پایان نامه تشخیص آموزش کارآفرینی بر شکل گیری سرمایه انسانی کارآفرینانه

ارسال شده در سایت پایان نامه

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است بنابراین روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی و از طریق سایت های اینترنت می باشد. در مورد شناخت ادبیات پژوهش نیز از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. برای بررسی موضوع پژوهش پس از مطالعه موضوعات مربوطه، همچون پژوهش های صورت گرفته و نتایج آنها و نیز بررسی مدل های قبلی مورد بحث در این حوزه که در قالب مباحث تئوریک مطرح شده اند، مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است. سپس پرسشنامه ای که حاوی تمامی متغیرهای پژوهش باشد تهیه گردیده که دارای فرمت لیکرت ۵ گزینه ای می باشد و این پرسشنامه بصورت تصادفی در اختیار تعدادی از دانشجویان رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی تهران – مرکز و دانشگاه سراسری تهران و دانشجویان رشته کارآفرینی موسسات فنی و حرفه ای جهت در اختیار قراردادن این پرسشنامه به مدیران پاره ای از پرسشنامه ها به صورت پستی و تعدادی از آنها برای مدیران ایمیل گردید و تعدادی از پرسشنامه ها بصورت حضوری در اختیار سوال شوندگان قرار گرفت، این پرسشنامه در پیوست پایان نامه ارائه شده است. در نهایت داده های جمع آوری شده ( با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی ) تجزیه و تحلیل شده و فرضیات پژوهش نیز مورد آزمون قرار گرفته اند.

 

۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری

قلمروی مکانی پژوهش، استان تهران می باشد و جامعه ی آماری پژوهش، فارغ التحصیلان رشته کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشگاه تهران و دانشجویان رشته کارآفرینی موسسات فنی و حرفه ای می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست خواهد آمد.

 

(۱-۱)

 

حجم نمونه: ۱۰۰۰ نفر

حجم نمونه برابر است با: ۲۷۷

با سطح خطای ۵ درصد

 

 

 

 

۱-۱۰ قلمرو پژوهش

الف: قلمرو مکانی: استان تهران

ب: زمانی: از تاریخ توزیع پرسشنامه به مدت ۳ ماه

ج: موضوعی:

بررسی اثر آموزش کارآفرینی  بر شکل گیری سرمایه انسانی و عملکرد های  کارآفرینانه

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست¬های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی
پایان نامه بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست شناسی و ادبیات فارسی در امتحانات نهایی نظام آموزشی م...
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان با ...
پایان نامه بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی
پایان نامه رضایت مشتری در بازار GSM با کیفیت خدمات ارائه شده