پایان نامه تعیین شناخت عوامل منجر به انتخاب محصول ارگانیک توسط مصرف کنندگان


مواد و روشها

تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و با رویکرد کمی و به روش توصیفی-پیمایشی انجام خواهد گرفت. جامعه آماری مورد بررسی، کلیۀ مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان هستند.

۱-۹) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

برای گرآوری اطلاعات ابتدا با مراجعه به کتابخانه و بررسی اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق و سپس  با استفاده از روش میدانی، برای گردآوری نظر مصرف کنندگان، با استفاده از پرسشنامه عمل خواهد شد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات اولیه از پرسشنامه استفاده خواهد شد. سوالات پرسشنامه به گونه ای طراحی می شود که پاسخ دهندگان، گزینه ها را بر مبنای طیف لیکرت علامت گذاری کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع خواهد شد .

۱-۱۰) روش تجزیه تحلیل اطلاعات

در این پژوهش از آزمون تحلیل عاملی و همچنین با توجه به ماهیت  فرضیه ها، از روش های آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده می گردد. از روش های آماری دیگر مورد استفاده در این تحقیق، آزمون فریدمن برای بررسی تفاوت عوامل مؤثر بر انتخاب خرید محصولات ارگانیک می باشد. همچنین برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Spss  و  Lisrel استفاده خواهد شد.

۱-۱۱) قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی

از لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه بازاریابی است و از آنجایی که محصولات ارگانیک شاخه ای از محصولات سبز هستند بنابراین با مقوله ای از بازاریابی با عنوان بازاریابی سبز روبرو هستیم. قلمرو مکانی این تحقیق کلیه فروشگاه های عرضه کننده مرغ سبز در استان گیلان می باشد که به علت محدود بودن تعداد این فروشگاه ها در استان، محقق به ناچار تقریباً به همۀ آنها مراجعه کرده است.

قلمرو زمانی این تحقیق از زمان آغاز که محقق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شروع به انجام کارو سپس با مطالعات میدانی اقدام به جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن کرد، تا پایان آن ۶ ماه می باشد.

۱-۱۲) جنبه های جدید بودن و نوآوری

مهمترین نوآوری این پژوهش مدل مفهومی آن است که بر گرفته از مدل های گوناگون در زمینه عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیک می باشد که برای اولین بار بر روی محصول مرغ سبز در استان گیلان انجام گرفته است.

 

 

۱-۱۳) تعاریف واژگان

انتخاب مصرف کنندگان[۱]: انتخاب مصرف کنندگان بخشی از فرایند های رفتار مصرف کننده می باشد. بلچ و بلچ[۲] رفتار مصرف کننده را فرایندها و فعالیت های افراد در ارتباط باهم، در هنگام جستجو برای انتخاب، خرید، استفاده، ارزیابی و یا کنار زدن و انتخاب نکردن محصولات و خدماتی که برای بر ﺁوردن نیاز ها و خواسته های خود احتیاج دارند، تعریف می کنند. انتخاب مصرف کنندگان ﺗﺋوری از اقتصاد خرد است که مرتبط با اولویت بندی کالاهای مصرفی، خدمات و هزینه ها، مصرف و در ﺁخر منحنی تقاضاهای مصرف کننده است. اولویت مصرف کنندگان در انتخاب محصولات چیزی است که توسط مصرف کنندگان ترجیح داده شده و به عنوان گزینه اصلی مصرف کننده نام برده می شود.

مصرف کننده سبز[۳]: مصرف کننده سبز، مصرف کننده ای است که علاقه مند به محیط زیست می باشد. علاقه مندی زیست محیطی یک ویژگی شخصیتی است که با گرایش هایی به سمت مساﺋل زیست محیطی مشخص (از قبیل آلودگی هوا و حفاظت حیات وحش)، حمایت از سرمایه گذاری های دولت در جهت حفاظت از محیط زیست، مشارکت داوطلبانه در فعالیت های زیست محیطی و اولویت دادن به خط مشی های زیست محیطی، نمایان می گردد (Guber, 2003). گتزنر و گرابنر-کراتر[۴]، در تحقیق خود جهت تشریح ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کنندگان علاقه مند به محیط زیست، نشان دادند که در کل، سن ، سطح درآمد، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، جنسیت و سطح تحصیلات، در شکل گیری ایده ها و رفتار های زیست محیطی مصرف کنندگان نقش دارند.

محصول سبز[۵]: محصولی است که ضرر کمتر به محیط زیست وارد آورد و از روش های تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، استفاده مجدد، بازیافت و کاهش به دست می آورد و دارای سه ویژگی است (Kamble, 2007):

  • برای ارضاﺀ نیازهای واقعی بشر طراحی شده باشد؛
  • برای سلامت بشر ضرر نداشته باشد؛
  • در تمام دوره عمر خود سبز با شد.
  1. Consumer choice
  2. ۲. Belch & Belch, 2007
  3. ۳٫ Green Consumer
  4. Getzner & Grabner-Krauter, 2004
  5. ۵٫ Green Product

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل