پایان نامه تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه­ای و زیست محیطی آن


فهرست مطالب

صفحه. عنوان

1-١- زئین…………………………………………………………………………………………………………………………....………………………1

١ -١-١کاربردهای زئین…………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-نانوذرات و روشهای سنتز نانو ذرات……………………………………………………………………………………………..……………3

1-2-1-نانوذرات……………………………………………………………………………………………………………………………....…………..3

1-2-2-روشهای تولید نانوذرات…………………………………………………………………………………………………………..…………..3

1-3آب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

١-3-1آلودگی آبها…………………………………………………………………………………………………………………………..………… 5

1-4ویژگیهای فلوئورید…………………………………………………………………………………………………………………….……..……..6

1-5-راههای ورود فلوئورید به آب…………………………………………………………………………………………….………..……………7

1-6-مشکلات ناشی از افزایش غلظت فلوئورید در آب……………………………………………………………………………………….8

١-6-1-فلوروزیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-راههای حذف فلوئورید از آب…………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-روشهای تعیین فلوئورید………………………………………………………………………………………………………………………..10

١-8-1-تیتراسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-2-روش پتانسیومتری…………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-3روش اسپکتروفتومتری ………………………………………………………………………………………………………………………11

1-9-جذب سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………………12

صفحه. عنوان

١-٩-١- جذب و شیمی مربوط به آن………………………………………………………………………………………………………………12

1٩-2-انواع جذب سطحی مواد بر روی جامدات…………………………………………………………………………………………….12

1-٩-3-جذب فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1٩-4-جذب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………14

1٩-5-مهم ترین عوامل موثر بر جذب سطحی………………………………………………………………………………………………..15

1-9-5-1-طبیعت جاذب……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-95-2-طبیعت ماده جذب شونده………………………………………………………………………………………………………………15

1-95-3-شرایط  محلول…………………………………………………………………………………………………………………………….15

1-۵٩-4-دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

١-١0-تعادل های جذب……………………………………………………………………………………………………………………………..16

١-١٠-١ایزوترمهای جذب سطحی……………………………………………………………………………………………………………….17

١-10١-١-ایزوترم جذب سطحی لانگمویر……………………………………………………………………………………………………17

-2-1-10-1ایزوترم جذب فرندلیچ……………………………………………………………………………………………………………………18

١١-١کمومتریکس…………………………………………………………………………. ………………………………………………………….19

١- ١2-طراحی آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………………..20

١١٢-1-زمینه های کاربردی طراحی آزمایش…………………………………………………………………………………………………..20

١-13پنج اصل اساسی در طراحی آزمایش…………………………………………………………………………………………………….23

114-ماتریس……………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

-15-1الکترودهای انتخابگر یون (ISE) ………………………………………………………………………………………………………….28

صفحه. عنوان

-16-1مروری بر کارهای پیشین……………………………………………………………………………………………………………………….29

1-16-1-جاذب­های بکار رفته برای حذف فلوئورید…………………………………………………………………………………………..29

2-16-1-الکترودهای انتخابگر یون فلوئورید گزارش شده در مراجع علمی…………………………………………………………….34

1-17-اهداف پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………….36

2-1-مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………37

2-2 دستگاهها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-٣-نرم افزارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-4- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-۴-1-تهیه محلول­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………38

٢-5- رسم نمودار کالیبراسیون…………………………………………………………………………………………………………………………40

2-6-روش کار مطالعه حذف فلوئورید از محیط آبی …………………………………………………………………………………………42

2-7روش کاربردی رسم ایزوترم های جذب …………………………………………………………………………………………………..43

2-8- بررسی اثر آنیونهای دیگر در کارایی جذب……………………………………………………………………………………………….43

 2-9-تهیهFT-IR وXRD و SEM ……………………………………………………………………………………………………………..43

210روش سنتز نانو ذرات زئین……………………………………………………………………………………………………………………..43

2-11- روش تهیه الکترود انتخابی یون فلوئورید ………………………………………………………………………………………………44

3-1-مطالعه حذف فلوئورید از آب با استفاده از جاذب(زئین اصلاح شده با سولفوریک اسید)……………………..………….45

3-1-1-طراحی ترکیب مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………….45

3-1-2-تفسیر نمودارها………………………………………………………………………………………………………………………………..49

صفحه. عنوان

3-1-3-انتخاب شرایط بهینه……………………………………………………………………………………………………………………………52

3-1-4-تکرار آزمایش در شرایط بهینه و بررسی تکرار پذیری آزمایش ها………………………………………………………………53

3-1-5-بررسی حذف فلوئورید از محلولهای آبی در حضور آنیونهای دیگر……………………………………………………………53

3-1-6-نتیجه حذف فلوئورید از نمونه آب تهیه شده از مناطق اطراف شهرستان ماکو………………………………………………54

3-1-7-نتایج حاصل از FT-IR …………………………………………………………………………………………………………………….55

3-1-8-نتایج حاصل از XRD ………………………………………………………………………………………………………………………57

3-1-9-نتایج حاصل از SEM……………………………………………………………………………………………………………………….58

31-10-نتایج SEM  و XRD نانو ذرات زئین………………………………………………………………………………………………..59

 3-2-ایزوترم های جذب……………………………………………………………………………………………………………………………… 60

-3-3طراحی الکترود خمیر کربن حساس به یون فلوئورید…………………………………………………………………………………..61

3-3-1-انتخاب نسبت اجزاء سازنده الکترود………………………………………………………………………………………………………62

3-3-2-مطالعه اثرpH……………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-3-3-بررسی ویژگیهای الکترود پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………..64

3-3-4-مطالعه انتخابگری الکترود پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………65

3-3-5-زمان پاسخ دهی و طول عمر الکترود……………………………………………………………………………………………………..66

3-3-6-کاربردهای تجزیه­ای……………………………………………………………………………………………………………………………66

3۴ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید