پایان نامه تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

خلاصه فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1-1. ضرورت اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2.  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3. اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

2-1. کلیاتی در مورد پوست……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1. ساختمان تشریحی پوست…………………………………………………………………………………………………………….. 7

2-1-1-1. اپیدرم ((Epidermis………………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1-1-2. درم (Dermis)……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-3. هیپودرم (Hypodermis)……………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-2. اعمال و وظایف پوست……………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3. انواع پوست…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-4. خاصیت جذبی پوست……………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-5. بهداشت پوست…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-6. نفوذ فرآورده‌های آرایشی به پوست…………………………………………………………………………………………… 14

2-1-6-1. عوامل در دو دسته عمده قابل بررسی هستند……………………………………………………………………. 14

2-1-7. مزایا و معایب دارو درمانی از راه پوست……………………………………………………………………………………. 16

2-2. امولسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-1. اصول مولکولی امولسیون…………………………………………………………………………………………………………… 17

2-3. کرم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3-2. امولسیفایر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-3-3. رئولوژی کرم‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-3-4. مزایای کرم‌ها بر سایر اشکال داروئی موضعی…………………………………………………………………………… 20

2-3-5. انواع کرم‌های پوستی…………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-5-1. انواع کرم‌ها از نظر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی…………………………………………………………………… 21

2-3-5-2. انواع کرم‌ها از نظر ویژگی‌های فردی فرمولاسیون………………………………………………………………. 21

2-3-5-3. کرم‌های مرطوب کننده و پایه……………………………………………………………………………………………… 21

2-3-5-4. کرم‌های محافظت دست و بدن  hand and body protective………………………………………… 21

2-3-5-5. کرم‌های محو شونده vanishing creams……………………………………………………………………………. 22

2-3-5-6. کرم‌های عمومی all- purposal cream……………………………………………………………………………….. 22

2-3-5-7. کلد کرم‌ها و کرم‌های پاک کننده………………………………………………………………………………………… 22

2-4. دلایل عدم موفقیت در فرمولاسیون کرم‌ها…………………………………………………………………………………… 22

2-5. پرورش شترمرغ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5-1. شترمرغ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-5-2. انواع شترمرغ………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-5-3. تاریخچه کاربرد روغن شترمرغ………………………………………………………………………………………………….. 24

2-6. لیپیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-6-1. ترکیب اصلی لیپیدهای خوراکی………………………………………………………………………………………………. 30

2-6-2. اهمیت تغذیه‌ای چربی‌ها و روغن‌های خوراکی………………………………………………………………………… 33

2-6-3. اعمال غیر تغذیه‌ای چربی‌ها و روغن‌ها…………………………………………………………………………………….. 35

2-6-4. اسیدهای چرب…………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-6-4-1. خصوصیات فیزیکی اسیدهای چرب……………………………………………………………………………………. 43

2-6-4-2. خصوصیات شیمیایی اسیدهای چرب………………………………………………………………………………….. 43

2-7. اسیدهای چرب ضروری- امگا………………………………………………………………………………………………………… 44

2-7-1. اسیدهای چرب ضروری (Essential Fatty Acids)………………………………………………………………… 45

2-7-2. امگا-3 (اسید لینولنیک)…………………………………………………………………………………………………………… 46

2-7-3. امگا- 6 (اسید لینولئیک)………………………………………………………………………………………………………….. 47

2-7-4. امگا- 9 (اسید اولئیک)……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-8. منشاء نرمتنان………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-8-1. حلزون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-8-2. انواع حلزون………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-8-3. تاریخچه کاربرد ترشح حلزون……………………………………………………………………………………………………. 52

2-9. ویتامین‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

2-10. پروتئین‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2-11. اسیدهای آمینه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1. نوع مطالعه و مکان انجام آزمایشات……………………………………………………………………………………………….. 65

3-1-1. محدودیت‌ها و مشکلات موجود طی این مطالعه……………………………………………………………………… 65

3-2. مواد و وسایل (روغن شترمرغ)……………………………………………………………………………………………………….. 65

3-2-1. چربی شترمرغ……………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-2-2. دستگاه‌های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….. 66

3-2-3. حلال و معرف‌های بکار رفته در مرحله متیله کردن چربی……………………………………………………. 66

3-3. روش کار جهت استخراج چربی…………………………………………………………………………………………………….. 67

3-3-1. تهیه چربی مناسب…………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-3-2. استخراج چربی از بافت……………………………………………………………………………………………………………… 67

3-3-3. متیلاسیون چربی برای تزریق به دستگاه GC/ MASS…………………………………………………………. 67

3-3-4. تزریق چربی متیله شده به دستگاه GC/MASS……………………………………………………………………. 68

3-4. مواد و وسایل (ترشح حلزون)…………………………………………………………………………………………………………. 68

3-4-1. ترشح حلزون………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

3-4-2. دستگاه‌های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-3. حلال‌های بکار رفته در مرحله استخراج ویتامین A……………………………………………………………….. 69

3-5. روش استخراج ویتامین A……………………………………………………………………………………………………………… 70

3-6. روش کار جهت تهیه پایه نیمه جامد …………………………………………………………………………………………… 71

3-6-1. برای ساخت پایه نیمه جامد با روغن شترمرغ طبق روش ذیل اقدام گردید………………………… 72

3-6-2. برای ساخت پایه نیمه جامد با ترشح حلزون طبق روش ذیل اقدام گردید………………………….. 73

3-7. بررسی‌های فیزیکی و شیمیایی……………………………………………………………………………………………………… 74

3-7-1. بررسی یکنواختی……………………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-7-2. آزمایش سیکل حرارتی……………………………………………………………………………………………………………… 75

3-7-3. آزمایش تغییرات دما………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-7-4. آزمایش سرد و گرم شدن………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-7-5. تعیین  pHفرآورده…………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-7-6. کنترل میکروبی نمونه‌ها…………………………………………………………………………………………………………….. 75

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید