پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر امید به زندگی در مادران کودکان ناشنوا


۱ـ۷ـ متغیرهای پژوهش

۱ـ۷ـ۱ـ متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تاثیر می­گذارد. (خاکی، ۱۳۸۹: ۷۶).

متغیر مستقل این تحقیق عبارت است اثربخشی آموزشی تاب­آوری روانی

۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش­بینی تغییری­پذیری در آن است به عبارت دیگر آن یک مغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می­توان پاسخ­ها یا راه­حل­هایی را برای مسئله شناخت (خاکی، ۱۳۸۹: ۷۵).

در این تحقیق کیفیت زندگی و امید به زندگی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته می­شود.

۱ـ۸ـ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه دیگر اشاره دارد. تعریف مفهومی را باید به تعریف عملیاتی تبدیل کرده تا بتوان آن را مشاهده کرد. تعریف عملیاتی تعریفی است که بر ویژگی­های قابل مشاهده استوار است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۰).

۱ـ۸ـ۱ـ تعریف نظری

تعاریف مفهومی:

  • تاب آوری

تاب­آوری به عنوان حفظ سلامتی و عملکرد موفقیت­آمیز یا سازگاری با یک بافت و موقعیت تهدیدآمیز یا آزارنده تعریف می­شود (عزیزی ابرقوئی، ۱۳۸۹).

گارمزی و ماستن (۱۹۹۱( تاب‌آوری را‌ ”یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده“، تعریف نمود‌ه‌اند. به بیان دیگر تاب‌آوری، سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است.

البته تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست و حالتی انفعالی در رویارویی با شرایط خطرناک نمی‌باشد، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. می‌توان گفت تاب‌آوری، توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی، در شرایط خطرناک است افزون بر این، پژوهشگران بر این باورند که تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی است (سیدمحمودی،۱۳۹۰: ۶).

متن کامل پایان نامه