پایان نامه تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن


فهرست مطالب

فصل اول

1-1-کاتالیزگرها 2

1-1-1-انواع کاتالیزگرها 2

1-1-1-1-کاتالیزگر همگن.. 2

1-1-1-2-کاتالیزگر ناهمگن.. 3

1-1-2-روش­های افزایش سطح کاتالیزگر. 3

1-1-3-بسترکاتالیزگر. 4

1-1-3-1-کربن فعال. 5

1-1-3-1-1-انواع کربن فعال. 6

1-1-3-1-2-ساختار کربن فعال. 7

1-1-3-1-3-اندازه و ساختار منافذ کربن فعال. 8

1-1-3-1-4-ویژگی­های کربن فعال. 9

1-1-4-واکنش اپوکسایش کاتالیزوری آلکن­ها 10

1-1-4-2-اپوکسایش آلکن­ها با کاتالیزگرهای حاوی مولیبدن. 11

1-1-4-3-مروری بر کارهای گذشته. 12

فصل دوم

2-1-بررسی اپوسایش آلکن­ها توسط سیستم­های کاتالیزوری ناهمگن مولیبدن و بازشیف مولیبدن تثبیت شده بر روی کربن فعال عامل­دار شده 21

2-1-1-مواد بکار گرفته شده 21

2-1-2-دستگاه­های بکار گرفته شده 22

2-1-2-1-دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) 22

2-1-2-2-دستگاه آنالیز عنصری (CHN) 23

2-1-2-3-دستگاه طیف سنج فروسرخ تبدیل فوریه (FT-IR) 23

2-1-2-4-دستگاه ICP. 23

2-1-2-5-دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 23

2-1-2-6-دستگاه آنالیز حرارتی (TG/DTA) 23

2-1-3-بررسی اپوکسایش آلکن­ها بوسیله ی سیستم­های کاتالیزوری ناهمگن مولیبدن تثبیت شده بر روی کربن فعال عامل­دار شده 24

2-1-3-1-عامل­دار کردن کربن فعال با گروه کربوکسیلیک اسید. 24

2-1-3-2-عامل­دار کردن کربن فعال با تیونیل کلراید. 24

2-1-3-3-تثبیت لیگاند دی­اتیلن­تری­آمین (dien) بر روی کربن فعال(AC) 25

2-1-3-4-واکنش سالیسیل آلدهید با کربن فعال عامل­دار شده 25

2-1-3-5-تهیه کمپلکس دی­اکسو بیس (استیل استوناتو) مولیبدن MoO2(acac)2 26

2-1-3-6-تهیه کاتالیزگرهای ناهمگن  AC-dien-MoO2(acac) 26

2-1-3-7-تهیه کاتالیزگرهای ناهمگن AC-Schiff-base-MoO2(acac) 27

2-1-4-تهیه اکسنده اوره هیدروژن­پراکسید. 27

2-1-5-اپوکسایش آلکن­ها با ترشیوبوتیل هیدروژن پراکسید با کاتالیزگرAC-dien-MoO2(acac) ……………. 29

2-1-5-1-اثر نوع حلال. 28

2-1-5-2-اثر نوع اکسنده 28

2-1-5-3-اثر زمان. 29

2-1-5-4-اثر مقدار کاتالیزگر. 29

2-1-5-5-اثر مقدار اکسنده 30

2-1-5-6-اثر مقدار حلال. 30

2-1-5-7-اثر دما 30

2-1-5-8-بازیابی کاتالیزگر ناهمگن مولیبدن در اپوکسایش سیکلواکتن.. 31

2-1-5-9-روش کار عمومی برای اپوکسایش آلکن­ها در حضور کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 31

2-1-5-10-بررسی کاتالیزگر ناهمگن AC-Schiff-base-MoO2(acac) 31

فصل سوم

3-1-اهمیت و هدف از انجام پژوهش… 33

3-2-شناسایی و بررسی دو کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) و(AC-Schiff-base-MoO2(acac. 36

3-2-2-آسیله کردن کربن فعال. 36

3-2-3-آمین­دار کردن کربن فعال. 37

3-2-4-کمپلکس کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 38

3-2-5-لیگاند باز شیف بر روی بستر کربن فعال. 39

3-2-6-کمپلکس کاتالیزگر ناهمگن AC-Schiff-base-MoO2(acac) 40

3-2-7-بررسی مورفولوژی با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM.. 41

3-2-8-آنالیز عنصری CHN و ICP. 43

3-2-9-آنالیز حرارتی (TG/DTA) 43

3-3-بررسی ویژگی­های کاتالیزوری کاتالیزگرهای ناهمگن تهیه شده و بهینه سازی عوامل موثر در اپوکسایش سیکلواکتن   46

3-3-1-بررسی اثر نوع حلال. 46

3-3-2-بررسی اثر نوع اکسنده 50

3-3-3-بررسی اثر زمان. 52

3-3-4-بررسی اثر مقدار کاتالیزگر. 55

3-3-5-بررسی اثر مقدار اکسنده 57

3-3-6-بررسی اثر مقدار حلال. 60

3-3-7-بررسی اثر دما 62

3-3-8-بررسی بازیابی کاتالیزگرهای ناهمگنAC-dien-MoO2(acac)  و AC-Schiff-base-MoO2(acac) در  اپوکسایش سیکلواکتن   65

3-3-9-بررسی ویژگی های کاتالیزوری کاتالیزگرهای AC-dien-MoO2(acac) و AC-Schiff-base-MoO2(acac) در اپوکسایش آلکن­های دیگر  67

3-3-10-مکانیسم پیشنهادی جهت اپوکسایش سیکلواکتن با کاتالیزگر ناهمگن AC-dien-MoO2(acac) 70

3-4-نتیجه گیری.. 72

3-5-آینده نگری.. 74

پیوست.. 75

منابع: 76

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید