پایان نامه توصیف متغیرهای تحقیق شامل مزیت رقابتی، کارآفرینی، سرمایه فکری و قابلیت ها


) چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری ، بنیانی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می شود. این چهارچوب ، شبکه ای است منطقی[۱] ، توصیفی[۲] و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند.همانگونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های[۳] آزمون پذیر را فراهم می آورد ( سکاران، ۱۳۸۵،ص۹۴ ). براساس شواهد و یافته های حاصل از بررسی ادبیات موضوعی ، این تحقیق براساس مدل های لی و هسیه [۴]، باتانی و الزوابی[۵] ، زرنلر و همکاران[۶] ، میچالسکی و همکاران[۷] طراحی شده است.

 

قابلیت بازاریابی
کارآفرینی
قابلیت نوآوری
مزیت رقابتی پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(۱-۱) مدل ارائه شده در تحقیق لی و هسیه

 

 

 

 

سرمایه فکریسرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

مزیت رقابتی پایدار

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۲) مدل ارائه شده در تحقیق باتانی و الزوابی

 

 

سرمایه فکری 

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

عملکرد نوآوری

 

 

 

 

 

 

شکل(۱ـ۳) مدل ارائه شده در تحقیق مامر زرنلر و همکاران

 

 

 

 

 

خود کاراییتشخیص فرصت ها

پشتکار

سرمایه انسانی

مهارت ها

کارآفرینی
سرمایه فکری
سرمایه انسانیسرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

موفقیت شرکت کارآفرین
سودرشد زیاد

تعداد کارکنان

بقای شرکت های جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۴) مدل ارائه شده در تحقیق میچالسکی و همکاران

 

شکل  (۱-۵) مدل مفهومی تحقیق

 

 

بر اساس مدل مفهومی تحقیق، به بیان فرضیه­های پژوهش می پردازیم:

 

۱ـ ۷) فرضیه های تحقیق

بر اساس مدل تحقیق ، فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

۱)بین سرمایه فکری و قابلیت های سازمان رابطه مثبت وجود دارد.

۲)بین کارآفرینی و قابلیت ها رابطه مثبت وجود دارد.

۳)بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی رابطه مثبت وجود دارد.

۴)بین قابلیت ها و مزیت رقابتی رابطه مثبت وجود دارد.

۵)بین کارآفرینی و مزیت رقابتی رابطه مثبت وجود دارد.

۶)بین سرمایه فکری و کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد.

[۱] Logical

[۲] Descriptive

[۳] Hypothesis

[۴] Chia –jung hsieh &Jia –sheng lee

[۵] Mohammad.T.Bataineh & Mohammad Alzoabi

[۶] Muammer Zerenler & Selcuk Burak Hasiloglu & Mete Sezgin

[۷] Markus Stefan michalski & Francisco Javier & Vazquez martinez

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید