پایان نامه توسعه پایدار مسکن در نواحی روستاییمطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج


شناسایی و تحلیل عوامل موثر برتوسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج

شناسایی و تحلیل عوامل موثر برتوسعه پایدار مسکن در نواحی روستاییمطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج

 

 

 شهریور 1392

توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی است که به صورت مطالعه موردی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان کرج صورت گرفته است . روش تحقیق به صورت توصیفی –تحلیلی و پیمایشی می باشد . برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای – اسنادی و از روش میدانی همچون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق کل خانوارهای روستایی بخش مرکزی کرج که دارای 10316 نفر میباشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد . برای تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 77/. به دست آمد . برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSSآزمون های آماری T-test و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد . نتایج حاصل از تحلیل داده هابا استفاده ازتحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که در مولفه پایداری کالبدی شاخص­های “میزان رعایت اصول مقاوم سازی در ساخت واحد مسکونی “مقدار آماره F برابربا 549/16و ” میزان رعایت شرایط جغرافیایی منطقه در ساخت واحد مسکونی “برابربا 549/12وهمچنین شاخص ” میزان مقاوم بودن مساکن روستایی در برابر حوادث طبیعی ” برابر با 465/12 می­باشدو در مولفه پایداری اجتماعی شاخص های “دسترسی به مراکز فرهنگی ومذهبی” مقدار آماره F برابربا 313/13 و”رضایت از سیستم فاضلاب واحدمسکونی”برابر با460/16 و”تاثیر مهاجرت بر ساخت و سازهای غیر اصولی ” برابر با362/12 میباشد. همچنین در مولفه پایداری اقتصادی در شاخص های “میزان قیمت هر متر مربع زمین ” مقدار آماره F برابربا 527/10و”میزان اجاره بها در روستا “برابر با046/12 و”مساکن روستایی دارای مالک شخصی ” برابر با 985/5 میباشد . همچنین نتایج نشان از متفاوت بودن پایداری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مسکن بین دهستان های مورد مطالعه است و دراکثر موارد پایداری بدست آمده در حد متوسط یا کمتر از حد متوسط بوده است .

واژه های کلیدی : روستا ، مسکن روستایی، توسعه پایدار مسکن، بخش مرکزی شهرستان کرج .

فصل اول: کلیات تحقیقمقدمه………………………………………… 1

1-1.تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن………………. 2

1-2.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. 3

1-3. پیشینه تحقیق…………………………….. 5

1-4. اهداف تحقیق……………………………… 6

1-5. سوال­های تحقیق……………………………. 7

1-6. فرضیه­های تحقیق…………………………… 7

1-7. روش تحقیق……………………………….. 7

1-7-1.جامعه آماری…………………………….. 7

1-7-2.روش و طرح نمونه برداری…………………… 7

1-7-3. حجم نمونه و روش محاسبه………………….. 7

1-7-4. ابزار گردآوری داده ها…………………… 7

1-7-5. ابزار تجزیه و تحلیل…………………….. 8

1-8. کاربرد نتایج تحقیق……………………….. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه………………………………………… 9

2-1.­تعاریف ومفاهیم…………………………… 10

2-1-1.مفهوم مسکن ……………………………. 10

2-1-2.مسکن روستایی…………………………… 11

2-1-3.پایداری و توسعه پایدار………………….. 14

2-1-4.توسعه پایدار روستایی……………………. 15

2-1-5.مسکن پایدار روستایی……………………. 17

2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن…………………. 172-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان…………………. 18

2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن    19

2-5.روشهای اساسی تامین مسکن…………………… 20

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد 

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید