پایان نامه تفاوت معنا ی زندگی زنان با توجه به وضعیت یائسگی و تحصیلات


۲-۲-۲٫ کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی

کیفیت زندگی بالا و پایین می­تواند استفاده از رویکرد فردی برای تعریف آن باشد. به این معنی که قضاوت شخصی افراد به عنوان معیار بالا و پایین بودن کیفیت زندگی در نظر گرفته شود. اما باید به این نکته توجه کرد که ممکن است در یک گروه، قضاوت­های شخصی تک تک افراد همان رای اکثریت گروه شود ولی در گروه مشابه نظرات شخصی هر یک از افراد متفاوت باشد. اگر درکمان از مفهوم کیفیت زندگی به مجموع تجارب افراد کاهش دهیم، تنها به بخش کوچکی از اهداف خود در ارتباط با تحقیقات کیفیت زندگی دست پیدا کرده­ایم. اما چه زمانی کیفیت زندگی را به عنوان مفهومی نسبی در نظر می­گیریم؟ انتظارات مختلف افراد از زندگی تنها بخشی از کیفیت زندگی آن ها را تشکیل می­دهد. کیفیت زندگی برآیندی از محرومیت نسبی ناشی از تخصیص ناکافی منابع اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است. ( بوند، کورنر، ۱۳۸۹) .

۲-۲-۳٫ عوامل موثر بر کیفیت زندگی :

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، ، نسبی، متأثر از زمان و مکان ارزش­های فردی و اجتماعی است. عوامل موثر بر آن بسته به دوره زمانی و مکانی و شرایط فرهنگی تغییر می­کند. شکی نیست که واقعیت­ها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد هم در آن نقش تعیین کننده دارد. از دید الیور ۱۹۹۷ ، به نقل از غلامعلیان ، ۱۳۸۶ ) عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی در ۵ طبقه قرار می­گیرند:

  1. مشخصات فردی، شامل متغیرهای دموگرافیک.
  2. شاخص­های عینی کیفیت زندگی، که شرایط محیطی را شامل می­شوند و متغیرهای مربوط به رفاه عمومی، بهداشت محیط و تحرک، فرهنگ و مذهب، محیط طبیعی، سیاست­ها را نیز در بر می­گیرد.
  3. شاخص­های ذهنی کیفیت زندگی، که با مفاهیمی چون احساس رضایتمندی از زندگی، رفاه و آسایش جسمی و روانی و شادکامی توصیف می­شود. از طرفی نیز چهار متغیر خانواده، وضعیت جسمانی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و وضعیت روحی روانی می­توانند مستقیم یا غیرمستقیم بر روی کیفیت زندگی اثرگذار باشند که در هر فرد می­تواند یکی از این متغیرها تأثیر بیشتری داشته باشد. می­توان گفت که عامل اصلی تعیین­کننده کیفیت زندگی عبارتست از تفاوت درک شده بین آن چه هست و آن چه که باید باشد.( غلامعیان، ۱۳۸۶).

متن کامل پایان نامه