پایان نامه تعیین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان


۴ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات مختلف مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشد.

جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند.

محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید.جامعه آماری را جامعه‌ی هدف نیز می گویند (دلاور،۱۳۸۰).

آن چه  که در پژوهش مهم است این است که حجم جامعه با دقت و به صورت کامل تعریف شود. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را می سازند. جامعه آماری این پژوهش ۲۵۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک های ملت شهرستان آمل است.

نمونه‌ها به دو روش کلى انتخاب مى‌شوند. روش احتمالى که از ارزش علمى برخوردار است و به روش تصادفى موسوم است و روش غیراحتمالى که به روش وضعى معروف است (حافظ نیا، ۱۳۸۲).

نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه ی تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه، به عبارت دیگر نمونه گیری عبارت از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه است و در مقابل سر شماری از جامعه متناهی، بررسی است که تمام واحدهای جامعه را در بر می گیرد که در این پژوهش همان گونه که ذکر شد تعداد مدیران و کارکنان  شعب بانک های ملت شهرستان آمل، ۲۵۰ نفر می‌باشد، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، نمونه آماری مناسب برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطای ۰۵/ ، ۱۵۰ نفر درنظر گرفته شد.

۳-۵ ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده‌ها

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از منابع زیر استفاده شده است:

  1. اطلاعات کتابخانه ای: شامل کتب و مقالات فارسی و لاتین و منابع موجود در اینترنت جهت تدوین مباحث تئوریک و مرور ادبیات موضوع در فصل دوم.

۲٫تحقیق میدانی: شامل پرسشنامه جهت بهره گیری از نظرات جامعه ی آماری پژوهش. نحوه تهیه پرسشنامه به این صورت بوده است که با مطالعه کتب و مقالات مختلف، شاخص های سنجش هر یک از متغیرها استخراج شده است.

ابزار گرداوری داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد، که پرسش‌نامه مذکور محقق ساخته بوده و با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات اخیر جمع‌آوری گردید است.

جدول ۳-۱٫ جدول تناظرمتغبرهای تحقیق با سوالات

متغیرنوع متغییرتعدادسوال
رفتار شهروندی سازمانیمستقل۱۰
وفاداری مشتریانوابسته۱۰

 

جهت اندازه گیری متغیرها نیز از طیف لیکرت که به شکل خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد امتیاز بندی شده اند، استفاده شده است. نحوه امتیاز بندی نیز به شرح زیربوده است:

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید