پایان نامه تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی


پایان نامه دکتری سازه­ های آبی

عنوان:

تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی

 

استاد راهنما:

دکتر منوچهر فتحی مقدم

اساتید مشاور:

دکتر سید حبیب موسوی جهرمی-دکتر محمود بینا

 

مهر 1391

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه و تئوری                                                                                  

  • مقدمه                                                                                                         2
  • معادلات پایه                                                                                                4
  • تئوری لایه مرزی                                                                                           8

1-3-1- ضخامت لایه مرزی                                                                                   10

1-3-1-1-طبقه بندی علمی                                                                                   10

1-3-1-2-طبقه بندی مهندسی                                                                                12

1-4-توزیع تنش                                                                                                 16

1-5-تئوری تحقیق                                                                                              17

1-6-ساختار پایان نامه                                                                                           19

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته                                                                    

2-1- مقدمه                                                                                                      22

2-2- روشهای مختلف اندازه گیری تنش برشی                                                             2

2-2-1- روش مستقیم                                                                                         23

2-2-2- روش غیر مستقیم                                                                                     28

2-2-2-1- روش مقاومت در برابر جریان                                                                  28

2-2-2-2- اندازه گیری پروفیل سرعت                                                                     29

2-2-2-3- استفاده از تنش رینولدز                                                                        30

2-2-2-4- روش انرژی متلاطم                                                                              30

2-2-2-5- روش لوله پرستون                                                                             31

2-2-2-6- روش مانع سطحی                                                                                32

2-2-2-7- روش نیم کره FST                                                                               33

2-2-2-8- روش قانون تنش مرتبه دوم                                                                     34

2-2-2-9- روش کاهش سرعت جریان                                                                     34

2-2-2-10- روش تبادل گرما                                                                                35

2-2-2-11- روش تغییر و انحلال مایع                                                                     36

2-2-2-12- روش قطب سنجی                                                                             37

2-3-بررسی گزارش های علمی در خصوص تعیین تنش برشی در مجاری روباز

2-3-1-مطالعات انیشتین                                                                                       38

2-3-2-مطالعات لین                                                                                             39

2-3-3-مطالعات پرستون                                                                                       40

2-3-4-مطالعات ونونی و بروکس                                                                          41

2-3-5-مطالعات آیپن و درنکر                                                                                 41

2-3-6-مطالعات پاتل                                                                                         42

2-3-7-مطالعات رسته مهندسین ارتش آمریکا                                                               44

2-3-8-مطالعات ویلیامز                                                                                     45

2-3-9-مطالعات کارتا و لدسر                                                                                 45

2-3-10-مطالعات برترالد                                                                                     46

2-3-11-مطالعات نایت و همکاران                                                                          46

2-3-12-مطالعات نایت و پاتل                                                                               47

2-3-13-مطالعات کساب                                                                                      48

2-3-14-مطالعات ردز و نایت                                                                                 49

2-3-15-مطالعات بچرت                                                                                       50

2-3-16-مطالعات زاگارولا و اسمیت                                                                         50

2-3-17-مطالعات وو و راجاراتنام                                                                         50

2-3-18-مطالعات ردز و نیو                                                                                  51

2-3-19-مطالعات پراسد و منسن                                                                             51

2-3-20-مطالعات برلامنت و همکاران                                                                  52

2-3-21-کریشنپن و انگل                                                                                    52

2-3-22-مطالعات بایرون و همکاران                                                                       53

2-3-23-مطالعات یانگ و لیم                                                                                 54

2-3-24-مطالعات جئو و جولین                                                                             56

2-3-25-مطالعات لیم و یانگ                                                                                57

2-3-26-مطالعات چنگ و چو                                                                               59

2-3-27-مطالعات پاپ و همکاران                                                                           60

2-3-28-مطالعات تامسون و همکاران                                                                       61

2-3-29 مطالعات لشکرآرا و همکاران                                                                      61

2-3-30 مطالعات جاعل و همکاران                                                                          62

2-4-بررسی گزارش های علمی در خصوص تعیین تنش برشی در مجاری مرکب                   62

2-4-1- مطالعات نایت و حامد                                                                               64

2-4-2- مطالعات الخطیب و همکاران                                                                      65

2-4-3- مطالعات پاترا و کار                                                                               66

2-4-4- مطالعات هلمیو                                                                                       67

2-4-5- مطالعات افضلی مهر و همکاران                                                                   67

2-4-6- مطالعات خاتوا و پاترا                                                                               67

2-4-7- مطالعات رامشواران و همکاران                                                                   69

2-4-8- مطالعات یو و تان                                                                                   70

2-4-9- مطالعات مک ویلیامز و همکاران                                                                   70

2-4-10- مطالعات پلیتر و همکاران                                                                        70

2-4-11- مطالعات کاکورای و همکاران                                                                     71

2-4-12- مطالعات بیلگیل                                                                                  71

2-4-13- مطالعات ورماس و همکاران                                                                     72

2-4-14- مطالعات موهانتی و همکاران                                                                   73

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مقدمه                                                                                                                                   75

3-2- مدل فیزیکی مورد نیاز و انجام آزمایشات                                                                                75

3-2-1- فلوم آزمایشگاهی و سیستم ورود و خروج جریان                                                                75

3-2-1-1- ساخت و نصب فلوم لبه چاقویی                                                                                     78

3-3- تجهیزات اندازه­گیری                                                                                                             83

3-3-1-اندازه گیری سرعت جریان                                                                                                83

3-3- 2- اندازه گیری تنش برشی                                                                                                     83

3-3-2-1 لوله پرستون                                                                                                                    83

3-3-2-2- فلوم لبه چاقویی                                                                                                             85

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید