پایان نامه تعیین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان


) مقدمه

سازمان ها از جو یکسانی برخوردار نیستند. همانگونه که اعضا متفاوتند، جو نیز از سازمان به سازمان دیگر متفاوت است.جو موجب تمایز سازمانها از یکدیگر میگردد و در نتیجه نتایج کارها و فعالیت های سازمان را تحت تاثیر قرار داده و می تواند موجب افزایش روحیه و انگیزش کارکنان گردد و در رفتار و اعمال اعضاء تاثیرگذار باشد. جو سازمانی به منزله یک پل عمل میکند. در یک طرف پل جنبه های عینی و محسوس سازمان از قبیل ساختار، مقررات و شیوهای رهبری قرار دارندو در طرف دیگر روحیه و رفتار کارکنان واقع شده است. بدین ترتیب رفتار تابعی از شیوه های رهبری یا ساختار سازمانی نیست، بلکه هرکس از دریچه ای که به رنگ ارزش ها،نیازها،و شخصیت خودش است به سازمان می نگرد و این همان اداراکاتی است که در طرز تفکر و رفتارش تاثیرمی گذارد(کریمی وهمکاران ،۱۳۸۹) از سوی دیگراخلاق موضوعی است که در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسان ها فراموش نشده و نخواهد شد.  در همین راستا بکارگیری اصول اخلاقی در زندگی کاری، یکی از مهم ترین پارامترها در موفقیت سازمان نیز به شمار می رود (غلامی،۱۳۸۸). سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهای فنی و تخصصی، به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که  هدایت گرآنان را در رفتارها ی سازمانی بوده و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر سازد . در دیدگاه طبیعت گرایانه انسان جزیی از سازمان بوده و کنش وی با مولفه های سازمانی با هدف بقا و زندگی صورت می پذیرد. در مقابل، دیدگاه ارزش گرایانه بر این باور است که برای انسان در محیط کاری، تحلیل و مقایسه مستمر محیط با ارزش ها و اصول پذیرفته شده فردی و سازمانی و نیز مبنای اخلاقی تصمیم گیری های سازمانی مهم و ضروری است. از این رو امروزه یکی ا ز عوامل مهم  در شکل گیری ارتباطات مطلوب سازمانی ، نیل به بهره وری،  و رفتار های یادگیری،  جو اخلاقی است که خود زیر سیستمی از سیستم جامع تر جو سازمانی است (نجفی و همکاران، ۱۳۸۹).

 ۲-۲-۲) جوسازمانی

مفهوم جو سازمانی[۱] برای توصیف محیطی که افراد در آن فعالیت می کنند بکار گرفته می شود. جو سازمانی محیط فیزیکی، اجتماعی، سازمانی و موقعیتی را در بر می گیرد.  جو سازمانی شخصیت یک سازمان است؛ برخی آن را سیمای کیفی افراد تلقی می کنند. بر این اساس  می توان جو سازمانی متنوع بر اساس ویژگی های متمایز کننده محیط را شناسایی نمود. فارهند و وان گیلمر[۲]  (۱۹۶۴)جو سازمانی را مجموعه ویژگیهای یک سازمان توصیف می کنند که سازمانی را از سازمان دیگر مجزا ساخته و رفتار افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد (Bellou & Andronikidis,2009). ریچر و اشنایدر[۳] جو سازمانی را به عنوان” ادراکات مشترکی[۴]  ” تعریف میکنند که همه آنچه بوقوع می پیوندد، حول آن شکل می گیرد. دو رویکرد رایج در مطالعه جو سازمانی، رویکردهای شناختی[۵]  و ادراک مشترک سازمانی نام دارند. رویکرد شناختی مفهوم جو را در سطح ادراک فردی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. دیدگاه دوم  یا ادراک مشترک سازمانی، بر اهمیت ادراکات گروهی تاکید نموده و جو سازمانی را منبعث از آن در نظر می گیرند(احمدی و پناهی، ۱۳۸۸). درتعاریف متعدد مطرح شده  پیرامون جو سازمانی به دو عنصر مشترک اشاره می گردد:

۱) سیستم شناختی (عنصر ذهنی)، که بیانگر سیستم‌های ارزشی پذیرفته شده از سوی اعضا سازمانی است.

۲) برداشت‌های جمعی (عنصر احساسی) که از سیاست‌ها، عملکرد و روش‌های سازمان نشات می‌گیرد.

مورد اول بیشتر به فرهنگ سازمان مرتبط است.  مورد دوم بیانگر شرایطی است که به موجب آن عملکرد مدیریت سازمان مورد تاکید است. جو، نمای قابل دید و فرهنگ بخش غیر قابل رویت سازمان است. برخی جو را مثل یک کوه یخ شناور در آب به تصویر می کشند. اگر چه اندیشمندان راجع به تعریف جو سازمانی اتفاق نظر ندارند، ولی اکثر آنان در خصوص ویژگیهای آن دیدگاه های یکسانی ابراز داشته اند و ویژگیهای زیر را برای جو سازمانی برشمرده اند:

[۱] Organizational Climate

[۲] Forehand and von Gilmer

[۳] Richer & shnider

[۴] Shared perceptions

[۵] Cognitive Approach

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

                           سنجش رابطه بین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در                                فرآیند مدیریت دانش سازمان اموراقتصادی و دارایی واداره کل امورمالیاتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان با فرمت ورد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید