پایان نامه تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن


 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

عنوان :
تکنیک های ذخیره سازی سرما و کاربرد آن در تهویه مطبوع ساختمان ها

 

چکیده:
به طور کلی در سیستم های ذخیره سازی انرژی سرمایشی امکان تولید و ذخیره انرژی سرمایـشی در بـازه
زمانی غیر پیک مصرف برق وجود دارد . انرژی سرمایشی ذخیره شده تـامین کننـده قـسمتی و یـا همـه ی بـار
سرمایشی ساختمان در ساعات پیک مصرف برق و اوج بار خنک کنندگی ساختمان می باشد . عـلاوه بـر آن
در ساعات شب بازدهی چیلر به دلیل کاهش دمای محیط بیشتر می شود . میـزان شـارژ و تخلیـه شـارژ مخـازن
ذخیره سازی انرژی سرمایشی به منحنی بار سرمایشی ساختمان در طول شبانه روز یا بازه زمانی هفتگی بستگی
دارد.
در این گزارش ابتدا چگونگی تاثیر ذخیره سازی انرژی سرمایشی در تغییر زمان مصرف انرژی الکتریکی
ساختمان ها بررسی شده است . در فصل دوم اصول کلی طراحی و کنترل یـک سیـستم ذخیـره سـازی انـرژی
سرمایشی با توجه به بار سرمایشی مورد نیاز ساختمان تشریح شـده ا سـت. روش هـای مختلـف ذخیـره سـازی
انرژی سرمایشی نیز در فصل سوم معرفی شده اند که در آن ها نمونه هایی از ذخیـره سـازی انـرژی سرمایـشی
در آب، یخ و یا نمک های یوتکتیک شده توضیح داده شده اند.

مقدمه:
اصول ذخیره سازی سرما بر پایه استفاده از انرژی داخلی آب و یا یخ می باشد، بر این اساس میتـوان
با صرف انرژی آب را خنک و یا منجمد نمود و در زمان مورد نظر از توان تبریدی آن استفاده کرد . اگرچـه
بر اساس قانون سوم ترمودینامیک این رویه منجر به اتلاف انرژی می شود امـا بـا توجـه بـه تغییـر زمـان
استفاده از این انرژی به اوقات کم مصرف یا غی ر پیک می توان از مزایای بیشتری بهره مند شـد . توضـیح
ساده ی این مساله بدین گونه است که در ساعاتی از روز که مصرف انـرژی الکتریکـی بـرای تولیـد تـوان
سرمایشی بالاست از چیلرهاکمتر استفاده شود و به جای آن از توان سرمایشی ذخیره شده در ساعات غیر
پیک استفاده کرد، تهویه مطبوع در سالهای اخیر در دنیا باعث افزایش پیک مصرف برق در سـاعات گـرم
روز شده است و جبران این مساله نیازمند ساخت نیروگاه های بیشتر می باشد که این رویه باعث آلودگی
بیشتر و افزایش مشکلات زیست محیطی خواهد شد، همچنین در ساعات گرم روز کارایی چیلرها کـاهش
می یابد و این خود مصرف انرژی معمول چیلرها را افزایش می دهد، اگر بتوان بطریقی توان سرمایـشی را
در ساعات غیر پیک و خنک تر (شب) تامین کرد علاوه بر کاهش پیک مصرف برق در طـول روز افـزایش
کارایی چیلر ها را نیز شاهد خواهیم بود . دراین گزارش روشهای مختلف ذخیره سازی سرما که معمـ ول و
مورد استفاده می باشند بررسی می گردند و مزایا ومعایب هرکـدام در تـامین بـار سرمایـشی سـاختمانها
مورد مطالعه قرار میگیرد. همچنین به منظور درک بهتر از نحوه ی بکارگیری سیـستمهای ذخیـره سـازی
سرما روش های گوناگون کنترلی ذخیره و استفاده توان سرمایشی معرفی می شود .

مقدمه
در بازار نابسامان انرژی امروز میزان مصرف انرژی یک مساله ی بسیار مهم می باشد. تولید انرژی
الکتریکی منوط به داشتن برنامه هایی برای کاهش پیک تقاضا و دستیابی به هزینه ی تولید بهینه می باشد.
بهره وری از انرژی با بکارگیری تکنیک های پیشرفته در نحوه ی مصرف افزایش می یابد. در نواحی گرم و
مرطوب 60 % از انرژی الکتریکی تولید شده صرف تهویه مطبوع می شود در نتیجه افزایش کارایی سیستمهای
تهویه مطبوع علاوه بر کاهش مصرف می تواند هزینه های سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاههای جدید را
نیز کاهش دهد.
روشهای متعددی برای ذخیره ی انرژی در ساختمان ها بکار می رود که می توان آنها را به دو دسته ی
فعال و خودبخودی تقسیم کرد. در تکنیکهای خودبخودی هر گونه بار گرمایشی در ساختمان با استفاده از
عایق سایبان ، رنگ و … کاهش می یابد.

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید