پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»


دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه زبان وادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A.

رشته :

زبان وادبیات فارسی

 

عنوان تحقیق :

تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

 

استاد راهنما:

دکتراکرم رحمانی

 

سال تحصیلی

94 –1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6

1-4اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………..6

1-5پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1نقدوبررسی پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………….8

1-6اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9

1-7فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………9

1-8تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………9

1-9روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….10

1-10حدودوقلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2تعریف لغوی تقابل……………………………………………………………………………………………………12

2-2-1انواع تقابل……………………………………………………………………………………………………………13

2-3مفهوم عناصراربعه……………………………………………………………………………………………………..13

2-3-1منشاپیدایش عناصراربعه………………………………………………………………………………………..14

2-3-2عناصراربعه در دوره های پیشین……………………………………………………………………………..15

2-3-3عناصراربعه در اسلام……………………………………………………………………………………………..16

2-4تعریف لغوی آب………………………………………………………………………………………………………16

2-4-1تاریخچه خلقت وتقدس آب………………………………………………………………………………….17

2-4-2آب درعلوم تجربی………………………………………………………………………………………………..17

الف

 

2-4-3نظریات جدیدعلمی درباره ی آب…………………………………………………………………………..17

2-4-4جایگاه آب درهنر………………………………………………………………………………………………….18

2-5تعریف لغوی آتش…………………………………………………………………………………………………….19

2-5-1ریشه ی لغت آتش درمتون کهن……………………………………………………………………………..19

2-5-2انواع آتش……………………………………………………………………………………………………………19

2-6تعریف لغوی نور………………………………………………………………………………………………………19

2-6-1نوردرزندگی…………………………………………………………………………………………………………20

2-6-2نمادنوردرعرفان…………………………………………………………………………………………………….20

2-6-3نوردرعلوم تجربی…………………………………………………………………………………………………21

2-6-4دیدگاه دانشمندان درباره نور…………………………………………………………………………………..21

2-6-5نوردرفلسفه………………………………………………………………………………………………………….22

2-6-6نوردرهنر……………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-7نوردرقرآن……………………………………………………………………………………………………………23

2-7تعریف لغوی ظلمت………………………………………………………………………………………………….24

2-7-1مفهوم ظلمت درادیان کهن……………………………………………………………………………………..24

2-7-2ظلمت درفلسفه…………………………………………………………………………………………………….24

2-7-3معنای ظلمت درمنظرقرآن………………………………………………………………………………………25

2-8شعرمعاصر……………………………………………………………………………………………………………….25

2-8-1تعریف لغوی شعر…………………………………………………………………………………………………56

2-8-2مفهوم اصطلاحی شعرمعاصر…………………………………………………………………………………..26

2-8-3انواع شعرنو………………………………………………………………………………………………………….27

فصل سوم:شرح احوال شاعران معاصرمورد تحقیق

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………31

3-2نیمایوشیج پدرشعرنو…………………………………………………………………………………………………31

3-2-1سبک نیما…………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-2آثارنیما………………………………………………………………………………………………………………..33

3-3 احمدشاملو……………………………………………………………………………………………………………..36

3-3-1سبک شاملو………………………………………………………………………………………………………….39  ب

3-3-2آثارشاملو……………………………………………………………………………………………………………..40

3-3-3سایرآثاروفعالیت‌ها………………………………………………………………………………………………..44

3-3-4جوایز………………………………………………………………………………………………………………….44

3-4سهراب سپهری…………………………………………………………………………………………………………46

3-4-1سبک سهراب……………………………………………………………………………………………………….47

3-4-2آثارسهراب…………………………………………………………………………………………………………..48

3-5 فروغ فرخ زاد………………………………………………………………………………………………………….51

3-5-1سبک سروده های فروغ…………………………………………………………………………………………52

3-5-2آثارفروغ……………………………………………………………………………………………………………..53

3-5-3سایرفعالیت ها………………………………………………………………………………………………………53

فصل چهارم: تقابل آب وآتش ونوروظلمت درشعرنو با تکیه برنیما ،سهراب،فروغ،شاملو

4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2تقابل آب وآتش دراشعارنیما، شاملو،سهراب،فروغ…………………………………………………………56

4-2-1تقابل آب وآتش دراشعارنیما…………………………………………………………………………………..58

4-2-2اشعارنو……………………………………………………………………………………………………………….58

4-2-3اشعارکلاسیک………………………………………………………………………………………………………59

4-2-4تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارنیما…………………………………………………………………………62

4-3 تقابل آب وآتش دراشعارشاملو………………………………………………………………………………….65

4-3-1تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارشاملو……………………………………………………………………..68

4-4تقابل آب وآتش دراشعارسهراب…………………………………………………………………………………69

4-3-1تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارسهراب……………………………………………………………………70

4-5تقابل آب وآتش دراشعارفروغ…………………………………………………………………………………….73

4-5-1تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارفروغ………………………………………………………………………75

4-6تقابل نوروظلمت دراشعارنیما،فروغ،سهراب ،شاملو……………………………………………………….77

4-6-1تقابل نوروظلمت دراشعارنیما…………………………………………………………………………………77

4-6-2تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارنیما……………………………………………………………………….80

4- 7 تقابل نوروظلمت دراشعارشاملو………………………………………………………………………………..81

4-7-1تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارشاملو…………………………………………………………………….84

ج

4-8 تقابل نوروظلمت دراشعارسهراب………………………………………………………………………………87

4-8-1تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارسهراب………………………………………………………………….90

4-9تقابل نوروظلمت دراشعارفروغ…………………………………………………………………………………..93

4-9-1تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارفروغ……………………………………………………………………..97

فصل پنجم:نتیجه گیری وارائه ی پیشنهاد

5-1نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………101

5-3ارائه ی پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….104

پیوست ها

فهرست جداول

جدول شماره(1-5)تحقیقات انجام شده مرتبط باموضوع محوری……………………………………………8

جدول شماره(5-1)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارنیما…………………………….106

جدول شماره(5-2)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارسهراب……………………….107

جدول شماره(5-3)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارفروغ…………………………..108

جدول شماره(5-4)فراوانی کاربردچهار واژه بامحوریت تقابل دراشعارشاملو………………………..109

جدول شماره(5-5)فراوانی چهارعنصردرآثارچهارشاعر………………………………………………………110

فهرست نمودار ها

نمودارشماره(5-1)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارنیما………………………………………106

نمودارشماره(5-2)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارسهراب…………………………………107

نمودارشماره(5-3)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارفروغ…………………………………….108

نمودارشماره(5-4)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارشاملو……………………………………109

نمودارشماره(5-5)مقایسه ای چهارعنصردرآثارچهارشاعر…………………………………………………..110

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………..111

چکیده

 

در آثار بسیاری از شعرا  ، عناصری چون «آب وآتش» و«نور وظلمت» ، نسبت به سایر پدیده ها کاربرد گسترده تری دارند. در فرهنگ عامه و علوم مختلف نیز، « آب و آتش »دو عنصری هستند که هرگز در کنار هم نمی توانند وجود داشته باشند و وجود یکی قطعاً علت نابودی دیگری خواهد بود. بنابراین دو چیز متضاد، دو فراهم نیامدنی و یا دو امری را که در کنار هم ناممکن باشند «آب وآتش» نام  می نهند . همچنین ، «نور» اصل هر خوبی وصلاح هرچیز و«ظلمت و تاریکی» ضد آن است.در ادبیات کلاسیک این عناصر همواره درتقابل وتضاد با یکدیگر قرار داشته اند . باتوجه به رویکرد نوگرایی وساختار شکنانه ی شعرنو ، امکان بروز چهارچوب گریزی در روابط وتقابل میان این عناصر ، مطرح می شود. هدف از این تحقیق ، بررسی میزان وجود مفهوم تقابل میان این عناصر وهمسویی بین آنها در اشعار چهار شاعر نو سرا« نیما، فروغ، سهراب و شاملو» ومقایسه ی نحوه ی کاربرد این پدیده ها در نمونه هایی از اشعار شاعران مذکور است.نتایج این تحقیق نشان می دهد گرچه در آثار این شعرا،روابط متقابل میان این عناصر،اغلب به صورت متعارف ،ضدیت وتنافر را نشان می دهند، گاه جای خود را به توافق داده وهمسو وموافق می گردند .در سروده های این شعرا ، تعابیر نمادین ، روابط میان این پدیده هارا نیز دستخوش تغییر کرده و نوعی تعامل را شکل می دهد.

 

 برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید