پایان نامه تعیین جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان


اهداف تحقیق

هدف اصلی: سنجش رابطه بین جو اخلاق سازمانی و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

اهداف فرعی:- سنجش رابطه بین جو اخلاقی خودخواهانه سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان
  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

۱-۵)چارچوب نظری تحقیق

تمام مطالعات تحقیق بر یک چارچوب مفهومی استوار است که متغیرهای مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص می سازد. در این بخش با ذکر برخی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته و سپس متغیرهای مرتبط با پژوهش را معرفی می‌نماییم.

یکی از پژوهش‌های انجام شده در رابطه با این تحقیق، پژوهش تسنگ وفان  (۲۰۱۱) بوده که هدف آن بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش بوده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد نتایج آماری معناداری حول محور تاثیر جو اخلاق سازمانی بر مدیریت دانش بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از این بود که رعایت اصول اخلاقی واحساس تعهد و مسئولیت و تکیه بر قوانین و مقررات،موجب ارتقاء  عملکرد سازمانی و بهبود مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش خواهد بود و همچنین نشان داده شد که جو اخلاقی از طریق مدیریت دانش برعملکرد شغلی کارکنان تاثیر مثبت دارد.

در پژوهش دیگری توسط رضاییان فردویی و قاضی نوری(۱۳۸۹) با عنوان ” مدل یابی نقش اخلاق در موفقیت های سیستم های مدیریت دانش ” نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین شاخصهای اخلاقی و ابعاد کارکردی فرآیند مدیریت دانش ،معنا دار بوده است.بین شاخصهایی مانند اعتماد فردی و گروهی،صداقت،رعایت مالکیت،کمک و همدلی،تعهد،مسئولیت پذیری،وجدان و دقت در صحت و ابعاد کارکردی فرآیند مدیریت دانش شامل خلق،سازمان دهی،انتشار و بکارگیری دانش همبستگی وجود دارد.

در تحقیق انجام شده توسط تسانگ هو[۱])۲۰۰۹) با عنوان ” ارتباط بین توانمند سازیهای مدیریت دانش و عملکرد”  که به بررسی نقش توانمندسازهای مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی گری های شاخصهای عملکردی مدیریت دانش پرداخته است.نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط توانمند سازیهای مدیریت دانش با شاخصهای عملکردی مدیریت دانش نظیر استراتژی و رهبری ،مثبت و معنا دار بوده  و همچنین ارتباط بین شاخصهای عملکردی مدیریت دانش و شاخصهای عملکردی مالی،مثبت و معنا دار می باشد.بنابراین توانمندسازهای مدیریت دانش با میانجی گری شاخص های  مدیریت دانش ، بر عملکرد مالی سازمان،تاثیر مثبتی دارند.

درپژوهشی توسط اخوان  و یزدی مقدم(۱۳۹۲) با عنوان ” بررسی توام نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی” می باشد.این پژوهش به رعایت اصول اخلاقی از سوی نیروی انسانی سازمان که می تواند به ارتقاء عملکرد سازمانی و و هر چه بهتر پیاده سازی شدن مدیریت دانش کمک نماید،پرداخته است.یافته های تحقیق نشان داد که بین اصول اخلاقی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و قوی برقرار است.همچنین رابطه بین اصول اخلاقی و و فرآیند مدیریت دانش ،مثبت و معنا دار است ولی بین فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد سازمانی،رابطه معنا داری وجود ندارد.بنابراین مشخص شد،اگر چه اصول اخلاقی به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر مثبت دارد ولی با میانجی گریهای مدیریت دانش نتوانسته بر عملکرد تاثیر گذار باشد

[۱]–  Chin-Tsang Ho

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد