پایان نامه تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر

فهرست مطالب:

-1- مقدمه                                                                                               1

1-2- بیان مساله                                                                                  5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                 8

1-4- اهداف پژوهش                                                                              11

1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                                  12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن                                                   19

2-1-1- تاریخچه                                                                                  19

2-1-2- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن                                   21

2-1-3- شیوع اختلال بدشکلی بدن                                                            25

2-1-4- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی بدن                                             27

2-1-5- رابطه اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی       31

و اختلالات خوردن با اختلال بدشکلی بدن

2-1-6- تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن                                                         39

2-1-7- اشکال بالینی اختلال بدشکلی بدن                                                    43

2-1-8- تظاهرات بالینی اختلال بدشکلی بدن                                                 46

2-1-9- دامنه‌ای از پیامدهای اختلال بدشکلی بدن                                           53

2-1-10- جنسیت و اختلال بدشکلی بدن                                                     57

2-1-11- اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف                                             59

2-1-12- رابطه تصویر بدنی با اختلال بدشکلی بدن                                          65

2-1-13- ارتباط جراحی ترمیمی با اختلال بدشکلی بدن                                    68

2-2- سبب شناسی                                                                               72

2-2-1- راه اندازها                                                                                72

2-2-2- عوامل خطرزای زیستی- ژنتیکی                                                      73

2-2-3- عوامل خطرزای روانشناختی                                                           79

2-2-4- عوامل خطرزای فرهنگی- اجتماعی                                                   96

2-3- پیشینه پژوهش                                                                                      98

2-4- سوالات و فرضیات پژوهش                                                             107

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1- طرح تحقیق                                                                                109

3-2- جامعه آماری                                                                                      109

3-3- روش نمونه گیری                                                                            109

3-4- شیوه اجرا                                                                                     109

3-5- ابزارهای پژوهش                                                                             110

3-5-1- مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن     110

3-5-2- پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ( BDDQ)                                            111

3-5-3- پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم                                                   112

3-5-4- پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی                                              114

3-5-5- پرسشنامه فوبی اجتماعی                                                                115

3-5-6- پرسشنامه نگرش‌های خوردن                                                            116

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید