پایان نامه تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن


فهرست مطالب

عنوان                                              شماره صفحه

چکیده………………………………….1

فصل اول : مقدمه. 2

1-1- تاریخچه. 2

1-2- ویژگی‌های لاستیک نیتریل.. 3

1-3- کاربردهای لاستیک نیتریل.. 4

1-4-  ساختار شیمیایی.. 5

1-5- مقدار آکریلونیتریل.. 7

1-6- فرآیند تولید. 7

1-6-1-  پلیمریزاسیون. 7

1-6-2-  تکمیل‌سازی.. 9

1-7- مقایسه دو روش سرد و گرم. 10

1-8- اهداف… 10

1-8-1-  بررسی ریزساختار و ترکیب کوپلیمر لاستیک نیتریل.. 11

1-8-2-  بررسی خواص فیزیکی لاستیک نیتریل.. 12

1-8-3-  بررسی لاتکس…. 12

فصل 2 : تئوری و مروری بر مطالعات انجام شده. 14

2-1- تئوری پلیمریزاسیون امولسیونی کلاسیک…. 14

2-2- سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی.. 17

2-2-1-  مکانیسم‌ هارکینز. 17

2-2-2-  تئوری اسمیت و اوارت… 18

2-2-3-  بررسی سینتیک پلیمریزاسیون امولسیونی.. 19

2-2-4-  تغییرات سرعت با درصد تبدیل.. 20

2-3- مکانیزم های هسته گذاری.. 21

2-3-1-  شکل گیری ذرات… 22

2-3-2-  سهم مکانیسم‌های هسته گذاری مختلف برای شکل گیری ذرات… 22

2-3-3-  سرنوشت رادیکال‌ها در پلیمریزاسیون امولسیونی.. 23

2-4- پایداری کلوئیدی در پلیمریزاسیون امولسیونی.. 24

2-4-1- مکانیسم های پایدارکنندگی.. 24

2-4-2-  اثر الکترولیت‌های مختلف بر پایداری کلوئیدی.. 26

2-4-3-  فرآیند لخته کردن. 26

2-5- ترکیبات تشکیل‌دهنده پلیمریزاسیون امولسیونی و مواد مورد استفاده. 27

2-5-1-  مونومرها و نسبت آنها 27

2-5-2-  آب… 28

2-5-3-  سیستم شروع کننده. 28

2-5-4-  عوامل فعال سطحی.. 36

2-5-5-  عوامل انتقال به زنجیر. 39

2-5-6-  بازدارنده‌ها 39

2-6- اصول کوپلیمریزاسیون. 40

2-6-1-  بررسی کوپلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای بوتادین و آکریلونیتریل.. 42

2-6-2-  کوپلیمریزاسیون. 42

2-6-3-  فرآیندهای کوپلیمریزاسیون امولسیونی.. 47

2-7- مشخصات فرآیند و محصول. 50

2-7-1-  جرم مولکولی و توزیع آن. 50

2-7-2-  ترکیب شیمیایی کوپلیمر و توزیع آن. 51

2-7-3-  اتصالات عرضی.. 54

2-7-4-  مشخصات ماکروسکوپی.. 55

2-8- جمع بندی.. 56

فصل سوم : مواد مورد استفاده و روش های انجام کار. 57

3-1- مواد مورد استفاده. 57

3-2- روش تهیه نمونه ها 58

3-2-1-  مشخصا ت راکتور. 58

3-2-2- روش تهیه. 59

3-3- آزمایش های طراحی شده. 62

3-3-1-  روش های آماری برای تعیین دستور خوراک بهینه. 62

3-3-2-  بررسی اثر عوامل مختلف بر روی خواص مولکولی و ماکروسکوپی.. 63

3-4- آزمون ها و دستگاه های مورد استفاده برای شناسایی لاستیک نیتریل.. 63

3-4-1-  اندازه گیری درصد جامد لاتکس و درصد تبدیل.. 63

3-4-2-  روش لخته سازی.. 64

3-4-3-  اندازه گیری ژل. 65

3-4-4-  آزمون ویسکوزیته مونی.. 65

3-4-5-  آزمون رئومتر. 66

3-4-6- آزمون کشش…. 66

3-4-7-  آزمون مانایی فشاری.. 67

3-4-8- آزمون جهندگی.. 67

3-4-9-  آزمون سختی.. 67

3-4-10-  آزمون طیف‌سنجی رزونانس مغناطیس هسته ( NMR ) 67

3-4-11- آزمون تفرق نور پویا ( DLS ) 68

3-4-12-  آزمون گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی( DSC ) 68

3-4-13-  آزمون آنالیز عنصری ( CHNO ) 68

فصل چهارم : نتایج و بحث… 69

4-1- مقدمه‌ای بر طراحی آزمایش (DOE) 69

4-2- طراحی آزمایش غربالی  پلاکت – بورمن.. 72

4-2-1-  نتایج مربوط به تعیین درصد تبدیل: 76

4-2-2-  آنالیز داده ها 76

4-3- طراحی آزمایش تمام عاملی.. 82

4-3-1-  نتایج مربوط به تعیین درصد تبدیل.. 84

4-3-2-  آنالیز داده ها 85

4-4- تعیین دستور خوراک بهینه. 92

4-4-1-  نتایج مربوط به آزمون تفرق نور پویا 93

4-4-2-  نتایج مربوط به آزمون گرماسنجی روبشی تفاضلی.. 95

4-4-3-  بررسی ریزساختار کوپلیمر با استفاده از NMR.. 96

4-4-4-  اندازه گیری ژل. 103

4-5- بررسی تغییرات ریز ساختار کوپلیمر در حین پلیمریزاسیون. 104

4-5-1-  آزمون آنالیز عنصری.. 104

4-5-2-  آزمون NMR.. 111

4-6- تغییر عوامل به صورت مجزا بر روی دستور خوراک بهینه. 118

4-6-1-  بررسی اثر امولسیفایر صابون روزینی بر روی سینتیک پلیمریزاسیون. 118

4-6-2-  بررسی اثر دما بر روی میزان ژل. 122

4-6-3-  بررسی اثر عامل انتقال به زنجیر بر روی جرم مولکولی.. 123

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید