پایان نامه تفاوت حافظه کاری کودکان با لکنت و کودکان عادی


۴-۱-۶-۱- بازداری پاسخ

به اعتقاد بارکلی (۱۹۹۷) بازداری پاسخ، فرایندی عصب – روانشناختی است که به کودکان کمک می کند تا پاسخ درنگیده بدهند.

۵-۱-۶-۱- سازماندهی و برنامه ریزی

سازماندهی و برنامه ریزی، توانایی تدوین نقشه راه برای رسیدن به هدف یا تکمیل تکلیف است (علیزاده، ۱۳۸۵). همچنین، لزاکو[۱] همکاران (۲۰۰۴) برنامه ریزی و سازماندهی را به عنوان«توانایی شناسایی و سازمان دادن مراحل و عناصر مورد نیاز برای انجام یک قصد یا رسیدن به یک هدف» تعریف می نمایند.

۶-۱-۶-۱- کودکان عادی

کودک عادی کودکی است که اختلال یا ناتوانی خاصی در او گزارش نشده است.

۲-۶-۱- تعریف عملیاتی

۱-۲-۶-۱- کودکان با لکنت

در این پژوهش، منظور از کودکان دارای لکنت، آزمودنی هایی هستند که به مرکز گفتار درمانی و آموزش و پرورش و مراکز خصوصی …. مراجعه نموده و به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

۲-۲-۶-۱- حافظه کاری

منظور از حافظه کاری در پژوهش حاضر، میزان نمراتی است که آزمودنی ها از خرده آزمون حافظه عددی معکوس وکسلر به دست آورده اند.

۳-۲-۶-۱- بازداری پاسخ

منظور از بازداری پاسخ در پژوهش حاضر، میزان نمراتی است که آزمودنی ها از خرده آزمون تنظیم تصاویر وکسلر به دست آورده اند.

۴-۲-۶-۱- سازماندهی و برنامه ریزی

منظور از سازماندهی و برنامه ریزی در پژوهش حاضر، میزان نمراتی است که آزمودنی ها از آزمون آندره ری به دست آورده اند.

[۱]– Lezak

 

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید