پایان نامه ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری


فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

فصل اول

1-1ترکیب های حلقوی آروماتیک… 1

1-2آروماتیستی.. 1

1-3معیارهای آروماتیک بودن. 2

1-4 بیان کمی آروماتیستی.. 3

1-4-1 جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته. 3

1-4-2ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی.. 4

1-4-3تاثیر پذیری مغناطیسی.. 4

1-4-4 شاخصهای ناشی از نطریه اتم در مولکول. 5

1-4-5 مدل هماهنگ کروی آروماتیسیتی.. 6

1-5ترکیبهای X3Y3H6 7

1-6بورازین.. 8

1-6-1سنتز. 8

1-6-2ویژگیها 8

1-6-3ساختار. 9

1-6-4مزومرها 9

1-6-5واکنشها 9

1-6-6کاربردها 10

1-7 فوق قطبش پذیری.. 10

 

فصل دوم: شیمی محاسباتی

2-1مقدمه. 13

2-2نیروهای بین مولکولی.. 13

2-3انواع نیروهای بین مولکولی.. 14

2-3-1نیروهای الکترواستاتیکی.. 14

2-3-2نیروهای القایی.. 14

2-3-3نیروهای پراکندگی.. 15

2-4روشهای مدل سازی کامپیوتری.. 15

2-4-1مکانیک مولکولی.. 15

2-4-2مکانیک کوانتومی.. 16

2-5 طبقه بندی روش ها 16

2-5-1روش های نیمه تجربی.. 16

2-5-2روش های آغازین.. 16

2-5-3 تقریب هارتری- فاک… 17

2-5-3-1تئوری اختلال مولر- پلست… 18

2-5-3-2روش بر همکنش های پیکربندی.. 18

2-5-3-3روش میدان خودسازگار چند پیکربندی.. 18

2-5-4تئوری تابع چگال(DFT) 18

2-6مجموعه های پایه. 19

2-6-1مجموعه پایه حداقل.. 20

2-6-2مجموعه پایه ظرفیتی شکافته. 20

2-6-3توابع پایه نفوذی.. 20

2-6-4 مجموعه های پایه قطبش پذیر. 20

2-7نرم افزارهای به کار رفته در این مطالعه. 21

 

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

3-1جنبه های پر انرژی (انرژتیک ) 23

3-2گشتاور دو قطبی.. 24

3-3 قطبش پذیری.. 25

3-4 آنالیز اوربیتال جبهه ای.. 28

3-5 تجزیه و تحلیل ساختاری.. 31

3-6 طیف های الکترونی.. 33

3-7 فوق قطبش پذیری.. 34

نتیجه کلی.. 37

کارهای آینده 38

مراجع. 39

نمونه‌هایی از فایل‌های ورودی.. 42

نمونه ای از فایلهای خروجی یک ساختار بهینه شده……. 44

نمونه ای از داده های خروجی گشتاوردوقطبی………. 46

نمونه ای از داده های ورودی فوق قطبش پذیری……… 46

نمونه ای از داده های خروجی فوق قطبش پذیری………… 47

مقالات… 48

چکیده انگلیسی.. 54

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید