پایان نامه:- تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق  بيمه سرانه

ضريب  بيانگر نسبت در صد تغيير در حق بيمة‌سرانه (تقاضا براي پوششهاي مختلف بيمه اي ) به در صد تفسير در درآمد ملي است. درحقيقت مي توان گفت   كشش در آمدي تقاضا براي بيمه است.

ضريب  نشاندهندة رابطه عضويت در WTO با حق بيمه سرانه و ضريب  ، ضريب تفاضلي است كه دلالت بر تغييرات بخشش در آمدي پس از عضويت در WTO دارد. به عبارتي نشاندهنده اختلاف بين دو دورة‌ قبل و بعد از عضويت ميباشد.

-تصريح مدل جهت بررسي تأييد عضويت در WTO بررسي سهم حق بيمه از كل بازار بيمة‌ جهاني

SHW  سهم از بازار جهاني حق بيمه، Pre حق بيمه هاي دريافتي و  , وs اختلال مدل است.

انتظار بر اين است كه ضريب  مثبت باشد. چرا كه رابطة مستقيمي بين حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور و سهمش از بازار جهاني حق بيممه وجود دارد. شعني هر چه حق بيمه هاي دريافتي در يك كشور افزايش يابد سهم كشور مورد نظر از بازار جهاني حق بيمه افزايش خواهد يافت. به طور مثال در سال 2003، آمريكا با توليد 498/055/1 ميليون دلار حق بيمه رتبة اول را در جهان به خود اختصاص داده است. و سهمش از كل بازار بيمه جهاني 89/35 درصد مي باشد. هم چنين ژاپن با توليد 865/478 ميليون دلار حق بيمه، رتبه دوم را كسب كرده است و سهمش از كل بازار  بيمهمة جهاني  28/16 درصد مي باشد. در اينجا بايد گفت كه سهم كشورهاي در حال توسعه از بازار بيمة‌ جهاني بسيار ناچيز مي باشد مثلاً سهم كشور ايران از بازار بيمة‌ جهاني تنها 05/0 درصد مي باشد. هم چنين اين سهم براي كشورهاي سنگاپور، مالزي، اندولزي و پاكستان در سال 2003 به ترتيب 3/0،19/0،11/0،1/0 درصد مي باشد. ضريب  نيز نشاهندة رابطة عضويت د WTO با سهم از بازار جهاني حق بيمه مي باشد.

روش استفاده از داده هاي آماري مدلهاي Pomed Data

در بستة‌ كامپيوتري Gviews اطلاعات و آمار گردآوري شده هر كدام از متغييرها براي كشورهاي مختلف طبق چار چوب زير مرتب و براي نشان دادن هر كدام از آنها از  علامت (?) در آخر متغيير استفاده شده تا نشان داده شود كه اين اطلاعات مربوط به داده هاي مرتب شده كشورهاي مختلف است. به عنوان مثال شاخص نفوذ بيمه اي براي كشور به شكل زير عمل مي شود:

؟؟

خلاصه و جمع بندي

تلاش اين فصل در جهت معرفي روش تحقيق بود ك در اين راستا ابتدا جامعة آماري مورد استفاده در اين پايان نامه و سپس اطلاعات آماري مورد استفاده يا نحوة آرايش داده ها در كنار هم در مدلهاي Panel  Data بيان گرديد. در مرحلة بعد روشهاي تخمين مدلهاي Data Panel از نظر نظري و تئوريك به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت كه در اين رابطه نيز دو روش اثرات ثابت، (Fixed
Effeet) و اثرات تصادفي ( Random  Effeet) به همراه خصوصيات مربوط به هر كدام از اين روشها، معرفي و بررسي شدند. و در نهايت به بررسي مباني نظري و تئوريك مدلهاي تفريح شدة‌ مربوط به فرضيات پرداخته شد.

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها.

4-1) مقدمه:

در اين بخش مدلهاي مطرح شده در فصل سوم براي بررسي اثرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني بر روي عملكرد صنعت بيمهم در قالب سه فرضيه فرعي در نظر گرفته شده كه با بررسي هر كدام از اين فرضيات و بسط و تعميم نتايج آنها به فرضية اصلي يعني رونق و بهبود عملكرد صنعت بيمة پس از الحاق به WTO، اين فرضيه نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجا كه ايران هنوز به عضويت سازمان تجارت جهاني در نيامده و به دليل نبود آمار و اطلاعات در زمينة‌ الحاق ايران به WTO، در اين پايان نامهم سعي شد تا با مطالعه و بررسي سه شاخص ارزيابي صنعت بيممه در 10 كشور درحال توسعه  عضو سازمان تجارت جهاني ( مصر، هند، اندولزي، مالزي، پاكستان، فيليپي، سنگاپور، تركيه، اروگوئه و نزوئلا)

پس از عضويت در WTO و پذيرش موافقتنامهم تعرفه و خدمات (GATS) به دليل داشتن ماهيتس مشابه با اقتصاد ايران و تعميم نتايج حاصل از تجارت آنها به ايران، تأثير عضويت ايران در WTO را بر صنعت بيمه كشور مورد برسي قرار دهيم. و ببينيم كه آيا الحاق به سازمان تجارت جهاني تأثيري بر صنعت بيمه خواهد داشت يا خير و اگر مؤثر است اين تأثير به چه شكل خواهد بود، مثبت يا منفي؟

هم چنين در هر فرضيه براي اثبات برابري يا عدم برابري عرضي از مبدأ در كشورهاي منتخب از آزمونF  آزمون برابري عرض از مبدأها استفاده شده است. و مدلها نيز به شكل لگاريتم طبيعي مورد استفاده قرار گرفته اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

تصريح مدل جهت بررسي تأ ثير عضويت در WTO بر حق بيمه سرانه