذاری بر نرخ خرابی کابلها و خطوط هوایی با تعریف یک ضریب جبران‏سازی جدید مورد بررسی قرار گرفته است.­ دوره طراحی 10 ساله بوده و رشد بار سیستم نیز لحاظ شده است. جهت بهینه‏سازی تابع هزینه از الگوریتم ژنتیک استفاده می‏شود. روش پیشنهادی بر روی دو سیستم توزیع شعاعی 10 شین و 33 شین IEEE اعمال می‏گردد.

واژه‏های کلیدی

قابلیت اطمینان، تلفات، تولید پراکنده، خازن، الگوریتم ژنتیک.

 

فهرست مطالب
صفحهعنوان
1فصل اول مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2   1- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4   1- 2- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5فصل دوم مروری بر روشهای جایابی خازن، تولید پراکنده و کارهای انجام شده……………………………………………
6   2- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6   2- 2- خازن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7   2- 3- تأثیرات مثبت خازن‏های متوالی و موازی در شبکه قدرت…………………………………………………………………………………
7     2- 3- 1- خازن‏های متوالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
8     2- 3- 2- خازن‏های موازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8         2- 3- 2- 1- تصحیح ضریب توان…………………………………………………………………………………………………………………………
8         2- 3- 2- 2- کاهش تلفات……………………………………………………………………………………………………………………………………
9         2- 3- 2- 3- آزادسازی ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….
9         2- 3- 2- 4- اصلاح ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9         2- 3- 2- 5- بهبود قابلیت اطمینان سیستم با افزایش ظرفیت بارگیری خطوط……………………………………………….
10   2- 4- توجیه اقتصادی خازن‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………
10   2- 5- روشهای جایابی خازن…………………………………………………………………………………………………………………………………………
11     2- 5- 1- روشهای تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12     2- 5- 2- برنامه‏نویسی ریاضی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
13         2- 5- 2- 1- برنامه‏ریزی خطی…………………………………………………………………………………………………………………………….
13         2- 5- 2- 2- برنامه‏ریزی اعداد صحیح………………………………………………………………………………………………………………….
13         2- 5- 2- 3- برنامه‏ریزی دینامیکی………………………………………………………………………………………………………………………
14     2- 5- 3- روشهای ابتکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14     2- 5- 4- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………….
15   2- 6- تعریف تولید پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………
17   2- 7- مزایای تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18   2- 8- روشهای جایابی تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………………………………………….
19     2- 8- 1- روشهای بهینه‏سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
27     2- 8- 2- روشهای تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
28   2- 9- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
30فصل سوم مروری بر مفاهیم قابلیت اطمینان و بررسی اثرات جریانهای زیاد بر قابلیت اطمینان……………….
31   3- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
33   3- 2- روشهای پایه‏ای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
33     3- 2- 1- ارزیابی تقریبی قابلیت اطمینان سیستم…………………………………………………………………………………………………..
33     3- 2- 2- سیستمهای با شبکه متوالی………………………………………………………………………………………………………………………
37   3- 3- سایر شاخصهای قطع برق……………………………………………………………………………………………………………………………………
37     3- 3- 1- مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
38     3- 3- 2- شاخص‏های مبتنی بر بار و انرژی……………………………………………………………………………………………………………..
39   3- 4- کاربرد در سیستمهای شعاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….
40   3- 5- رابطه هزینه با ارزش قابلیت اطمینان…………………………………………………………………………………………………………………
41   3- 6- خرابی‏های تجهیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
42   3- 7- کابل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
43     3- 7- 1- کابل زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
44   3- 8- خطوط هوایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
48   3- 9- اثرات نصب خازن و تولید پراکنده بر کاهش نرخ خرابی……………………………………………………………………………………
50   3- 10- نتیجه‏گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
51فصل چهارم معرفی تابع هدف پیشنهادی برای مسئله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده……………………….
52   4- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52   4- 2- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
52     4- 2- 1- هزینه تلفات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
53     4- 2- 2- هزینه بهبود قابلیت اطمینان…………………………………………………………………………………………………………………….
55     4- 2- 3- هزینه سرمایه‏گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………….
55         4- 2- 3- 1- محاسبه هزینه خازن……………………………………………………………………………………………………………………….
56         4- 2- 3- 2- محاسبه هزینه تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………………………..
57   4- 3- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
58   4- 4- قیود حاکم بر سیستم………………………………………………………………………………………………………………………………………….
58     4- 4- 1- قید ظرفیت توان اکتیو تولیدی DG…………………………………………………………………………………………………………
58     4- 4- 2- محدودیت‏های ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
59     4- 4- 3- محدودیت‏های جریان………………………………………………………………………………………………………………………………..
59   4- 5- پخش بار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60     4- 5- 1- دلایل ماهیت متفاوت انتقال با توزیع……………………………………………………………………………………………………….
60     4- 5- 2- پخش بار پسرو-پیشرو……………………………………………………………………………………………………………………………….
61   4- 6- مدل DG مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………………………….
62   4- 7- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
62     4- 7- 1- کدبندی مسئله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………….
63         4- 7- 1- 1- قسمت اول رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………….
64         4- 7- 1- 2- قسمت دوم رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………….
65         4- 7- 1- 3- قسمت سوم رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………..
65         4- 7- 1- 4- قسمت چهارم رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………..
65     4- 7- 2- مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………….
67   4- 8- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
68فصل پنجم جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………..
69   5- 1- سیستم‏های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….
70   5- 2- سیستم استاندارد 10شین IEEE……………………………………………………………………………………………………………………….
70   5- 3- سیستم استاندارد 33 شین IEEE………………………………………………………………………………………………………………………
71   5- 4- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 10 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
75   5- 5- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 33 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
78   5- 6- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 10 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
81   5- 7- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 33 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
85فصل ششم نتیجه‏گیری و ارایه پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………
86   6- 1- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
88   6- 2- ارایه پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
89مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‏ها
صفحهعنوان
7شکل 2- 1- بانک خازنی نصب‏شده در سیستم توزیع……………………………………………………………………………………………………..
17شکل 2- 2- منابع تولید پراکنده………………………………………………………………………………………………………………………………………
34شکل 3- 1- نمودار فضای حالت سیستم دو عضوی…………………………………………………………………………………………………………
35شکل 3- 2- نمایش سیستم دو عضوی با شبکه متوالی……………………………………………………………………………………………………
38شکل 3- 3- نمایش Lp، La،Ed  و t……………………………………………………………………………………………………………………………………
40شکل 3- 4- هزینه نسبی در بهسازی قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………………..
41شکل 3- 5- قابلیت اطمینان و هزینه‏های کلی سیستم……………………………………………………………………………………………………
43شکل 3- 6- ساختار یک کابل XLPE……………………………………………………………………………………………………………………………….
44شکل 3- 7- یک درخت آبی نمونه در یک کابل XLPE…………………………………………………………………………………………………..
47شکل 3- 8- تغییر خصوصیات مکانیکی سیم سخت کشیده شده 5/99 AL قبل و بعد از تابیده‏شدن………………………….
48شکل 3- 9- کاهش استقامت کششی هادی‏های آلومینیومی تحت دما و زمان متفاوت بر اساس روش مورگان……………
54شکل 4- 1- تابع CCDF نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………….
63شکل 4- 2- ساختار کروموزوم مسئله جایابی……………………………………………………………………………………………………………………
63شکل 4- 3- قسمت اول رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………………………..
64شکل 4- 4- یک نمونه از قسمت اول رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………
64شکل 4- 5- قسمت دوم رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………………………….
65شکل 4- 6- قسمت چهارم رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………………………
67شکل 4- 7- فلوچارت الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………
70شکل 5- 1- نمودار تک‏خطی یک سیستم 10 شین IEEE……………………………………………………………………………………………..
70شکل 5- 2- نمودار تک‏خطی یک سیستم 33 شین IEEE……………………………………………………………………………………………..
73شکل 5- 3- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 10 شین در سال دهم دوره مطالعه، قبل و بعد از نصب خازن و DG………….
78شکل 5- 4- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 33 شین در سال دهم دوره مطالعه، قبل و بعد از نصب خازن و DG………….
81شکل 5-5- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 10 شین در سال دهم طراحی، برای سه حالت……………………………………………..
84شکل 5-6- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 33 شین در سال دهم طراحی، برای سه حالت……………………………………………..

 این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه:اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شرکت‏های نرم افزاری در سطح شهر ته...
دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان 7تا 11 سال (مق...
پایان نامه اندازه ­گیری پایداری و بررسی برخی از خصوصیات روغن خام، دیگام و اپوکسی شده مورینگا
پایان نامه طراحی نمودار جریان عوامل موثر بر شکل‌گیری برند
پایان نامه تعیین ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان