پایان نامه تربيت بدنی و علوم ورزشی تاثير زمان تمرين دانشجويان مرد ورزشكار..

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه تربيت بدنی و علوم ورزشی تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و كورتيزول دانشجويان مرد ورزشكار

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

دانشگاه تهران

 

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

 

 

عنوان رساله:

تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و كورتيزول دانشجويان مرد ورزشكار

چكيده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG و IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور 28 دانشجوی مرد به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) 14 = n ، وزن = 8/9 ± 2/68 کیلوگـــرم ، سن = 16/1± 5/19 سال و زمان تمرین = 30 : 7 دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( 14 = n ، وزن = 4/8 ± 8/63 کیلوگرم ، سن =   24/1±. 8/19 سال و زمان تمرین ± 30 : 16 دقیقه ) . آزمودنیها به مدت 2 ماه ( 16 جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ، نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون 12 دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA ، سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( 006/0=P ) و پس آزمون ( 0001/0= P ) تفاوت معنی داری داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری وجود داشت ( 0001/0 =P ) . نتایج این پژوهش تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.

کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول- طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………… 1

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2. بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-3. ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-4. هدفهاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 17

     1-4-1. هدف كلي………………………………………………………………………………………………………. 17

     1-4-2. هدفهاي ويژه…………………………………………………………………………………………………. 17

1-5 . فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 18

1-6 . محدوديتهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………. 18

     1-6-1. محدوديتهاي محقق خواسته…………………………………………………………………….. 18

     1-6-2. محدوديتهاي خارج از كنترل محقق……………………………………………………….. 19

1-7. تعريف واژه هاي عملياتي………………………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم- مباني نظري و پيشينه پژوهش……………………………………………………………. 22

2-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-2. مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………….. 23

     2-2-1. تعريف دستگاه ايمني…………………………………………………………………………………… 23

     2-2-2. نماي كلي دستگاه ايمني……………………………………………………………………………. 24

     2-2-3. وظايف دستگاه ايمني………………………………………………………………………………….. 26

     2-2-4. ايمونوگلوبولين و آنتي بادي……………………………………………………………………….. 27

     2-2-5. تغذيه و دستگاه ايمني………………………………………………………………………………… 28

     2-2-6. تغذيه و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و كورتيزول…………………………….. 31

     2-2-7. ايمني ذاتي و اكتسابي…………………………………………………………………………………. 33

     2-2-8. انواع ايمني اكتسابي……………………………………………………………………………………… 34

     2-2-9. عفونتهاي مجاري تنفسي فوقاني………………………………………………………………. 34

     2-2-10. سازوكارهاي احتمالي در ايجاد عفونتهاي مجاري تنفسي

                 فوقاني ورزشكاران…………………………………………………………………………………………. 36

     2-2-11. ريتم شبانه روزي………………………………………………………………………………………. 36

     2-2-12. سازوكار تنظيم و ترشح هورمون تستوسترون……………………………………. 37

     2-2-13. آثار فيزيولوژيكي ترشح تستوسترون…………………………………………………….. 39

     2-2-14. سازوكار تنظيم و ترشح هورمون كورتيزول………………………………………… 40

     2-2-15. آثار فيزيولوژيكي ترشح كورتيزول…………………………………………………………. 41

2-3. پيشينه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 42

     2-3-1. پيشينه پژوهش درباره ايمونوگلوبولينها………………………………………………….. 42

     2-3-2. پاسخ دستگاه ايمني به تمرينهاي كوتاه مدت و شديد……………………….. 52

     2-3-3. پيشينه پژوهش درباره تستوسترون و كورتيزول…………………………………… 53

 

 

     2-3-4. پاسخ تستوسترون و كورتيزول به تمرينهاي مقاومتي و

               كوتاه مدت شديد…………………………………………………………………………………………… 66

2-4. نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………. 69

فصل سوم- روش شناسي پژوهش……………………………………………………………………………. 70

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 71

3-2 . روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 71

3-3. جامعه و نمونه آماري…………………………………………………………………………………………………. 71

     3-3-1. متغير مستقل………………………………………………………………………………………………… 72

     3-3-2. متغيرهاي وابسته………………………………………………………………………………………….. 72

3-4. روشهاي جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………………………….. 72

     3-4-1. وسايل مورد استفاده براي سنجش متغيرها…………………………………………… 72

     3-4-2. روش سنجش حداكثر اكسيژن مصرفي………………………………………………….. 73

     3-4-3. روش اجراي پروتكل پژوهش……………………………………………………………………. 74

3-5. روش سنجش متغيرهاي وابسته……………………………………………………………………………… 75

3-6. روش آماري………………………………………………………………………………………………………………….. 76

فصل چهارم- تجزيه و تحليل يافته ها …………………………………………………………………… 77

4-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-2. تجزيه و تحليل توصيفي يافته ها…………………………………………………………………………….. 78

 

4-3. آزمون فرضيه هاي پژوهش………………………………………………………………………………………. 83

     4-3-1. آزمون فرضيه اول…………………………………………………………………………………………. 83

     4-3-2. آزمون فرضيه دوم………………………………………………………………………………………… 84

     4-3-3. آزمون فرضيه سوم……………………………………………………………………………………….. 86

     4-3-4. آزمون فرضيه چهارم……………………………………………………………………………………. 87

     4-3-5. آزمون فرضيه پنجم……………………………………………………………………………………… 89

فصل پنجم- بحث و بررسي و نتيجه گيري…………………………………………………………… 91

5-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

5-2. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………… 92

5-3. بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………. 94

     5-3-1. بحث و بررسي ايمونوگلوبولينها…………………………………………………………………. 96

     5-3-2. بحث و بررسي تستوسترون و كورتيزول………………………………………………….. 98

5-4. نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………. 102

5-5. پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. 102

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104

پيوستها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

پرسشنامه همسان كردن گروه ها و مشخصات فردي…………………………………………………. 121

اطلاعيه تحقيق ورزشي……………………………………………………………………………………………………….. 122

خصوصيات توصيفي گروه آزمودنيهاي صبح…………………………………………………………………… 123

خصوصيات توصيفي گروه آزمودنيهاي عصر……………………………………………………………………. 124

روش اندازه گيري متغيرهاي وابسته…………………………………………………………………………………. 125

چكيده انگليسي

صفحه عنوان انگليسي


فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                                            صفحه

جدول 3-1. برنامه تمرينهاي دوي تداومي فزاينده آزمودنيها……………………………………. 75

جدول 4-1. ويژگيهاي مورد سنجش آزمودنيهاي گروه صبح (14= n) و

               آزمودنيهاي گروه عصر (14= n)………………………………………………………………….. 79

جدول 4-2. مقايسه Vo2 max و مسافت دويدن آزمون 12 دقيقه دويدن

               در دو گروه ………………………………………………………………………………………………………. 80

جدول 4-3. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي وابسته تحقيق در

               دو گروه صبح (14=n) و عصر (14= n)…………………………………………………….. 82

جدول 4-4. تحليل واريانس يك طرفه متغير IgA………………………………………………………… 83

جدول 4-5. تحليل واريانس يك طرفه متغير IgM……………………………………………………….. 85

جدول 4-6. تحليل واريانس يك طرفه متغير IgG………………………………………………………… 86

جدول 4-7. تحليل واريانس يك طرفه متغير كورتيزول سرم……………………………………. 88

جدول 4-8. نتايج آزمون تعقيبي شفه‌ در مورد متغير كورتيزول………………………………. 88

جدول 4-9. تحليل واريانس يك طرفه متغير تستوسترون سرم……………………………….. 90

دوازده

 


فهرست شكلها

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

شكل 2-1. سدهاي فيزيكي و بيوشيميايي كه عوامل عفوني با آنها

           روبرو هستند………………………………………………………………………………………………………… 25

شكل 2-2. ساختمان كلي ايمونوگلوبولين………………………………………………………………………. 28

شكل 2-3. مدل J ارتباط بين خطر آسيب مجاري تنفسي فوقاني

             (URTI) و حجم تمرين………………………………………………………………………………………. 35

شكل 2-4. تغييرات روزانه درجه حرارت، فشار خون سيستوليك و

             ترشح هورمون كورتيزول…………………………………………………………………………………. 36

شكل 2-5. ميانگين غلظت تستوسترون 18 آزمودني مرد (59-25 سال)……………. 38

نمودار 4-1. تغييرات آزمون دويدن راه رفتن آزمودنيهاي صبح وعصر…………………….. 81

نمودار 4-2. تغييرات حداكثر اكسيژن مصرفي آزمودنيهاي صبح و عصر……… 81

نمودار 4-3. مقادير IgA سرم آزمودنيهاي صبح وعصر در حالت استراحت…………….. 84

نمودار 4-4. مقادير IgM سرم آزمودنيهاي صبح و عصر در حالت استراحت…………… 85

نمودار 4-5. مقادير IgG سرم آزمودنيهاي صبح و عصر در حالت استراحت……………. 87

نمودار 4-6. مقادير كورتيزول سرم آزمودنيهاي صبح وعصر در حالت استراحت….. 89

نمودار 4-7.مقاديرتستوسترون سرم آزمودنيهاي صبح وعصر درحالت استراحت…. 90

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

لینک دانلود : پایان نامه تربيت بدني و علوم ورزشي تاثير زمان تمرين (صبح و عصر) بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و كورتيزول دانشجويان مرد ورزشكار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید