پایان نامه تعیین میزان تاثیر بازی های آموزشی بر عامل اصالت در کودکان


جامعه مورد پژوهش

در این تحقیق جامعه موردتحقیق تمام مراکز پیش دبستان(۱۰ مرکز) شهرستان فراشبند را شامل می شود.

نمونه و روش نمونه گیری

از تمام مراکز به صورت تصادفی دو مرکز برای نمونه انتخاب می شود واز هر مرکز ۳۰کودک انتخاب می شود.

 

ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها:

پرسش نامه فرم A خلاقیت تورنس

روش اجرای پژوهش

در این پژوهش، روش نیمه آزمایشی می­باشد .تمام مراکز پیش دبستانی شهرستان فراشبند را به عنوان جامعه انتخاب کرده و از بین این مراکز دو مرکز را به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب می کنیم و از این دو مرکز ۳۰ دانش آموز را انتخاب کرده و یک گروه را به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر را به عنوان گروه کنترل انتخاب می کنیم و سپس نحوه اجرای کار با آزمون فرم A خلاقیت تورنس  را برای هر دو گروه توضیح داده و بعد از هر دو گروه پیش آزمون می گیریم و بعد از این کار به مدت ۱۴جلسه بازی های مورد نظر را با گروه آزمایش اجرا کرده و بعد از اتمام اجرای بازی ها از هر دو گروه پس آزمون می گیریم. بازی­های آموزشی گروه سنی ۶-۴ سال بر اساس اهداف آموزشی انتخاب و به کودکان هر گروه آموزشی، آموزش داده و اجرا می­شوند. گروه ۵-۴ سال (۱۵نفر) و گروه ۶-۵ سال (۱۵نفر) برای هر گروه ۱۴ بازی در ۱۴ جلسه درنظر گرفته می­شود و جلسه­ی ابتدایی برای معرفی و جلسه نهایی نیز برای تمرین و اصلاح اجرا صورت می­گیرد.

روش تحلیل  یافته ها

دراین تحقیق ازآمارتوصیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و تعیین معنا داری بین پیش آزمون و پس آزمون برای هر دو گروه استفاده می شود.

 متن کامل پایان نامه

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید