پایان نامه تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت­ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی/ پلی­اکسومتالات


دانشگاه‌ کردستان

دانشکده علوم پایه

گروه شیمی

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد رشته شیمی گرایش معدنی

عنوان:‌

تهیه و بررسی فعالیت کاتالیزگری نانوکامپوزیت­ های تیتانیوم دی اکسید دوپه شده با تعدادی از عناصر لانتانیدی/ پلی­اکسومتالات

استاد راهنما:

دکتر روشن خوشنوازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول بررسی منابع…………………………………………………….. 1

1-1-مقدمه………………………………………………………………….. 1

1-2-رنگ­های آزو……………………………………………………………….2

1-3- روش­های حذف رنگ………………………………………………….. 3

1-4- معرفی فوتوکاتالیزگر…………………………………………………. 4

1-4-1- تاریخچه…………………………………………………………….. 4

1-4-2- ساز وکار و عملکرد فوتوکاتالیزگرها ……………………………….4

1-4-3- باز‌یابی فوتوکاتالیزگرها……………………………………………. 7

1-4-4- انواع فوتوکاتالیزگر…………………………………………………. 7

1-5- پلی­اکسومتالات­ها……………………………………………………… 10

1-5-1- فعالیت کاتالیزگری پلی­اکسومتالات……………………………… 14

1-5-2- معایب هتروپلی­اکسومتالات­ها به عنوان کاتالیزگر……………….. 15

1-6- نانو تکنولوژی………………………………………………………… 16

1-6-1- روش‌های تهیه­ی نانو ذرات……………………………………… 17

1-6-2- نانو کاتالیزگرها……………………………………………………. 18

1-6-3- ویژگی های نانوکاتالیزگرها ………………………………………21

1-6-4- نانو فوتوکاتالیزگر…………………………………………………. 22

1-7- اهداف پروژه ………………………………………………………….23

فصل دوم آزمایش­ها و کارهای عملی…………………………………… 24

2-1- مقدمه……………………………………………………………….. 24

2-2- مواد اولیه مورد استفاده……………………………………………. 24

2-3- مشخصات دستگاه­ها و تجهیزات به­کار رفته در تولید، شناسایی و کاربرد نانوذرات…24

2-4- روش تولید نانومواد و پیش ماده…………………………………. 24

2-4-1- تهیهA- α -Na8HPW9O34.xH2O……………………………….

2-4-2- تهیه K9(NH4)H2[(OCe)3(A- α -PW9O34)2]. 20H2O……..

2-4-3- تهیه نانوکامپوزیتهای  Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb)-TiO2…..

2-4-4- تهیه نانو کامپوزیت­های PWCe  Ln = ( Pr, Nd, Sm, Eu, Tb)- TiO2/با نسبت جرمی پلی اکسو­متالات بار­گذاری شده به بستر 20،10 و 30 درصد…………..25

 2-5- بررسی خاصیت فوتوکاتالیزگری نانوکامپوزیتهای تهیه شده…26

2-5-1- اثر pH بر فعالیت فوتوکاتالیزگر………………………………. 26

2-5-2- اثر نسبت جرمی پلی­اکسومتالات به بستر بر فعالیت فتوکاتالیزگری….27

2-5-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزگر بر فعالیت فوتوکاتالیزگری……………27

2-5-4- اثر بارگذاری پلی­اکسومتالات­ها بر فعالیت فوتوکاتالیزگری…….27

2-5-5-  فوتولیز و اثر دوپه کردن عناصرلانتانیدی بر فعالیت فوتوکاتالیزگری…28

2-6- بررسی سنتیک واکنش­های فوتوکاتالیزگری………………….. 28

2-7- بازیابی فوتوکاتالیزگر……………………………………………. 28

2-8 – بررسی تخریب نوری آمینو آزو بنزن (زرد آنیلین) …………… 29

2-8-1- بررسی سنتیک واکنش تخریب فوتوکاتالیزگری آمینو آزو بنزن…29

2-9- اکسایش سولفیدها…………………………………………… 29

فصل سوم: نتایج و بحث…………………………………………….. 31

3-1- مقدمه……………………………………………………………. 31

3-2- شناسایی و تعیین خواص نانومواد تهیه شده……………….. 31

3-2-1- طیف سنجی FT-IR…………………………………………..

3-2-2- طیف سنجی الکترونی روبشی(SEM) …………………….34

   3-2-3- الگوپراش پرتو (XRD)X…………………………………..

 3-2-4- طیف سنجی پراش انرژی پرتو X( EDX)…………………

3-2-5- طیف سنجی بازتاب نفوذی (DRS)………………………… 40

3-3- واکنش فوتوکاتالیزگری تخریب متیل اورانژ با نانوکامپوزیت­های تهیه شده…41

3-3-1- بررسی اثر pH بر فعالیت فوتوکاتالیزگر……………………… 42

3-3-2-  بررسی اثر نسبت جرمی پلی­اکسومتالات به بستر بر فعالیت فتوکاتالیزگری….44

3-3-3- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزگر بر فعالیت فوتوکاتالیزگری……45

3-3-4- بررسی اثر دوپه کردن عناصرلانتانیدی و فوتولیز بر فعالیت فوتوکاتالیزگری….47

3-3-5- بررسی اثر بارگذاری پلی­اکسومتالات­ها بر فعالیت فوتوکاتالیزگری….50

3-4- بررسی سنتیک واکنشهای فوتوکاتالیزگری…………………. 53

3-5- بازیابی فوتوکاتالیزگر…………………………………………… 59

3-6 – بررسی تخریب فوتوکاتالیزگری آمینو آزو بنزن (زرد آنیلین)…61

3-6-1- بررسی سنتیک واکنش تخریب فوتوکاتالیزگری آمینو آزو بنزن…..62

3-7- اکسایش سولفیدها …………………………………………..63

3-8- نتیجه گیری…………………………………………………….. 66

فهرست منابع ……………………………………………………….

چکیده:

در این پژوهـش، نانـو ذرات تیـتانیوم دی­اکسـید دوپـه شـده با تعدادی از عناصر لانتانیدی (Pr, Nd, Sm, Eu, Tb)  به روش سل-ژل تهیه گردیدند. یک سری از نانو کامپوزیت­های جدید شامل درصدهای جرمی مختلف از ترکیب پلی­اکسومتالات (%30-10) K9(NH4)H2[(OCe)3(A-α-PW9O34)2]. 20H2O (PWCe)  بارگذاری شده بر روی نانومواد دوپه شده با عناصر لانتانیدی مختلف با استفاده از روش ساده بارورسازی تهیه و به عنوان فوتوکاتالیزگرهایی موثر معرفی گردیدند. از روش­های مختلفی شامل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی با وضوح بالا (FESEM)، الگو پراش پرتو X (XRD)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو X ( EDX) و طیف سنجی بازتاب نفوذی (DRS) جهت شناسایی و تعین خواص نانوفوتوکاتالیزگرهای تهیه شده استفاده گردید. با استفاده از فنون به کاربرده شده مشخص شد که ترکیب PWCe با موفقیت بر روی نانوذرات TiO2 دوپه شده با عناصر لانتانیدی بار گذاری شده است و اندازه نانوکامپوزیت­های تهیه شده کمتر از nm 20 می­باشد. همچنین معلوم شد عناصر لانتانیدی دوپه شده شکاف انرژی TiO2 را کاهش داده و باعث جابه­جایی قابل ملاحظه جذب به سمت ناحیه مرئی شده اند. فعالیت فوتوکاتالیزگری این نانوکامپوزیت­ها در تخریب فوتوکاتالیزگری متیل اورانژ و آمینوآزوبنزن تحت نور UV مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامترهای مختلفی مانند درصد جرمی PWCe ، مقدار فوتوکاتالیزگر و pH محلول بررسی شد. نتایج نشان داد فعالیت فوتوکاتالیزگری نانوذرات TiO2 به طور قابل ملاحظه­ ایی با دوپه کردن عناصر لانتانیدی و حضور ترکیب PWCe افزایش می­یابد. افزایش فعالیت فوتوکاتالیزگری با نهش ترکیب PWCe  به تاثیر متقابل ترکیب PWCe و TiO2 به روی یکدیگر ربط داده می­شود. مشخص شد که سنتیک واکنش تخریب فوتوکاتالیزگری متیل اورانژ و آمینو آزوبنزن از سنتیک ظاهری مرتبه اول پیروی می­کند و کاتالیزگرها به راحتی جدا و بازیابی شدند.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید