پایان نامه تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با استفاده از فناوری غیرمخرب اشعه ایکس


دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

بخش مکانیک ماشین­های کشاورزی

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک ماشین­های کشاورزی

 

تعیین مقدار کمی پارامترهای بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی با استفاده از فناوری غیرمخرب اشعه ایکس

 

استاد راهنما  :

دکتر سید مهدی نصیری

 

مهر ماه 1391

 

چکیده

در این تحقیق عکسبرداری مقطعی با استفاده از اشعه ایکس ((CT-scan به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین مقدار کمی برخی خواص بیوفیزیکی دو رقم میوه انار محلی شامل رباب ملس و رباب ترش با دو اندازه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. خواص بیوفیزیکی میوه­ها شامل وزن، حجم و جرم حجمی میوه، وزن، حجم و جرم حجمی آب، وزن و حجم آریل،  و نسبت حجمی آریل به میوه، وزن و حجم پوست، و نسبت حجمی پوست به میوه، وزن و حجم هسته، و نسبت حجمی هسته به میوه، نسبت حجمی آب به میوه، نسبت حجمی آب به آریل و نسبت حجمی هسته به آریل به صورت واقعی و همچنین به کمک روش غیر مخرب اشعه ایکس محاسبه گردید. برای بخش­بندی تصاویر تولید شده اشعه ایکس ساختار درونی میوه انار (به سه بخش پوست، آریل و هسته) و عملیات پردازش تصویر از نرم افزار Matlab استفاده شد. روابط رگرسیون خطی جهت تخمین حجم میوه انار و اجزای درونی آن شامل پوست، آریل، هسته و آب به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که فاکتور رقم اثر معنی داری بر پارامترهای بیوفیزیکی بیان شده در فوق به جز وزن و حجم میوه دارد (05/0p<). فاکتور اندازه اثر معنی داری بر برخی از پارامترهای بیوفیزیکی بیان شده داشت اما اثر معنی داری بر نسبت حجمی آب به میوه نداشت. ضرایب تبیین روابط تخمین حجم کل میوه، پوست، آریل، هسته و آب مربوط به هر دو اندازه­ به ترتیب 8/97، 2/97، 1/95، 5/93 و 4/94 درصد برای رقم رباب ملس و 3/97، 7/94، 4/94، 8/91 و 9/91 درصد برای رقم رباب ترش بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون چاو نشان داد که روش غیر مخرب سی­تی اسکن به خوبی می­تواند حجم انار و اجزای درونی آن را تخمین بزند.

 

 

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه. 2

فصل دوم. 7

مروری بر پژوهش‌های پیشین.. 8

1-2 انار 8

2-2 تاریخچه و پراکنش انار 8

2-3 گیاه­شناسی و رده بندی.. 9

2-4 میوه انار 10

2-5 گروه­بندی انواع انار 11

2-6 درجه­بندی میوه انار 12

2-7 ماشین بینایی.. 12

2-8 پردازش تصویر. 15

2-9 توموگرافی ساده 18

2-10 توموگرافی کامپیوتری.. 19

2-11 اصول توموگرافی کامپیوتری.. 20

2-12 روشهای بازسازی تصویر. 21

2-13 مروری بر پژوهشهای گذشته. 23

2-13-1 تحقیقات انجام شده در زمینه خواص فیزیکی و کیفی میوه انار 23

2-13-2 استفاده  از روشهای غیر مخرب  در ارزیابی کیفیت میوه­ها 26

2-13-3 تحقیقات انجام شده در زمینه پردازش تصویر. 30

فصل سوم. 35

مواد و روشها 36

3-1 انتخاب ارقام و برداشت میوه 36

3-2 انتخاب اندازه میوه­ها 37

3-3 اندازه­گیری رطوبت اولیه دانه و پوست میوه­های انار 38

3-4 اندازه­گیری پارامترهای بیوفیزیکی میوه انار 39

3-4-1 اندازه­گیری وزن. 39

3-4-2 محاسبه حجم و جرم حجمی واقعی.. 40

3-5 آب­گیری میوه انار 41

شکل3-3 ابزار مورد استفاده برای اندازه­گیری حجم. 41

3-6 آزمون غیر مخرب اشعه ایکس… 42

3-6-1 اصول کار دستگاه سی­تی اسکن.. 42

3-6-2 اجزای اصلی دستگاه سی­تی اسکن.. 43

3-6-2-1 منبع تولید اشعه ایکس… 44

3-6-2-2 آشکارسازها 45

3-6-2-3 دریافت داده­ها 45

3-6-3 پردازش داده­ها و اعداد سی­تی اسکن.. 46

3-7 پردازش تصاویر. 46

3-7-1 قطعه­بندی تصویر. 48

3-7-2 عنصر سازه 51

3-7-3 جداسازی زمینه از تصویر اصلی.. 53

3-7-4 استخراج ویژگیهای تصاویر. 56

3-7-5 بخش­بندی ساختار درونی تصاویر میوه انار 57

3-8 تجزیه و تحلیل آماری.. 58

فصل چهارم. 61

نتایج و بحث… 62

4-1 کلیات.. 62

4-2 درصد رطوبت اولیه آریل و پوست.. 62

4-3 وزن، حجم و جرم حجمی میوه انار 63

4-4 وزن، حجم و جرم حجمی آب میوه انار 67

4-5 وزن ، حجم و درصد وزن آریل به وزن میوه انار 70

4-6 وزن، حجم و درصد وزن پوست به وزن میوه انار 73

4-7 وزن، حجم و درصد وزن هسته به وزن میوه انار 76

4-8 درصد وزن آب به وزن میوه، درصد وزن آب به وزن آریل و درصد وزن هسته به آریل   79

4-9 روابط تخمین حجم. 82

4-9-1 روابط تخمین حجم کل میوه انار 82

4-9-2 روابط تخمین حجم پوست میوه انار 86

4-9-3 روابط تخمین حجم آریل میوه انار 90

4-9-4 روابط تخمین حجم هسته میوه انار 94

4-9-5 روابط تخمین حجم آب میوه انار 98

4-10 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم. 102

4-10-1 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم کل میوه انار 103

4-10-2 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم پوست میوه انار 104

4-10-3 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم آریل میوه انار 105

4-10-4 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم هسته میوه انار 108

4-10-5 مقایسه روابط رگرسیون تخمین حجم آب میوه انار 108

4-11 نتیجه گیری کلی.. 111

4-12 پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..112

منابع. 113

براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد