پایان نامه تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق و تحقیق دربارۀ آن


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 دکتر علی شریعتی

پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی

تصحیح کتاب مرآت‌الاخلاق

 و تحقیق دربارۀ آن

 استاد راهنما:

دکترمحمّدجعفریاحقی

 استاد مشاور:

دکترزهرا اختیاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

پیش گفتار…………………………………………………………………………………………………………… 13

تعریف مسأله………………………………………………………………………………………………………….. 14

سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 14

سابقۀ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14

ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………. 14

فرضیّه ها………………………………………………………………………………………………………………. 15

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 15

روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 15

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………….. 17

دربارۀ مؤلّف…………………………………………………………………………………………………………… 17

آثار و تألیفات…………………………………………………………………………………………………………. 17

معرّفی مرآت الاخلاق………………………………………………………………………………………………. 19

اشعار کتاب……………………………………………………………………………………………………………. 19

منابع مرآت الاخلاق…………………………………………………………………………………………………. 20

نسخۀ کتاب……………………………………………………………………………………………………………. 20

تاریخ تألیف نسخه…………………………………………………………………………………………………… 20

کاتب نسخه……………………………………………………………………………………………………………. 20

مشخّصات ظاهری نسخه…………………………………………………………………………………………… 20

روش تصحیح………………………………………………………………………………………………………… 21

روش کار………………………………………………………………………………………………………………. 21

نشانه ها و رمزها……………………………………………………………………………………………………… 21

نثر کتاب……………………………………………………………………………………………………………….. 22

ویژگی های زبانی نسخه……………………………………………………………………………………………. 22

صنایع ادبی……………………………………………………………………………………………………………. 24

رسم الخطّ نسخه…………………………………………………………………………………………………….. 26

اخلاقیّات…………………………………………………………………………………………………………….. 28

اندرزنامه نویسی در ادبیّات پیش از اسلام……………………………………………………………………. 29

کتاب ششم دینکرد…………………………………………………………………………… 30

پندنامۀ بزرگمهر……………………………………………………………………………………. 30

اندرزهای آذرباد مهرسپندان……………………………………………………………………… 30

اندرزاوشنر دانا…………………………………………………………………………………… 31

اندرزخسرو قبادان……………………………………………………………………………… 31

اندرز دانایان به مزدیسنان………………………………………………………………… 31

اندرز پوریوتکیشان…………………………………………………………………………. 31

خویشکاری ریدگان………………………………………………………………………… 31

دادستان مینوی خرد………………………………………………………………. 32

رسالۀ یوشت فریان و اخت………………………………………………………………………. 32

سنّت اندرزنامه نویسی در دورۀ اسلامی………………………………………………… 34

اخلاق علایی…………………………………………………………………………………………… 38

اخلاق جلالی……………………………………………………………………………………… 38

اخلاق منصوری……………………………………………………………… 37

اخلاق محسنی………………………………………………………………………………………………… 38

نصیحت الملوک ها در دورۀ اسلامی………………………………………………… 38

نصیحت الملوک امام محمّد غزّالی………………………………………………………………. 39

نصیحت الملوک سعدی…………………………………………………………………………… 39

آداب الملوک……………………………………………………………………………….. 39

آداب سلطنت و وزارت………………………………………………………………… 39

اخلاقیّات درشعرفارسی………………………………………………………. 40

اخلاقیّات درنثر فارسی…………………………………………………………. 42

تاریخ بیهقی…………………………………………………………………………………………… 42

قابوس نامه………………………………………………………………………………………… 43

کلیله و دمنه………………………………………………………………………………………… 43

سندباد نامه………………………………………………………………………………………….. 43

مرزبان نامه…………………………………………………………………………………………………….. 44

جوامع الحکایات و لوامع الروایات………………………………………………………………………………. 44

اخلاق الاشراف…………………………………………………………………………………………………………. 44

انوارسهیلی…………………………………………………………………………………………………………………. 45

متن کتاب……………………………………………………………………………………………… 49

دیپاچه………………………………………………………………………………………………………………….. 50

صورت اولی درعلم فراست…………………………………………………………………………………. 56

آینۀ اوّل در شرافت علم فِراست……………………………………………………………………………….. 56

آینۀ دوم درشناخت علاماتِ مزاجِ معتدل…………………………………………………………………….. 58

عکس اوّل در مزاج معتدل…………………………………………………………………………………………. 58

عکس دوم درعلاماتِ مزاجِ دماغ…………………………………………………………………………….. 59

عکس سوم دراحوال چشم……………………………………………………………………………………………. 60

احوال زبان……………………………………………………………………………………………………………… 60

احوال روی……………………………………………………………………………………………………………. 61

احوال گردن……………………………………………………………………………………………………………….. 61

عکس چهارم در مزاج چشم ها در حرکت………………………………………………………………………. 61

احوال زبان………………………………………………………………………………………………………… 62

عکس پنجم در ذکرِ احوالِ آواز………………………………………………………………………………….. 62

عکس ششم در احوالِ دل…………………………………………………………………………………………. 62

آینۀ سیم در مقتضیاتِ اسنانِ اربعه……………………………………………………………………………… 63

عکس اوّل سنِّ نما…………………………………………………………………………………………………. 63

عکس دوم در سنِّ جوانی……………………………………………………………………………………………….. 64

عکس سیم در سنِّ شیخوخت………………………………………………………………………………. 65

عکس چهارم در سنِّ کهولت………………………………………………………………………………….. 67

آینۀ چهارم در مقتضای سایرِ اصنافِ آدمیان………………………………………………………………….. 68

عکس اوّل در اخلاق حاصله به اسبابِ خارجه و امورِ عارضه………………………………………………………… 68

عکس دوم در اخلاقِ حاصله به سبب شهرها و مسکن ها و هواها……………………………………………….. 70

آینۀ پنجم در ذکرِ طرقِ معرفتِ اخلاقِ مردم…………………………………………………………………. 72

عکس اوّل در طرقِ معرفت اخلاق……………………………………………………………………………. 72

عکس دوم در بیان اموری که رعایت آن در طرق مذکوره واجب است………………………………………….. 76

آینۀ ششم در ذکرِ علاماتِ امزجۀ کلیه………………………………………………………………………… 79

عکس اوّل در علامات امزجۀ کلیۀ عامّه………………………………………………………………………. 79

علاماتِ مزاجِ حارّ……………………………………………………………………………………………… 79

علاماتِ مزاجِ بارد……………………………………………………………………………………………………. 79

علاماتِ مزاجِ رطب……………………………………………………………………………………. 79

علاماتِ مزاجِ یابس……………………………………………………………………………. 80

علاماتِ مزاجِ گرم و خشک………………………………………………………………………………. 80

علاماتِ مزاجِ حارِّ رطب………………………………………………………………………………………. 81

عکس دوم در بیانِ کیفیّتِ حصولِ طریقِ این علم…………………………………………………………… 81

عکس سیم در ذکرِ اموری که شناختِ آن در باب فراست، لابد است……………………………………….. 82

آینۀ هفتم در فرقِ میان علم فراست و علوم قریبه به آن………………………………………………….. 83

عکس اوّل اموری که ردِّ آن به اصول علمیّه ممکن نیست………………………………………………………………. 83

عکس دوم علم استدلال به خطوط کف دست ها……………………………………………………………………. 84

عکس سیم علم شانۀ گوسفند……………………………………………………………………………………… 84

عکس چهارم ضاعتِ قیافه……………………………………………………………………………………………….. 84

عکس پنجم علوم هندسۀ آب ها…………………………………………………………………………… 86

عکس ششم علم معادنِ فلزّات……………………………………………………………………………… 86

عکسِ هفتم علمِ استدلال به احوالِ سماویه………………………………………………………………………. 86

آینۀ هشتم در حکایاتِ جمعی که به فراست، حکم ها نموده اند………………………………………. 87

آینۀ نهم در دلایلِ اعضای جزئیه………………………………………………………………………………… 91

عکس اوّل در دلایلِ موی……………………………………………………………………………………………. 92

عکس دوم در دلایل پیشانی……………………………………………………………………………………………… 92

عکس سیم در دلایل ابرو……………………………………………………………………………………………… 93

عکس چهارم در دلایل چشم………………………………………………………………………………. 93

عکس پنجم در دلایل پلک و مژه……………………………………………………………………… 95

عکس ششم در دلایل بینی……………………………………………………………………………. 96

عکس هفتم در دلایل دهن………………………………………………………………………… 96

عکس هشتم در دلایل روی………………………………………………………………….. 96

عکس نهم در دلایل گوش………………………………………………………….. 97

عکس دهم در دلایل خنده………………………………………………………………………….. 97

عکس یازدهم در دلایل گردن…………………………………………………………………………… 97

عکس دوازدهم در دلایل بدن……………………………………………………………. 98

عکس سیزدهم در دلایل کتف و پشت………………………………………………………………… 98

عکس چهاردهم در دلایل قدم و ساق………………………………………………………………………… 98

آینۀ دهم در معرفتِ ضوابط و لوازمِ حُسنِ صوری………………………………………………………… 99

عکس اوّل در علامات حُسنِ صوری………………………………………………………………………………….. 99

عکس دوم در حلیۀ همایونِ حضرتِ سیّدِ انبیا و یوسف صدّیق…………………………………………………… 100

در ذکرِ حُسنِ یوسف…………………………………………………………………………………………….. 101

عکس سیم در حقیقت و فوایدِ حُسن………………………………………………………………………………………………. 102

صورت ثالثه در بیانِ علم اخلاق………………………………………………………………………………… 104

آینۀ اوّل در شرفِ علم اخلاق……………………………………………………………………………………… 104

آینۀ دوم در بیانِ فضایلِ اخلاق……………………………………………………………………………………. 106

آینۀ سیم در ذکرِ عدالت و اقسام عادل………………………………………………………………………….. 109

آینۀ چهارم در بیانِ انواعِ رذایل……………………………………………………………………………………. 111

آینۀ پنجم در معالجۀ امراضِ نفس………………………………………………………………………………… 114

علاجِ جهل بسیط…………………………………………………………………………………… 114

علاجِ جهلِ مرکّب……………………………………………………………………………………………… 114

علاجِ حدّت و شدّتِ غضب………………………………………………………………………………………… 114

علاجِ جبن و بددلی………………………………………………………………………………………………… 116

علاجِ حرص بر اکل و شرب………………………………………………………………………………………….. 117

علاجِ بطالت…………………………………………………………………………………………………………………….. 118

علاجِ حزن……………………………………………………………………………………………………………. 118

حسد……………………………………………………………………………………………………………. 118

آینۀ ششم در فضیلتِ محبّت………………………………………………………………………………………. 119

آینۀ هفتم در سببِ محبّت و الفتِ عامّه………………………………………………………………………….. 121

آینۀ هشتم در آدابِ مصاحبت و معاشرت………………………………………………………………………. 123

آینۀ نهم در نصیحت حکما…………………………………………………………………………………………. 125

آینۀ دهم در نصیحتِ حضرت سیّدِ انبیا، علی مرتضی را…………………………………………………….. 126

صورت ثالثه در ذکرِحقیقتِ محبّت و صفتِ محبّ………………………………………………………… 129

آینۀ اوّل در ماهیّت عشق……………………………………………………………………………………………. 130

آینۀ دوم در شدایدِ محبّت و اقسام ِآن…………………………………………………………………………… 133

دراشاراتِ عشقِ حقیقی و شواهدِ آن……………………………………………………………………. 135

آینۀ سوم در ذکرِ صفات عاشق……………………………………………………………………………………. 136

آینۀ چهارم در صفاتِ معشوق و محبوب……………………………………………………………………….. 139

آینۀ پنجم در معالجۀ عقلیّۀ مرضِ سودا………………………………………………………………………….. 152

آینۀ ششم در نصیحتِ عشّاق و موعظۀ اربابِ شقاق………………………………………………………….. 157

خاتمه در ذمِّ اتباعِ هوا……………………………………………………………………………………………… 159

توضیحات و تعلیقات………………………………………………………………………………………………. 162

فهرست ها…………………………………………………………………………………………………………….. 185

کتاب نامه……………………………………………………………………………………………………………… 219

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید