پایان نامه تعهد سازمانی ، تعهد به کیفیت خدمات ، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آب گیلان


چارچوب نظری

در این مدل ترویج  سرمایه اجتماعی به عنوان  یک طرح توسعه سازمانی متغیر مستقل می باشد و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات به عنوان نگرش کارکنان متغیرهای میانجی  این مدل می باشند و عملکرد شغلی  و  رفتار  شهروندی سازمانی جزء رفتار کارکنان بیان شده است . الینجر[۱] و همکارانش (۲۰۱۳) در  پیاده سازی   این  مدل  از  دو  تئوری  استفاده  نموده اند  : ۱- سرمایه اجتماعی آدلر و کوان [۲]  (۲۰۰۲) و ناهاپیت و گوشال[۳] (۱۹۹۹) و ۲- اقدام معقول  [۴] فیش بین و آجزن [۵] (۱۹۷۵). تئوری سرمایه اجتماعی بیش بینی کننده این است که ، با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی می توان مستقیماً بر رفتار کارکنان تأثیر گذاشت در واقع هدف این است که رفتارهای مدیریتی با سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی سازگار شود  و تئوری اقدام معقول  بیان کننده این است که نگرش ها به عنوان نیت رفتاری می توانند  پیش بینی کننده رفتار و تسریع کننده  روند آن باشند. در واقع مدل زیر سرمایه اجتماعی را به عنوان کاتالیزوری برای شکل گیری نگرش کارکنان پیشنهاد می دهد و طبق تئوری سرمایه اجتماعی ،  پیش بینی می کند که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی می تواند موثر باشد و طبق تئوری اقدام معقول  پیش بینی می کند که  تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات می تواند موجبات رفتارهای عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی شود و در نهایت مطابق با ادبیات پادساکوف ، آهیرنه و مکنزی[۶] (۱۹۹۷) پیش بینی می کند عملکرد شغلی بر رفتارشهروندی سازمانی می تواند  تأثیر بگذارد

شکل ۱-۱ )مدل مفهومی تحقیق Ellinger  et.al , 2013 , p 1126) )

۱-۶ فرضیه ها

۱- سرمایه اجتماعی بر تعهدسازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۲- سرمایه اجتماعی برتعهد به کیفیت خدمات کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۳-الف- سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۳-ب- سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۴-ب- تعهدسازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دا

دارد.

۵-الف- تعهد به کیفیت خدمات بر عملکرد شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۵-ب- تعهد به کیفیت  خدمات بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۶- عملکرد شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان تاثیر معناداری دارد.

۳ Ellinger

۴ Adler & Kwon

۵ Nahapiet & Ghoshal

۶ The Theory of  Reasoned Action

۷ Fishbein & Ajzen

۸ Podsakoff, Ahearne, & MacKenzie

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید