پایان نامه توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

ارسال شده در سایت پایان نامه

دانشکده فنی- مهندسی

گروه صنایع

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

توسعه مدلی جهت یکپارچه سازی برنامه ریزی نگهداری و زمانبندی تولید با رویکرد فرا ابتکاری

استاد راهنما:

دکتر محمد باقر فخرزاد

استاد مشاور:

دکتر حسن خادمی زارع

چکیده

       رویکرد یک سیستم تولید به کم بودن از کار افتادگی تجهیزات و فرایند وابسته است. نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت نقش اساسی در دستیابی به این هدف ایفا می­کنند. علاوه بر این با گذشت زمان کیفیت تجهیزات پایین می­آید و ممکن است یک انتقال کیفیت از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل اتفاق بیفتد که توسط بالا رفتن نرخ بازگشت محصول و میل به خرابی مشخص می شود. این پایان نامه یک مدل یکپارچه شده برای تلفیق بهینه سازی فاصله های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پارامترهای کنترل ارائه می دهد. دو نوع سیاست نگهداری و تعمیرات در نطر گرفته می­شود. حداقل تعمیر اصلاحی که حالت و شرایط تجهیزات را بدون تاثیر بر عمر آنها تعمیر می کند و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه که تجهیزات را بین حالت as good as new و as bad as old قرار می­دهد. مدل پیشنهاد شده می تواند مقدار بهینه هر یک از چهار متغیر تصمیم را معین کند. یعنی اندازه نمونه(n)، زمان تناوب نمونه گیری (h)، ضریب حد کنترل(k)، و فاصله های زمانی تعمیر پیشگیرانه( )، که هزینه کل مورد انتطار حاصل از یکپارچه سازی در واحد زمان را حداقل می­کند. یک مثال عددی برای تشریح تاثیر پارامترهای هزینه در سیاست تلفیق کنترل کیفیت و تعمیر پیشگیرانه از نظر اقتصادی، نشان داده شده است. حساسیت پارامترهای مختلف نیز امتحان شده است.

کلمات کلیدی: نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، سیاست کیفیت فرایند ، کنترل کیفیت آماری،  مدل یکپارچه شده، حداقل سازی هزینه

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………… 1

  • مقدمه……………………………………………………………………………… 2
  • بیان مسئله……………………………………………………………………………… 3
  • اهمیت پژوهش…………………………………………………………………….. 4
  • هدف پژوهش………………………………………………………………….. 4
  • سؤالات پژوهشی…………………………………………………………….. 5
  • واژگان…………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 7

2-1- بخش نخست: مقدمه ای بر بحث کیفیت…………………………………………………………. 8

2-1-1- تعریف کیفیت……………………………………………………………………………….. 8

2-1-2- ابعاد کیفیت………………………………………………………………. 8

2-1-3- واژگان مهندسی کیفیت……………………………………………………………. 9

2-1-4- مهندسی کیفیت ……………………………………………………… 9

2-2- بخش دوم: مروری بر تاریخچه شکل گیری نگهداری و تعمیرات……………………….. 12

2-2-1- دوره های شکل گیری و تحولات نگهداری و تعمیرات……………………………………………………… 12

2-2-1-1- دوره نخست………………………………………………………………………… 12

2-2-1-2- دوره دوم…………………………………………………………………………… 12

2-2-1-3- دوره سوم……………………………………………………………………… 13

2-2-2- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (preventive maintenance)……………….. 13

2-2-3- معرفی چند راهکار مؤثر در ارتقای سیستم نگهداری و تعمیرات……………………………………. 14

2-2-3-1- تغییر در باورها و تکنیک ها………………………………………………………………………. 14

2-2-3-2- درک تغییرات………………………………………………………………………………………… 14

2-2-3-3- آموزش…………………………………………………………………………………………… 15

2-2-3-4- مدیریت دارایی ها…………………………………………………………………………. 15

2-2-3-5- کنترل موجودی و انبار………………………………………………………………….. 15         

2-2-3-6- نگهداری و تعمیرات اصلاحی………………………………………………………… 16         

2-2-3-7- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه………………………………………………………….. 16

2-3- بخش سوم: مروری بر ادبیات مدل های یکپارچه……………………………………………. 18

2-3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. 18

2-3-2- رابطه تولید،کیفیت و نگهداری و تعمیرات…………………………………………… 19

2-3-3- کیفیت و تولید…………………………………………………………………………… 21

2-3-4- نگهداری و تعمیرات و تولید……………………………………………………….. 24

2-3-5- نگهداری و تعمیرات و کیفیت……………………………………………………….. 28

2-3-6- مدل های تلفیقی نگهداری و تعمیرات، تولید و کیفیت……………………………………………………. 31

2-3-7- مدل های یکپارچه شده در سیستمهای چند مرحله ای………………………………………………….. 32

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 34

3-1- بخش نخست: کلیات و فرضیات مسئله………………………………………………………… 35

3-1-1- مقدمه………………………………………………………………… 35

3-1-2- حالت مسئله……………………………………………………………………. 35

3-1-3- فرضیات مسئله……………………………………………………. 36

3-1-4- توصیف مدل………………………………………………………………… 36

3-2- بخش دوم: فرمول بندی مدل های هزینه……………………………………………………… 38

3-2-1- مدل بهینه سازی………………………………………………………. 38

3-2-2- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل  …………………………………….. 39

3-2-3- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه………………………………………………………………. 40

3-2-4- مدل هزینه به دلیل تنزل کیفیت به خاطر نقص فرایند…………………………………………………… 40

3-2-5- محاسبه طول فرایند………………………………………………………………………… 41

3-2-6- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند…………………………………………………………….. 44

3-2-7- نرخ خرابی فرایند و ماشین……………………………………………………….. 47

3-2-8- به دست آوردن  به عنوان تابعی از  ……………………………………………………………………. 48

فصل چهارم: جمع آوری و تحلیل داده……………………………………………………………………. 49

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 50

4-2- مدل های نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………………. 50

4-2-1- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی…………………………………………………………….. 50

4-2-2- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه………………………………………………………….. 51

4-2-3- هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده………………………………………………. 51

4-3- مدل کنترل کیفیت……………………………………………………………………………………….. 51

4-3-1- به دست آوردن طول دوره در مدل کنترل کیفیت……………………………………………………………. 51

4-3-2- محاسبه تایع هزینه کنترل کیفیت……………………………………………………………………………………… 51

4-4- اجرای مدل بر روی داده های عددی……………………………………………………………………………………….. 52

4-5- بررسی حساسیت تابع هزینه کل و متغیر های تصمیم با تغییر بعضی داده ها…………………… 53

4-6- پیاده سازی داده ها بر روی مدل مستقل………………………………………………………………………………… 56

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 56

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 57

5-2- خلاصه بر کار انجام شده…………………………………………………………………….. 57

5-3- نوآوری های پژوهش……………………………………………………………………………. 58

5-4- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 59

ضمیمه………………………………………………………………………………………………………………. 60

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………………………….

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه شناسایی و مقایسه تنوع گونه ای ماکرو بنتوزهای چشمه های باداب سورت،زرابه،قل قل و کورچشمه در...
پایان نامه طراحی بهینه هندسه میدان جریان در پیل سوختی پلیمری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پایان نامه بررسی حقوق کودک در سطح بين المللي با مشارکت اعضاي جامعه جهاني
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه
دانلود پایان نامه ارشد :بررسی شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری