پایان نامه تفاوت بازداری پاسخ کودکان با لکنت و کودکان عادی


۱-۲- کارکردهای اجرایی

کارکردهای شناختی، محصول فرایندهای پردازشی مغز است و شامل دو زیر مجموعه است؛ یکی کارکردهای مبتنی بر قانون[۱] که تفکر و عملکرد فرد را تنظیم  و کنترل می­کند و تحت عنوان کارکردهای اجرایی[۲]  شناخته می­شود و دیگری کارکردهای غیرقانونمند[۳] که به مبتنی بر هیجانات، امیال، شناخت اجتماعی و عوامل تأثیرگذار موقعیتی است (پاسینی[۴] و همکاران، ۲۰۰۷). کارکردهای اجرایی، شامل انعطاف­پذیری شناختی و توانایی مدیریت مؤلفه­های مداخله­گر در رفتارهای هدف­گرا و پیش­بینی پیامدهای ناشی از یک عملکرد است (آردیلا و سورلوف[۵]، ۲۰۰۷).  کارکردهای اجرایی، از جمله توانایی هایی هستند که کودکان در آینده برای یادگیری های مدرسه ای به آنها نیازمندند (کرک، گالاگر، آناستازیو و کولمان[۶]، ۲۰۰۶) و بروندادهای رفتار را تنظیم می کنند و معمولاً شامل بازداری و کنترل محرک ها، حافظه کاری، انعطاف پذیری شناخت، برنامه ریزی و سازماندهی هستند (دنکلا[۷]، ۱۹۹۶). به عبارت دیگر، کارکردهای اجرایی مجموعه ای از تواناییهای عالی، شامل خودگردانی، خودآغازگری، برنامه ریزی، انعطاف شناختی، حافظه کاری، سازماندهی، ادراک پویا از زمان، پیش بینی آینده و حل مسئله است که در فعالیت های روزانه و تکالیف یادگیری به کودکان کمک می کند (داوسون، ۲۰۰۴؛ علیزاده، ۱۳۸۴).

گروهی از محققین برای تبیین کارکردهای اجرایی از مفهوم چگونگی و چرایی رفتارهای انسان و گروهی دیگر این کارکردها را در دامنه های شناختی متفاوت، گروه­بندی می­کنند که شامل برنامه­ریزی و سازماندهی رفتار، بازداری و مهار پاسخ، تداوم عملکرد، کاهش تسلط و توانایی شروع عملکرد است (آردیلا، ۲۰۰۸). میاک[۸] و همکاران (۲۰۰۰) شواهدی مبنی بر تقسیم کارکردهای اجرایی به سه مؤلفه­ شناختی مشتمل بر مهار، انتقال و به روز رسانی ارائه می دهد که اگر چه قابل تفکیک هستند، امّا در فرایند تنظیم و کنترل بسیاری از عملکردها هر سه با هم ایفای نقش می­کند. از جمله مؤلفه­های دیگری که این پژوهشگران معرفی کردند، برنامه­ریزی، تصمیم­گیری و حل مسأله است. یک تقسیم ­بندی دیگر کارکردهای اجرایی به دامنه­­های اصلی، شامل پنج مؤلفه ی مهار فوری پاسخ، برنامه ریزی، انعطاف­پذیری شناختی، انتقال توجه و حافظه­ی کاری است (دنیلسون، لوسی، رانبرگ و نیلسون[۹]، ۲۰۱۰).

[۱]– rule Base Functions

[۲]– executive Functions

[۳]– non Rule Base Functions

[۴]– Pasinni

[۵]– Ardila & Surloff

[۶]– Kirk, Gallagher, Anastasiow & Coleman

[۷]– Denckla

[۸]– Miyake

[۹]– Danielsson, Lucy, Ronnberg, Nilsson

 

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید