پایان نامه تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با استفاده از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

استاد راهنما

دکتر عباس مهدویان

 

اسفند ماه 1387

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

 

امروزه با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز در زمینه هایی چون ابر سازه ها ، پلهای عظیم ، منوریل و … و با عنایت به اهمیت عوامل موثری مانند زمان و هزینه در این پروژه ها مهندسین فاز صفر ( فاز مطالعاتی) را در خصوص کاهش هزینه و زمان مرحله ای مهم می دانند.

در مطالعات اولیه هر پروژه عمرانی، یکی از پارامترهای ضروری تعیین نشست تحکیمی می باشد به طوری که عدم انجام و یا حتی دقت ناکافی نتایج سبب خسارات جبران ناپذیری به کل پروژه وارد می نماید.

این شاخص با انجام آزمایش تحکیم تعیین می شود.با توجه به ماهیت و روش انجام این آزمایش، کسب نتایج همواره هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. به همین منظور در این پایان نامه با توجه به وجود روشهای قوی و موثری همچون، Anfis وNatural network که با دقت مطلوبی مدلی از نتایج آزمایشگاهی را می دهد با کمک نرم افزارMatlab سعی بر بدست آوردن مدلی بر اساس پارامترهای موثر وابسته به تعیین این شاخص گردید به نحوی که بتوان مقایسه ای با روابط دیگر محققین و نتایج آزمایشگاهی تعیین پارامترهای تحکیم داشت. بر اساس نتایج مدل ارائه شده، مشاهده گردید که نسبت به روابط قبلی از خطای کمتری برخوردار است و تطابق بهتری با نتایج واقعی دارد ضمن اینکه می توان در زمان کمتری به نتایج قابل قبولی دست یافت.

 

 

واژه‌های کلیدی:

نشست تحکیمی، شبکه‌های عصبی، فازی

 

Abstract

 

Nowdays, due to the growing constructions in subjects like huge structures , large bridges , railway and monorails etc and the importance of factors such as time and cost ,engineers in such         projects emphasis on zero phase to reduce these factors.
In initial studies of each civil projects one of the important things to determine is subsidence consolidation .otherwise neglecting or inadequate accuracy of the results will cause damage to the project.

This index is determined with the consolidation test. with regard to the nature and the methods of this test , reaching to the favorite result will consume a lot of time and cost to itself. Therefore, in this thesis, by the use of strong and effective methods like ANFIS and NEURAL NETWORK which gives accurate laboratory results and by the use of matlab software tries to obtain a model based on effective parameters to determine the index so that it can be compared with laboratory parameters and other reasercher’s formulas in consolidation parameters.Based on the results of the model it was observed that the error is less than the previous relationships and it better conforms with the actual results and moreover it may consume less time to achieve acceptable results.

 

فهرست

عنوان                                                                               شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات.. 1

1- مقدمه. 2

1-1- تعریف مساله و هدف از پژوهش.. 2

1-2- پدیده تحکیم 2

1-3- منطق فازی.. 3

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- شناسایی پارامترهای موثر در نشست تحکیمی خاک.. 7

2-3- مروری بر تاریخچه تحقیقاتی نظریه مجموعه‌های فازی و زمینه‌های آن در مهندسی عمران. 9

2-3-1- اولین زمینه‌های فکری.. 9

2-3-2- دهه 60: ظهور فازی.. 9

2-3-3- دهه 70: تثبیت مفاهیم بنیادی و ظهور اولین کاربردها 10

2-3-4- دهه 90 و سالهای آغازین قرن 21: چالشها کماکان باقیست.. 11

2-3-4- فازی در ایران: 11

2-3-5- نظریه فازی در مهندسی عمران. 12

فصل سوم: تحکیم 13

3- 1 مقدمه. 14

3-2 اصول پایه تحکیم 14

3-2-1 مفاهیم کلی تحکیم یک بعدی.. 14

3-2-2 نظریه تحکیم یک بعدی.. 15

3-2-2-1 محاسبه نشست تحکیم یک بعدی: 16

3-2-2-2 حل معادله تحکیم 18

3-2-2-3 آزمایش تحکیم 19

3-2-2-3-1 آزمایش تحکیم با سرعت تغییر شکل نسبی ثابت.. 20

3-2-2-3-2 آزمایش تحکیم با شیب ثابت.. 21

3-2-2-4 خصوصیات تراکم پذیری.. 23

3-2-2-4-1 اندازه گیری غیر مستقیم شاخص تراکم: 24

3-2-3 نشست تحکیم 25

3-2-4 درجه تحکیم 26

3-2-5 محاسبه ضریب تحکیم با استفاده از نتایج آزمونها آزمایشگاهی. 27

3-2-5-1 روش لگاریتم زمان. 27

3-2-5-2 روش ریشه دوم زمان. 28

3-2-5-3 روش شیب بیشینه سو. 29

3-2-5-4 روش محاسباتی سیوارام و سوامی. 30

3-2-6 تاثیر دست خوردگی نمونه بر روی منحنی : 30

3-2-7 تحکیم ثانویه. 31

3-2-7-1 تاثیر تحکیم ثانویه بر روی فشار پیش تحکیمی. 33

3-2-8 تحکیم به کمک زهکش‌های ماسه‌ای.. 34

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید