پایان نامه تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی

ارسال شده در سایت پایان نامه

پایان نامه دکتری سازه­ های آبی

عنوان:

تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با استفاده از روشهای اندازه حرکت و انرژی

 

استاد راهنما:

دکتر منوچهر فتحی مقدم

اساتید مشاور:

دکتر سید حبیب موسوی جهرمی-دکتر محمود بینا

 

مهر 1391

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                         صفحه

فصل اول: مقدمه و تئوری                                                                                  

  • مقدمه                                                                                                         2
  • معادلات پایه                                                                                                4
  • تئوری لایه مرزی                                                                                           8

1-3-1- ضخامت لایه مرزی                                                                                   10

1-3-1-1-طبقه بندی علمی                                                                                   10

1-3-1-2-طبقه بندی مهندسی                                                                                12

1-4-توزیع تنش                                                                                                 16

1-5-تئوری تحقیق                                                                                              17

1-6-ساختار پایان نامه                                                                                           19

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته                                                                    

2-1- مقدمه                                                                                                      22

2-2- روشهای مختلف اندازه گیری تنش برشی                                                             2

2-2-1- روش مستقیم                                                                                         23

2-2-2- روش غیر مستقیم                                                                                     28

2-2-2-1- روش مقاومت در برابر جریان                                                                  28

2-2-2-2- اندازه گیری پروفیل سرعت                                                                     29

2-2-2-3- استفاده از تنش رینولدز                                                                        30

2-2-2-4- روش انرژی متلاطم                                                                              30

2-2-2-5- روش لوله پرستون                                                                             31

2-2-2-6- روش مانع سطحی                                                                                32

2-2-2-7- روش نیم کره FST                                                                               33

2-2-2-8- روش قانون تنش مرتبه دوم                                                                     34

2-2-2-9- روش کاهش سرعت جریان                                                                     34

2-2-2-10- روش تبادل گرما                                                                                35

2-2-2-11- روش تغییر و انحلال مایع                                                                     36

2-2-2-12- روش قطب سنجی                                                                             37

2-3-بررسی گزارش های علمی در خصوص تعیین تنش برشی در مجاری روباز

2-3-1-مطالعات انیشتین                                                                                       38

2-3-2-مطالعات لین                                                                                             39

2-3-3-مطالعات پرستون                                                                                       40

2-3-4-مطالعات ونونی و بروکس                                                                          41

2-3-5-مطالعات آیپن و درنکر                                                                                 41

2-3-6-مطالعات پاتل                                                                                         42

2-3-7-مطالعات رسته مهندسین ارتش آمریکا                                                               44

2-3-8-مطالعات ویلیامز                                                                                     45

2-3-9-مطالعات کارتا و لدسر                                                                                 45

2-3-10-مطالعات برترالد                                                                                     46

2-3-11-مطالعات نایت و همکاران                                                                          46

2-3-12-مطالعات نایت و پاتل                                                                               47

2-3-13-مطالعات کساب                                                                                      48

2-3-14-مطالعات ردز و نایت                                                                                 49

2-3-15-مطالعات بچرت                                                                                       50

2-3-16-مطالعات زاگارولا و اسمیت                                                                         50

2-3-17-مطالعات وو و راجاراتنام                                                                         50

2-3-18-مطالعات ردز و نیو                                                                                  51

2-3-19-مطالعات پراسد و منسن                                                                             51

2-3-20-مطالعات برلامنت و همکاران                                                                  52

2-3-21-کریشنپن و انگل                                                                                    52

2-3-22-مطالعات بایرون و همکاران                                                                       53

2-3-23-مطالعات یانگ و لیم                                                                                 54

2-3-24-مطالعات جئو و جولین                                                                             56

2-3-25-مطالعات لیم و یانگ                                                                                57

2-3-26-مطالعات چنگ و چو                                                                               59

2-3-27-مطالعات پاپ و همکاران                                                                           60

2-3-28-مطالعات تامسون و همکاران                                                                       61

2-3-29 مطالعات لشکرآرا و همکاران                                                                      61

2-3-30 مطالعات جاعل و همکاران                                                                          62

2-4-بررسی گزارش های علمی در خصوص تعیین تنش برشی در مجاری مرکب                   62

2-4-1- مطالعات نایت و حامد                                                                               64

2-4-2- مطالعات الخطیب و همکاران                                                                      65

2-4-3- مطالعات پاترا و کار                                                                               66

2-4-4- مطالعات هلمیو                                                                                       67

2-4-5- مطالعات افضلی مهر و همکاران                                                                   67

2-4-6- مطالعات خاتوا و پاترا                                                                               67

2-4-7- مطالعات رامشواران و همکاران                                                                   69

2-4-8- مطالعات یو و تان                                                                                   70

2-4-9- مطالعات مک ویلیامز و همکاران                                                                   70

2-4-10- مطالعات پلیتر و همکاران                                                                        70

2-4-11- مطالعات کاکورای و همکاران                                                                     71

2-4-12- مطالعات بیلگیل                                                                                  71

2-4-13- مطالعات ورماس و همکاران                                                                     72

2-4-14- مطالعات موهانتی و همکاران                                                                   73

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مقدمه                                                                                                                                   75

3-2- مدل فیزیکی مورد نیاز و انجام آزمایشات                                                                                75

3-2-1- فلوم آزمایشگاهی و سیستم ورود و خروج جریان                                                                75

3-2-1-1- ساخت و نصب فلوم لبه چاقویی                                                                                     78

3-3- تجهیزات اندازه­گیری                                                                                                             83

3-3-1-اندازه گیری سرعت جریان                                                                                                83

3-3- 2- اندازه گیری تنش برشی                                                                                                     83

3-3-2-1 لوله پرستون                                                                                                                    83

3-3-2-2- فلوم لبه چاقویی                                                                                                             85

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی
پایان نامه طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی
پایان نامه بررسی عملکرد سیستم های تبرید جذبی با 3 سطح و 4 سطح دمایی متفاوت
پایان نامه نقش بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای در تداوم تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان
پایان نامه کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول