پایان نامه تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز


دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

تعیین شیوع اختلال بدشکلی بدن و میزان همایندی آن با اختلال افسردگی اساسی، وسواس فکری-عملی، اضطراب اجتماعی و اختلالات خوردن در دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز

استاد راهنما:

دکتر عبدالعزیز افلاک سیر

فهرست مطالب:

-1- مقدمه                                                                                               1

1-2- بیان مساله                                                                                  5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                 8

1-4- اهداف پژوهش                                                                              11

1-5- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                                  12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

2-1- توصیف و ماهیت اختلال بدشکلی بدن                                                   19

2-1-1- تاریخچه                                                                                  19

2-1-2- تعریف و ملاکهای تشخیصی اختلال بدشکلی بدن                                   21

2-1-3- شیوع اختلال بدشکلی بدن                                                            25

2-1-4- اختلالات همایند با اختلال بدشکلی بدن                                             27

2-1-5- رابطه اختلال اضطراب اجتماعی، افسردگی اساسی، وسواس فکری- عملی       31

و اختلالات خوردن با اختلال بدشکلی بدن

2-1-6- تشخیص افتراقی اختلال بدشکلی بدن                                                         39

2-1-7- اشکال بالینی اختلال بدشکلی بدن                                                    43

2-1-8- تظاهرات بالینی اختلال بدشکلی بدن                                                 46

2-1-9- دامنه‌ای از پیامدهای اختلال بدشکلی بدن                                           53

2-1-10- جنسیت و اختلال بدشکلی بدن                                                     57

2-1-11- اختلال بدشکلی بدن در سنین مختلف                                             59

2-1-12- رابطه تصویر بدنی با اختلال بدشکلی بدن                                          65

2-1-13- ارتباط جراحی ترمیمی با اختلال بدشکلی بدن                                    68

2-2- سبب شناسی                                                                               72

2-2-1- راه اندازها                                                                                72

2-2-2- عوامل خطرزای زیستی- ژنتیکی                                                      73

2-2-3- عوامل خطرزای روانشناختی                                                           79

2-2-4- عوامل خطرزای فرهنگی- اجتماعی                                                   96

2-3- پیشینه پژوهش                                                                                      98

2-4- سوالات و فرضیات پژوهش                                                             107

فصل سوم: روش تحقیق

 

3-1- طرح تحقیق                                                                                109

3-2- جامعه آماری                                                                                      109

3-3- روش نمونه گیری                                                                            109

3-4- شیوه اجرا                                                                                     109

3-5- ابزارهای پژوهش                                                                             110

3-5-1- مقیاس اصلاح شده وسواس فکری عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن     110

3-5-2- پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن ( BDDQ)                                            111

3-5-3- پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم                                                   112

3-5-4- پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی                                              114

3-5-5- پرسشنامه فوبی اجتماعی                                                                115

3-5-6- پرسشنامه نگرش‌های خوردن                                                            116

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید