پایان نامه تفاوت بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش


مدل های توانمندسازی

مدل هایی که بر ویژگی های عام توانمندسازی تأکید دارند

۱- مدل باون و لاولر: این صاحبنظران عامل توانمندی را در چهار جزء سازمانی می‌دانند.

 1. اطلاعات درباره عملکرد سازمان
 2. پاداش بر مبنای عملکرد سازمانی
 3. قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر جهت سازمان
 4. قدرت در اخذ تصمیمات مؤثر بر عملکرد سازمان

۲- مدل اسپریتزر[۱]: اسپریتزر بر مبنای آزمون مدل توماس و ولتهوس در سطح کارکنان میانی یک سازمان تجاری و کارکنان سطح عملیاتی یک سازمان بیمه، عوامل مؤثر بر توانمندی روانی و نتایج حاصله از توانمندی روانی را در قالب مدل تصویری چنین بیان می‌دارد (اسپریتزر،۱۹۹۵).:

 

* دسترسی به اطلاعات(مأموریت و عملکرد سازمان)

* پاداشها

توانمندی روان* تأثیر

* عزم شخصی

* شایستگی

* معناداری

* اثربخشی سازمان خلاقیت

شکل۲-۱ مدل اسپریتزر منبع: (اسپریتزر،۱۹۹۵).

 

۳- مدل کوئین و اسپریتزر[۲]: ایشان نگرش به توانمندسازی را به دو دیدگاه ایستا و پویا تقسیم‌بندی می‌کنند. در دیدگاه ایستا اعتماد بر این است که توانمندسازی تفویض تصمیم‌گیری در یک چارچوب روشن است. پاسخگویی تفویض می‌شود و افراد در برابر نتایج مسئول هستند. اما در یک نگرش پویا، توانمندسازی پذیرش ریسک، رشد، تغییرات، درک نیازهای کارکنان، مدلسازی رفتار توانمند برای آنها، تیم‌سازی و ترغیب رفتار همکارانه، تشویق ریسک‌پذیری هوشمندانه و اعتماد کردن به افراد در اجرای کار است. به هر حال هر یک از دو دیدگاه ایستا و پویا دارای نقص است و ترکیبی از این دو مورد نیاز است. ایشان معتقدند برای حرکت از دیدگاه پویا چهار گام نیاز است:

 1. ایجاد چشم‌انداز روشن و چالش برای رسیدن به آن
 2. جریان باز اطلاعات و انجام کار تیمی
 3. برقراری نظم و اعمال کنترل
 4. وجود حمایت سازمانی و احساس امنیت و ثبات(جانسون[۳]،۲۰۱۳).

۴- مدل آلفرد باندورا[۴]: باندورا اعتقادات خوداثربخشی و نقش آن را در احساس توانمندی شخص مفهوم‌سازی کرده است.

 1. استفاده از حمایت احساسی مثبت در فشارها و هیجانات کاری.
 2. استفاده از ترغیب و تشویق مثبت.
 3. داشتن مدل از افراد موفقی که اعضا آن‌ها را می‌شناسند.
 4. تحقق تجارب واقعی از تسلط در انجام موفق کارها(جانسون،۲۰۱۳).

۵- مدل ایده‌ال نولر[۵]: وی بیان می‌دارد که ما از توانمندسازی فرد یا گروهی از افراد در یک موقعیت معین وقتی دارای شرایط زیر هستند سخن می‌گوییم:

 1. توانایی کامل تصمیم‌گیری را دارا هستند.
 2. مسئولیت کامل اجرای هر نوع تصمیم را به عهده دارند.
 3. دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیم‌گیری و اجرا آن را دارند.
 4. *مسئولیت کامل پذیرش پیامدهای هرنوع تصمیم گرفته شده را دارند(فرهنگی واسکندری،۱۳۹۰).

[۱]-Spreitzer

[۲]-Quinn & Spreitzer

[۳]-Johnson

[۴]-Alfred Bandura

[۵]-Noller

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید