پایان نامه تعیین رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت


فرضیات تحقیق

۱- میان هر یک از سبک های رهبری ملاحظه کار و سازمان دهنده و مشارکتی مدیران با خشنودی شغلی معلمان رابطه وجود دارد. ۲- رابطه همبستگی های چند گانه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان معنی دار است.

۳- بین سبکهای رهبری مدیران و ارزیابی آنان از عملکرد معلمان رابطه وجود دارد. ۴- رابطه همبستگی های چند گانه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان معنی دار است ۵- بین سبکهای رهبری مدیران و ارزیابی آنان از عملکرد معلمان رابطه وجود دارد. ۶- بین خشنودی شغلی معلمان و ارزیابی مدیران از عملکرد ایشان رابطه معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری:بین سبک های رهبری ملاحظه کار و سازمان دهنده مدیران با خشنودی شغلی معلمان رابطه وجود دارد. اما در مورد سبک رهبری مشارکتی چنین رابطه ای ملاحظه نگردید.

عنوان تحقیق پنجم:بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین

محقق: صدیقه شهاب فر                             استاد راهنما: حسینعلی کوهستانی

دانشگاه فردوسی مشهد مقطع ارشد سال ۱۳۹۰٫

خلاصه‌ی تحقیق:

این تحقیق که با هدف بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق ۱۶۵ تن از مدیران مدارس مشهد بوده است که از بین آنها ۲۷۵ نفر بعنوان نمونه  وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

فرضیه اصلی: میان سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:مدیران مدارس استثنایی به کار خود علاقمندند. ۲- معلمان مدارس استثنایی از شیوه مدیریت مدیران خود راضی هستند ۳- این معلمان از همکاران خود رضایت دارند. ۴- مدیران مدارس استثنایی اعتماد لازم را نسبت به معلمان دارند. ۵- این مدیران معلمان را در تصمیم گیریها مشارکت می دهند. ۶- تعامل و همکاری خوبی بین مدیر و معلمان وجود دارد. ۷- نوع مدیریت مدارس کارمدار و تأکید بر انجام قوانین و مقررات است.

نتیجه گیری: تمامی فرضهای فرعی به غیر از فرضیه هفتم با سطح اطمینان ۹۹درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. در تجزیه و تحلیل فرض اصلی تأیید گردید که سبک مدیریت تا حدود ۳۰درصد در رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مشهد تأثیر دارد.

عنوان تحقیق ششم: بررسی تأثیر رضایت شغلی و سبک رهبری بر بهداشت روانی دبیران منطقه هشت تهران

محقق: مینو معظمی                       استاد راهنما: منوچهر جواهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران. سال ۹۰-۱۳۸۹

خلاصه تحقیق:

این تحقیق که باهدف بررسی تأثیر رضایت شغلی و سبک رهبری بر بهداشت روانی دبیران منطقه هشت تهرانصورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق ۱۵۴ تن از معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه منطقه ۸ تهران بوده است که از بین آنها ۱۱۱ نفر بعنوان نمونه  وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

۱- بین میزان رضایت شغلی دبیران تحت سرپرستی مدیران رابطه مدار، وظیفه مدار، و مستقل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

۲- بین رضایت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت وجود دارد.

۳- بین میزان رضایت شغلی دبیران زن و مرد تحت سرپرستی رابطه مدار، وظیفه مدار و مستقل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

۴- بین میزان بهداشت روانی دبیران تحت بررسی مدیران رابطه مدار، وظیفه مدار و مستقل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.

۵- بین میزان بهداشت روانی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری: تمام فرضیات محقق بجز فرضیه دوم رد می شوند و فقط بین رضایت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد .

عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین سبکهای رهبری رؤسا با خشنودی کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارن

محقق: حیدر شجری                    مکان تحقیق: استان مازندران                  زمان تحقیق ۹۰-۸۹

خلاصه تحقیق

این تحقیق که باهدف بررسی رابطه بین سبکهای رهبری رؤسا با خشنودی کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارن صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق ۷۴ تن از کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارنبوده است که از بین آنها ۵۰ نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

فرضیه های تحقیق

۱- سبک رهبری ملاحظه کار مدیران با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد.

۲- سبک رهبر سازمان دهنده مدیران با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد.

۳- سبک رهبر مشارکتی مدیران با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد.

نتیجه گیری: هر چه به طرف سبک ملاحظه کار پیش می رویم و مدیران ملاحظه کارتر می شوند خشنودی کارکنان افزایش می یابد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل